ข้อตกลงการใช้งาน

Table of Contents

ข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัทอาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1282/14 ถ. มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 ไทย (เว็บไซต์และเว็บเพจทั้งหมดนี้จะรวมเรียกว่า “เว็บไซต์ของบริษัท”) การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่แก้ไขประการใดทั้งสิ้น การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าเข้าสู่และใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อสงวนสิทธิ์ในความรับผิด

ข้อมูล สินค้า และบริการที่รวมอยู่ในหรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทและข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจส่วนบุคคลทางกฎหมายหรือทางการเงินไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านได้รับทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่านควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อม และเวลาที่เหมาะสม การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง) จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ เป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน

ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือธุรกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต