ความสำคัญของสัญญาเช่าที่ดิน และประเภทของสัญญาเช่ามีอะไรบ้าง

การทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นสิ่งสำคัญกับทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าเป็นอย่างมาก เพราะเงื่อนไขในสัญญาจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมกระทำตาม แต่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาก็จะต้องชดเชยค่าเสียหาและสามารถเรียกค่าส่วนต่างได้อีกด้วย

สัญญา คือ

สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ว่าได้มีการกำหนด งดเว้น หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะมีเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆอยู่ภายในสัญญาด้วย และจะต้องมีการลงลายมือของทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งพยานเพื่อเป็นการรับรู้หรือรับทราบร่วมกัน

สัญญาเช่าที่ดิน คืออะไร

สัญญาเช่าที่ดิน คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าที่ดินโดยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้เช่าที่ดินจะมีสิทธิแค่ได้เช่าหรือรับประโยชน์ในช่วงเวลาเช่าเท่านั้น สิทธิทุกอย่างยังคงเป็นของผู้ให้เช่า หากผู้เช่าทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้

ความสำคัญของสัญญาเช่าพื้นที่

สัญญาเช่าพื้นที่เป็นหนังสือสำคัญ เพราะเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งสองฝ่ายยินยอมตามข้อตกลงในสัญญานั้นแล้ว และถ้าหากไม่ได้ทำสัญญาอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้และมีปัญหาต่างๆตามมามากมาย แต่ในทางกับกันหากมีการทำสัญญาเช่าไว้ก็ต้องยึดตามเงื่อนไขที่มีอยู่ในสัญญาหากฝ่ายใดผิดสัญญาก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

สัญญาเช่าระยะสั้น

สัญญาเช่าระยะสั้น คือ สัญญาเช่าที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1. ทั้งสองฝ่ายสามารถทำสัญญาระหว่างกันได้เองโดยไม่ต้องไปที่สำนักงานที่ดิน
 2. มีการระบุรายละเอียดต่างๆของทั้งสองฝ่ายชัดเจน
 3. ระบุค่าเช่าให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
 4. ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญาให้ชัดเจน
 5. มีการระบุเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจน
 6. มีลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน

สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว คือ สัญญาเช่าที่มีอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป ซึ่งจะต้องไปจดทะเบียนยังสำนักงานที่ดินในเขตนั้นๆ โดยสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

แบบเช่าธรรมดา

 • เป็นสัญญาที่เหมือนกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปโโยที่ผู้เช่าจะต้องเสียค่าเช่าเป็นงวดๆให้กับผู้ให้เช่า
 • ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ และถ้าหากผู้เช่าเสียชีวิตลงสัญญาฉบับนั้นก็ถือเป็นอันสิ้นสุดทันที
 • หากมีความประสงค์จะฟ้องร้องกันจะต้องมีเอกสารสัญญาเช่าที่ดินที่ชัดเจนและเป็นสัญญาเช่าที่ทำ ณ กรมสำนักที่ดินในเขตนั้นๆ เท่านั้น
 • หากสัญญาเช่าเป็น 3 ปี และจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น จะต้องฟ้องร้องภายใน 3 ปีเท่านั้น

แบบเช่าต่างตอบแทน

 • สัญญาที่ทำขึ้นเมื่อผู้เช่าต้องจ่ายค่าตอบแทนส่วนอื่นนอกเหนือจากค่าเช่า ตามที่มีการตกลงกันไว้กับผู้ให้เช่า
 • ผู้เช่าสามารถโอนสัญญาไปให้ผู้อื่นหรือทายาทได้ ในกรณีที่ผู้เช่าได้เสียชีวิตลงแต่อยู่ในระยะเช่าอยู่ โดยจะต้องเสียค่าเช่าต่างตอบแทนต่อ
 • หากผู้เช่าได้มีการสร้างอสังหาริมทรัพย์ขึ้นจะต้องเสียค่าสร้างเอง และเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงอสังหาริมทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้ให้เช่า
 • หากอสังหาริมทรัพย์ชำรุดผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมหรือต่อเติมเอง โดยกรรมสิทธิในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงนี้จะเป็นของผู้ให้เช่า

การเช่าช่วง

การเช่าช่วง คือ การที่ผู้เช่าปล่อยให้บุคลที่สามเข้ามาเช่าต่อจากตนอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีการทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้เช่าและบุคคลที่สามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เช่น นาย A ปล่อยที่ดินให้นาย B เช่า และนาย B ซึ่งเป็นผู้เช่าก็ได้ปล่อยให้นาย C เช่าต่ออีกทอดหนึ่งนั่นเอง

รายละเอียดในการร่างหนังสือสัญญาเช่า

รายละเอียดในการร่างหนังสือสัญญาเช่าที่ดินจะต้องเหมือนกันทั้งสองฉบับ และนอกจากนี้แล้วข้อมูลต่างๆควรประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

 1. วันที่ทำสัญญา
 2. สถานที่ในการทำสัญญา
 3. ข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ของผู้เช่า
 4. ข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ของผู้ให้เช่า
 5. ข้อตกลงในการเช่าครั้งนี้
  • ระยะเวลาในการเช่า
  • รายละเอียดของพื้นที่เช่า
  • รายละเอียดการเงินต่างๆ
  • วิธีชำระเงิน
  • ข้อตกลงการจ่ายภาษี
  • ข้อตกลงในการกระทำการอื่นในที่ดิน
  • ข้อตกลงในการเช่าช่วง
  • ข้อตกลงของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า
  • หากผู้เช่าจะขายที่ดินในช่วงที่มีการเช่า ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบในเวลาที่กำหนด
  • หากผู้เช่าทำผิดสัญญา ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้
  • หากผู้เช่าออกจากที่ดินก่อนสิ้นสุดสัญญา ผู้เช่าไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้
  • ก่อนวันส่งมอบได้มีการตรวจเช็คแล้วว่ามีสภาพสมบูรณ์
 1. ลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่า พร้อมทั้งพยานของทั้งสองฝ่าย

สรุป - สัญญาเช่า

ไม่ว่าจะเช่าที่ดินหรือเป็นผู้ให้เช่าก็ควรทำสัญญาเอาไว้ด้วยจะได้ไม่เสียเปรียบ เพราะหากอีกฝ่ายทำผิดสัญญาเราก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ และไม่ใช่แค่การเช่าที่ดินเท่านั้นแต่การยืมเงินด่วน 30 นาที หรือการยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆก็ต้องมีการทำสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม