ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ในการใช้คุกกี้ (Cookies)

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึง ความคาดหวังของ ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทจึงขอประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ ผู้ใช้เว็บไซต์ชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ www.puean.co.th นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทดังที่ระบุในรายการต่อไปนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้ หากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก ตามหัวข้อรายะละเอียดคุกกี้ที่มีความจำเป็น

2. คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำเว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป หากผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก ตามหัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน

3. คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจำนวนหน้าที่ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ และบริษัทจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และแอพพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก ตามหัวข้อรายละเอียดคุกกี้วิเคราะห์

4. คุกกี้โฆษณา (Advertisement Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์หน้าเว็บที่ผู้ใช้เว็บไซต์เยี่ยมชม และลิงค์ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ติดตาม บริษัทจะใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อจดจำตัวเลือกบนเว็บไซต์ และการตั้งค่าของผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อแสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณา ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก ตามหัวข้อรายละเอียดคุกกี้โฆษณา

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณีบริษัทใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทด้วย เช่น Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง ในการช่วยให้บริษัทเข้าใจว่า ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์  การท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในคุกกี้ Google Analytics ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics ที่ https://analytics.google.com

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าคุกกี้ได้  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์การตั้งค่าคุกกี้ได้ www.puean.co.th

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การเปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้เว็บไซต์มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือต้องการขอใช้สิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์ โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :
  • โทรศัพท์ : 02-114-8988
  • E-mail : contact@puean.co.th
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) :
  • E-mail : DPO@puean.co.th
 • ติดต่อสำนักงานใหญ่ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด :
  • 1282/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567