คู่มือการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดที่ดิน

หากคุณกำลังมองหาการซื้อทรัพย์ที่ดินขายทอดตลาดกรมบังคับคดีที่ราคาถูก การมองหาที่ดินจากการขายทอดตลาดอาจเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการซื้อขายที่ดินในราคาที่เหมาะสม และมีทำเลดีที่สะดวกเลือกได้

ขั้นตอนซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดี

ก่อนที่ผู้ซื้อทรัพย์จะตัดสินใจซื้อที่ดินกรมบังคับคดี ควรมีการเตรียมตัวหาข้อมูลก่อน เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ควรรู้ก่อนร่วมลงการประมูล หรืออาจศึกษาได้จากคู่มือผู้ซื้อทรัพย์ของกรมบังคับคดี ดังต่อไปนี้

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาด​

 • การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ให้ละเอียดเป็นการเตรียมตัวที่ดีของผู้ซื้อก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ ซึ่งผู้ซื้อสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีเพื่อค้นหารายการทรัพย์ที่ต้องการ โดยในหน้ารายการทรัพย์จะแสดงสถานที่อยู่ รูปแผนที่ ขนาดที่ดิน ผู้มีส่วนได้เสีย กับข้อมูลติดต่อไว้
 • นอกจากนั้นยังแสดงจำนวนครั้งที่มีการประมูล ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงขายทอดตลาด (ปลอดจำนอง ติดการจำนอง หรือตามสำเนาเอกสารสิทธิ์) พร้อมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ และราคาเริ่มต้นของหลักประกันสำหรับผู้ที่ต้องการเสนอราคาอีกด้วย
 • ทั้งนี้ การยืนยันสถานะของผู้ซื้อทรัพย์ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียมตัวก่อนนำหลักฐานไปยื่นประมูลขายทอดตลาดที่ดิน โดยให้ผู้ที่ต้องการเข้าประมูลยื่นตรวจสอบสถานะการเป็นบุคคลล้มละลายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังจากทำการซื้อที่ดินแล้ว

2. หลักฐานที่ต้องนำมาใช้ในวันประมูล​

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งสำเนาและรับรองถูกต้องสำหรับซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดที่ดินอีก 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลสำหรับกรณีลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล โดยมีนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบมอบอำนาจพร้อมปิดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท และสำเนาประจำตัวประชาชนที่รับรองถูกต้องของทั้งผู้มอบอำนาจและรับอำนาจ ในกรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าประมูลแทน
 • หลักประกันในการเข้าสู้ราคา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในหน้ารายการทรัพย์ ที่หมวดเงื่อนไข ผู้เข้าสู้ราคาที่ประกาศขาย โดยเข้าถึงได้จากหน้าค้นหาของเว็บไซต์กรมบังคับคดี ผู้ประมูลสามารถวางเงินได้ที่สำนักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นๆ อาจเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือผ่าน E Payment ที่รองรับบัตรเครดิต และบัตรเดบิตจากทุกธนาคาร ผ่าน EDC (Electronic Data Capture)โดยในส่วนราคาประเมินทรัพย์ที่มีราคาประเมินเกิน 100,000 บาท จะมีการวางหลักประกันเริ่มที่ 10,000 บาท

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนในวันประมูล​

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ EDC ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน และวางเงินหลักประกันเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือทำรายการผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
 2. ทำสัญญาขายทอดตลาดที่ดิน และข้อตกลงกับกรมบังคับคดี
 3. รับลำดับและป้ายเข้าประมูลเพื่อใช้ในขั้นตอนเสนอราคาระหว่างที่ประมูล
 4. เข้าไปนั่งในสถานที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
 5. สำหรับผู้เสนอราคาที่ต้องการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อเข้าประมูลเพื่อเสนอราคาตามขั้นตอน ดังนี้
 6. ก่อนมีการประมูล ให้ติดต่อสำนักงานบังคับคดีในเขตใกล้เคียงพื้นที่ของผู้เสนอราคา พร้อมบอกรายการทรัพย์ที่สนใจเพื่อจองเครื่องอุปกรณ์
 7. ทำสัญญาเงื่อนไขผ่านระบบกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานบังคับคดีที่ไปติดต่อ และไปแสดงตัวตามวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้
 8. วางหลักประกันสั่งจ่ายที่สำนักงานบังคับคดีที่ติดต่อไป แล้วรับรหัสเพื่อเข้าใช้อุปกรณ์ในวันที่มีการเสนอราคา โดยรหัสที่ได้คุณสามารถใช้ทำรายการได้แค่รายการที่แจ้งกับสำนักงานไว้เท่านั้น

4. วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์​

 1. ฟังเจ้าพนักงานบังคับคดีอธิบายเงื่อนไขข้อกำหนดการขายทอดตลาด โดยแต่ละรายการจะมีรายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสีย และราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาดที่ดินที่แตกต่างกันไป
  • ในส่วนของราคาเริ่มต้น จะมีให้ตรวจสอบราคาในหน้ารายการทรัพย์ที่ค้นหา โดยเจ้าพนักงานบังคับจะใช้ราคาประเมินจากจากคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ก่อนในเบื้องต้น ถ้าไม่มี จะใช้ราคาประเมินจากเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ หรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
  • ในส่วนของการขายทอดตลาด หากมีการขายทอดตลาดเป็นครั้งที่สอง ราคาเริ่มต้นการประมูลจะคิดเป็นร้อยละ 90 ของราคาการขายทอดตลาดครั้งที่ 1 และจะลดลงไปอีก ครั้งละร้อยละ 10 หากมีการขายทอดตลาดในครั้งต่อๆ ไป
 2. เมื่อฟังข้อชี้แจงจากเจ้าพนักงานบังคับคดีเสร็จเรียบร้อย เมื่อเริ่มการประมูล ผู้ประมูลที่ต้องการเสนอราคาสามารถยกป้ายเสนอราคาได้ หากไม่มีใครเสนอราคาต่อจากคนที่เสนอก่อนหน้า เจ้าพนักงานจะขานราคาสูงสุดก่อนจะนับ 3 ครั้ง และเคาะไม้ เพื่อขายที่ดินให้ผู้เสนอราคาขายสูงที่สุดไป
 3. เมื่อผู้เสนอราคาประมูลซื้อได้ในราคาที่เสนอไป ผู้ซื้อต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบของกรมบังคับคดี และชำระค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินจากการทอดตลาดกรมบังคับคดี

 • หลังทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ผู้ซื้อชำระเงินให้ครบถ้วนตามราคาที่ประมูลได้ในวันที่ทำการซื้อขาย พร้อมทั้งชำระอากรร้อยละ 0.5 ของราคาที่ประมูล โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หลังทำสัญญาซื้อขายเสร็จ และผู้ซื้อต้องนำเอกสารที่ได้ไปติดต่อขอโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าพนักงานที่ดินในขั้นตอนต่อไป
 • หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วนในวันที่ทำการซื้อขาย ผู้ซื้อจะต้องวางมัดจำตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา และต้องจ่ายให้ครบภายใน 15 วัน ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขยายเวลาในการชำระขายทอดตลาดที่ดินได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรืออาจตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
 • หากผู้ซื้อยังไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดอีก เจ้าพนักงานบังคับคดีจะริบเงินมัดจำ และนำไปขายใหม่ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งข้อมูลวันประกาศ และสถานที่ขายให้แก่ผู้ซื้อเก่าเพื่อรับทราบ อนึ่ง ถ้าการขายใหม่ได้ราคาน้อยกว่าเดิม ผู้ซื้อเก่าต้องรับผิดชอบในราคาส่วนต่างที่เกิดขึ้นในการขายทอดตลาดครั้งใหม่

*สำหรับผู้เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อไม่ได้ สามารถติดต่อขอรับเงินประกันคืนได้หลังการประมูลเสร็จสิ้น

เว็ปกรมบังคับคดีที่ดิน

ในการหาแหล่งซื้อขายทอดตลาดที่ดิน คุณสามารถตรวจสอบประกาศได้ที่ สถานที่ขายทอดตลาด (สำนักงานศูนย์กลาง) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี หมวด E-Service ในหัวข้อ ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (หรือ คลิกที่นี่) หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Led Property ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play

ขายทอดตลาดที่ดิน คือ

ขายทอดตลาดที่ดิน คือ กระบวนการขายที่ดินของกรมบังคับคดีที่เอื้อให้ลูกหนี้นำทรัพย์สินที่ถูกยึดไปขายเพื่อนำเงินไปชำระแก่เจ้าหนี้ โดยราคาขายมักจะมีราคาประเมินที่ถูกกว่าราคาของที่ดินจริง ซึ่งจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ หรือจากการประเมินของพนักงานบังคับคดี

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในรายการทรัพย์ที่จะขาย และหากการขายที่ดินมีการเพิ่มจำนวนนัดขายไปมากกว่าหนึ่งครั้งเนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ราคาการขายทอดตลาดจะมีการลดลงไปครั้งละร้อยละ 10

ขายทอดตลาดที่ดิน

สรุป - การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดที่ดิน

กระบวนการซื้อทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรมบังคับคดีในราคาที่เลือกได้ ราคาถูก และทำเลดี สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเข้าไปตรวจสอบประกาศการขายทอดตลาดที่ดินได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี ซึ่งผู้ซื้อสามารถเดินทางเข้าไปประมูลโดยตรงได้ที่สถานที่ขายทอดตลาด หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยในการเตรียมตัวก่อนการประมูล ผู้ซื้อจะต้องใช้หลักฐานยืนยันตัวตนและวางเงินประกันตามที่เจ้าพนักงานบังคดีกำหนดไว้ในเงื่อนไข หากผู้ซื้อประมูลที่ดินได้ ผู้ซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายและอากรร้อยละ 0.5 ของราคาที่ประมูลในวันที่ประมูลซื้อขายได้ หรือภายใน 15 วัน หรืออาจขยายมากสุดนาน 3 เดือน จากนั้นผู้ซื้อจะได้สัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้ผู้ซื้อนำเอกสารนั้นไปโอนขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินต่อไป

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม