ขายฝากที่ดินด่านขุนทด ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

เมื่อปัญหาการเงินถาโถมเข้ามาจนหาทางออกไม่ได้และไม่สามารถหยิบยืมจากคนรู้จักได้ ทางออกหนึ่งที่จะช่วยคุณหากต้องการเงินด่วนได้ก็คือที่ดิน เพียงนำที่ดินมาขายฝาก จำนำ จำนอง หรือจะนำมายื่นกู้สินเชื่อโฉนดที่ดิน ก็จะได้รับเงินกลับบ้านง่ายๆ ซึ่งตอนนี้มีผู้ขายฝากที่ดินด่านขุนทดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นทางออกของปัญหาการเงินที่ดี เพราะได้เงินรวดเร็วและดอกเบี้ยต่ำ

การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากคุณไม่อยากขายที่ดินให้กับผู้อื่นเพราะยังใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ และการขายฝากที่ดินก็เป็นนิติกรรมแบบเดียวกับการซื้อขายที่ดินแต่ยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจเวลาต้องการเงินด่วน

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทดจะแนะนำการขายฝากที่ดินด่านขุนทดโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

หากเลือกวิธีการขายฝากที่ดินจะต้องทำการจดขายฝากด้วย ซึ่งทำให้เสียเวลาและได้เงินล่าช้า แต่ถ้าหากกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินกับเพื่อนแท้เงินด่วนไม่จำเป็นต้องจดขายฝากหรือจดจำนองให้ยุ่งยาก เพียงแค่ติดต่อสอบถามเพื่อประเมินหลักทรัพย์ก็ทราบผลอนุมัติทันที และแน่นอนว่าคุณจะได้รับเงินภายในวันนั้นเลย

ขายฝากที่ดินด่านขุนทด

การเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินสดหรือการขายฝากที่ดินด่านขุนทดที่ผู้ขายฝากที่ดินสามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา และยังสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการขึ้นทะเบียนสำหรับการขายฝาก ที่คู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อยินยอมร่วมกัน

เมื่อได้ทำการเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานราชการแล้ว สิทธิและการทำประโยชน์จะเป็นของผู้รับฝากทันที นอกจากนั้นสิทธิครอบคครองและสิทธิประโยชน์และกรมสิทธิ์ในที่ดินก็จะตกเป็นของผู้รับฝากขายด้วยเช่นกัน

ขายฝากที่ดินนางรอง

การขายฝากที่ดินจะช่วยให้คุณได้วงเงินสูงกว่าการจำนำหรือจำนองที่ดิน ได้เงินไว และน่าเชื่อถือเพราะต้องขึ้นทะเบียนต่อหน้าพนักงานราชการของสำนักงานกรมที่ดิน และการขายฝากถือเป็นการลงบัญชีค้าขายที่ดินที่มีข้อแม้เพราะต้องรอให้ผู้ขายฝากมาไถ่ถอนเท่านั้น

และหากผู้ขายฝากอยากจะขยายเวลาเพิ่มต้องก็จะต้องเสียเงินเพิ่มด้วยจำนองที่ดินด่านขุนทด ซึ่งหากมองระยะยาวถือว่าไม่คุ้มแน่นอน ดังนั้นการขายฝากที่ดินจึงไม่เหมาะกับทุกคนเพราะหลายต่อหลายคนไม่อยากเสียเงินเพิ่ม และบทความนี้จะเสนอวิธีการขายฝากที่ดินเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ผู้รับฝากจะประเมินราคาให้ และผู้ขายฝากจะได้เงินประมาณ 40-70% ของราคาที่ดิน

 3. คู่สัญญาต้องตกลงราคาขายฝากและอัตราดอกเบี้ยไม่ให้เกินกว่า 15% ต่อปี
 4. เซ็นสัญญาต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เมื่อเซ็นสัญญาที่ดินจะเป็นของผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากจะได้เงินกลับบ้านทันที และผู้ขายฝากจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้จนกว่าจะไถ่ถอนคืน

 5. ผู้ขายฝากที่ดินด่านขุนทดจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าจะมีการไถ่ถอนคืน และสามารถขยายเวลาออกไปได้ 10 ปี และจะต้องมีหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝากด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ต้องจ่ายภาษีรายได้หักในที่จ่ายตามค่าธรรมเนียมประมวลรัษฎากร ซึ่งจะคิดจากราคาประเมินเงินทุน

 3. ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยจะคิดร้อยละ 3.3 จากราคาขายฝากหรือราคาประเมินเงินทุน
 4. ต้องจ่ายค่าอากรณ์ตราไปรษณียากรร้อยละ 0.5 จากราคาขายฝากหรือราคาประเมินเงินทุน

การขายฝากที่ดินด่านขุนทดเป็นการทำนิติกรรมที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นๆ แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมสูง เมื่อเลื่อนเวลาไถ่ถอนก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ขายฝากจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องได้เสียตามเนื้อหาข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินด่านขุนทด

หากจะขายฝากที่ดินจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และแกสารที่ต้องใช้ได้แก่

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากขาย พร้อมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน