ขั้นตอนต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ผู้เชี่ยวชาญจะไม่บอกคุณ

เมื่อคุณเตรียมตัวที่จะขอใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนบางอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญอาจไม่ได้บอกคุณ ซึ่งเป็นความรู้ที่คุณควรทราบ เช่น การตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์และการเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาอย่างเบื้องต้น การรักษารถอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้โดยไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ไม่จำเป็น การเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้คุณมั่นใจในการขับขี่ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์คืออะไร

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจราจร เช่น สำนักงานขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมอบให้แก่บุคคลที่ผ่านการทดสอบและผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้ตามกฎหมายและมีสิทธิในการขับขี่บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องและถูกต้อง ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของ รายละเอียดของยานพาหนะ วันหมดอายุ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีความสำคัญอย่างไร

ใบขับขี่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเราควรพกติดตัวไว้เสมอ เนื่องจากมีผลทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วไป นอกจากนี้ เรายังสามารถถูกเรียกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้

สำหรับกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อน ผู้ทำใบขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ที่ทำใบขับขี่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
  • หากเป็นผู้ที่อายุระหว่าง 15-18 ปี สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลได้ โดยต้องจำกัดขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี
  • สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ทุกรูปแบบ 
  • สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะได้
 2. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ 
 3. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นสำหรับการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สำหรับเอกสารที่ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ต้องเตรียมไว้สำหรับยื่นต่อใบขับขี่มอไซค์มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการยื่นเอกสารในการต่อใบขับขี่

 1. ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อรับหมายเลขคิว
 2. เมื่อได้รับหมายเลขคิวแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารใบทดสอบร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (สีแดง เขียว เหลือง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 3. เมื่อผ่านการทดสอบและได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ไปติดต่อที่ช่องทำใบขับขี่ เพื่อชำระเงิน และถ่ายรูป ซึ่งจะถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนโดยสมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายการทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

 • ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี: ค่าชำระ 100 บาท รวมกับค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 105 บาท
 • ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี: ค่าชำระ 250 บาท รวมกับค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 255 บาท

สรุป - ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

การได้รับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเอกสารที่สำคัญและสิทธิที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ใบขับขี่นี้เป็นการยืนยันว่าผู้ขับขี่ได้ผ่านการทดสอบและมีความรู้ความสามารถในการขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยในการเข้าถึงถนน นอกจากนี้ ใบขับขี่ยังเป็นเอกสารที่ต้องแสดงให้เห็นในกรณีที่เจ้าหน้าที่จราจรต้องการตรวจสอบสิทธิของผู้ขับขี่และยานพาหนะที่ควบคุม

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม