ขายฝากที่ดินโคราช ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

ประโยชน์จากที่ดินนั้นมีมีหลายอย่าง เช่น ทำเกษตร สร้างที่อยู่อาศัย หรือซื้อไว้เพื่อเกร็งกำไรในอนาคต นอกจากนั้นเวลาที่มีปัญหาการเงิน ต้องการเงินด่วน คุณสามารถนำที่ดินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยซึ่งไม่ใช่การขายขาดแต่เป็นเพียงการนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ถือเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเป็นจำนวนมากในขณะนี้

ไม่อยากซื้อขายที่ดินให้กับผู้อื่น อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการขายฝากที่ดินโคราช เพราะการขายฝากที่ดินถือเป็นการทำนิติกรรมคล้ายๆกับการซื้อขายแต่ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนคืนได้ และในช่วงที่ปัญหาการเงินถาโถมเข้ามาก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันที นอกจากนั้นยังอนุมัติง่ายและได้รับเงินอย่างรวดเร็ว

สินเชื่อที่ดินโคราช ไม่ต้องจดขายฝาก

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนโคราชจะแนะนำการขายฝากที่ดินโคราชโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากจำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งหลายคนไม่อยากจดขายฝากเพราะเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆร่วมด้วย แต่สินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินของเพื่อนแท้เงินด่วนไม่ต้องจดขายฝากเพียงแค่นำโฉนดที่ดินเข้ามาให้เราประเมินหลักทรัพย์และเซ็นสัญญาก็รับเงินกลับบ้านทันที และสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เหมือนเดิม

ขายฝากที่ดินโคราช

การขายฝากที่ดินโคราชเปรียบเสมือนการซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีการขายฝากเรียบร้อยแล้วผู้ขายฝากจะไม่มีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนคืน ซึ่งระยะเวลาการไถ่ถอนสามารถทำได้ภายใน 10 ปีเท่านั้นหากเกิน 10 ปีไปแล้วไม่มีการไถ่ถอนที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากอย่างสมบูรณ์

เมื่อมีการลงลายมือชื่อในสัญญาขายฝากแล้วเจ้าของที่ดินจะเปลี่ยนเป็นของผู้รับขายฝากรวมไปถึงกรรมสิทธิในที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินก็จะเป็นของผู้รับขายฝากด้วยเช่นกัน หากผู้ขายฝากจะทำประโยชน์ต่อที่ดินได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการไถ่ถอนคืนแล้วเท่านั้น

ขายฝากที่ดินโคราช

เมื่อมีปัญหาการเงินทุกคนจะใช้วิธีการขายฝากที่ดินเพราะมองว่ามันน่าดึงดูด สามารถทำได้เลยหากมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่ต้องมีคนค้ำประกันก็ได้ ได้เงินเร็ว และยังได้วงเงินสูงกว่าการจำนองที่ดินอีกด้วย แต่หารขายฝากก้มีข้อจำกัดบางอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน

ซึ่งข้อจำกัดของการขายฝากที่ดินโคราชนั้นคือค่าใช้จ่ายที่มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆหากมีการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาออกไปอีก หากมองในระยะยาวถือไม่ไม่คุ้มค่าและถือเป็นการเสียเงินที่เปล่าประโยชน์ด้วย และบทความต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับคุณได้อย่างลงตัว

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ผู้รับขายฝากประเมินราคาให้ และผู้ขายฝากจะได้รับเงิน 40%-70% ของราคาประเมิน
 3. คู้สัญญาตกลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยร่วมกัน โดยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด

 4. ทำสัญญาต่อเจ้าหน้าที่สำนักกรมที่ดิน โดยจะมีการทำสัญญาลักษณ์จดขายฝากไว้ที่หลังโฉนด เมื่อเซ็นสัญญาแล้วสิทธิประโยชน์ในที่ดินจะเป็นของผู้รับขายฝากทันที และผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินกลับบ้านตามที่ได้ตกลงกันไว้

 5. ในระหว่างการไถ่ถอนผู้ขขายฝากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากทุกเดือนจนกว่าจะมีการไถ่ถอน และหากต้องการขยายเวลาไถ่ถอนก็สามารถทำได้นานสูงสุด 10 ปี แต่ต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับใหม่เพื่อเป็นหลักฐาน

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร โดยคิดจากราคาประเมิน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดเป็น 3.3 จากราคาประเมิน ซึ่งส่วนนี้จะรวมภาษีแคว้นร่วมด้วย
 4. อากรณ์ตราไปรษณียากรจะคิดเป็น 0.5 ของราคาประเมิน และหากคุณจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะได้รับการงดเว้น

วิธีการขายฝากที่ดินโคราชเปรียบเสมือนการซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง และสิ่งที่ผู้ขายฝากจำเป็นต้องเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ดังเนื้อหาข้างต้น นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดมากมาย เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าบริการที่สูงมาก หากมีการต่อสัญญาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใหม่หมดทุกอย่าง

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินโคราช

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการขายฝากที่ดินโคราชก็คือเอกสารประกอบต่างๆ ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย ซึ่งเอกสารมีดังนี้

 1. โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน