ขั้นตอนต่อใบขับขี่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง

เอกสารการต่ออายุใบขับขี่จะสำรวจเอกสารที่จำเป็นและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบขับขี่ ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง เมื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะต้องจัดเตรียมเอกสารเฉพาะเพื่อยืนยันตัวตน ถิ่นที่อยู่ และสิทธิ์ในการขับขี่ เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง หลักฐานแสดงที่อยู่ (เช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือสัญญาเช่า) และใบอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุ

นอกจากนี้ บางภูมิภาคอาจกำหนดให้ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือผ่านการทดสอบหรือการคัดกรองบางอย่าง ซึ่งอาจรวมถึงการทดสอบการมองเห็นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการมองเห็นที่จำเป็นสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ บุคคลที่มีอาการป่วยที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่อย่างปลอดภัยอาจถูกขอให้แสดงใบรับรองทางการแพทย์หรือใบรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ถือใบอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดอย่างละเอียดโดยหน่วยงานออกใบอนุญาตในพื้นที่ของตน และรวบรวมเอกสารที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่ออายุจะราบรื่นและประสบความสำเร็จ ด้วยการทำความเข้าใจเอกสารเฉพาะที่จำเป็น บุคคลสามารถประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการต่ออายุใบขับขี่

ใบขับขี่คืออะไร

ใบขับขี่ หรือที่เรียกว่าใบขับขี่หรือใบขับขี่เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่ให้สิทธิ์ตามกฎหมายแก่บุคคลในการขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะ ทำหน้าที่เป็นหลักฐานว่าผู้ถือใบอนุญาตได้ผ่านการทดสอบที่จำเป็นและตรงตามคุณสมบัติที่จำเป็นในการขับขี่ยานพาหนะภายในเขตอำนาจศาลเฉพาะ

ใบขับขี่โดยทั่วไปจะมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้รับใบอนุญาต ที่อยู่ วันเกิด และรูปถ่าย นอกจากนี้ยังอาจระบุถึงข้อจำกัดหรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของยานพาหนะที่ผู้ถือใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้ขับขี่หรือเงื่อนไขพิเศษที่ต้องปฏิบัติตามในขณะขับรถ เช่น การสวมเลนส์ปรับสายตาหรือเครื่องช่วยฟัง

ในการขอรับใบขับขี่ บุคคลมักจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการบรรลุอายุขั้นต่ำ การสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้ การผ่านการทดสอบการขับขี่ภาคปฏิบัติ และบางครั้งเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น การคัดกรองการมองเห็นหรือหลักสูตรการศึกษาของคนขับ

ใบอนุญาตขับรถเป็นเอกสารสำคัญทั้งในด้านกฎหมายและการระบุตัวตน ทำให้บุคคลสามารถแสดงความสามารถในการขับรถและเป็นรูปแบบการระบุตัวตนที่ได้รับการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ากฎและข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับใบขับขี่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และแม้แต่ระหว่างรัฐหรือจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศ

การต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่เป็นเรื่องที่สำคัญและผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องรีบดำเนินการ ซึ่งการต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถดำเนินการได้ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

ในการขยายอายุใบอนุญาตขับรถจาก 2 ปีเป็น 5 ปี ผู้ถือใบอนุญาตมีสิทธิ์ต่ออายุใบอนุญาตได้สูงสุด 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ

กรณีใบขับขี่ขาดการต่ออายุ

 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

การต่อใบขับขี่สามารถต่อได้ก่อนหมดอายุและหลังจากหมดอายุไปแล้วได้ ซึ่งการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถทำได้ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. อบรมต่อใบขับขี่เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

ในการขยายอายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีออกไปอีก 5 ปี ผู้ถือใบอนุญาตสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้สูงสุด 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ

กรณีใบขับขี่ขาดการต่ออายุ

 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จำเป็นที่จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

วิธีทำใบขับขี่ใหม่

การทำใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของกรมขนส่งทางบกเพื่อจองคิวล่วงหน้าได้ ซึ่งขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่มีดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อลงทะเบียน
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)
 3.  อบรม 5 ชั่วโมง
 4. ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ
 5. ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต
 6. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่
เอกสารต่อใบขับขี่

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จาก 2 ปีเป็น 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จาก 2 ปีเป็น 5 ปี จะต้องเสีย

 • ค่าใบขับขี่ 500 บาท
 • ค่าคำขอ​ 5 บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 505 บาท

ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จาก 5 ปีเป็น 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จาก 5 ปีเป็น 5 ปี

 • ค่าใบขับขี่ 500 บาท
 • ค่าคำขอ​ 5 บาท

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 505 บาท

ต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 • ค่าใบขับขี่ 250 บาท
 • ค่าคำขอ​ 5 บาท

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 255 บาท

สรุป - เอกสารต่อใบขับขี่

เอกสารเกี่ยวกับการต่ออายุใบขับขี่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการต่ออายุใบขับขี่ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดหาเอกสารที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตน ถิ่นที่อยู่ และคุณสมบัติในการขับรถ เอกสารทั่วไป ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง หลักฐานแสดงที่อยู่ และใบขับขี่ที่กำลังจะหมดอายุ

ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล ซึ่งอาจรวมถึงการเข้ารับการทดสอบการมองเห็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการมองเห็นที่เพียงพอหรือให้การรับรองทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีอาการป่วยบางอย่าง เอกสารดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดเฉพาะของหน่วยงานออกใบอนุญาตในท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการต่ออายุเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงความล่าช้า

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม