คํานวณค่าโอนที่ดิน มรดก 1 ล้านบาท เสียเงินกี่บาท

การโอนที่ดินที่ได้รับเป็นมรดกเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ผู้รับมรดกต้องเข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การคำนวณค่าโอนที่ดินมรดกมูลค่า 1 ล้านบาทสามารถทำได้โดยการพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณค่าโอนที่ดินในกรณีที่ได้รับมรดกมูลค่า 1 ล้านบาท

คํานวณค่าโอนที่ดิน มรดก 1 ล้านบาท

1. ภาษีมรดก

การโอนที่ดินที่ได้รับเป็นมรดกต้องเสียภาษีมรดกตามกฎหมายของประเทศไทย ภาษีมรดกเป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่ผู้รับมรดกได้รับจากผู้ให้มรดก โดยมีกฎหมายกำหนดอัตราภาษีมรดกสำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100 ล้านบาท เช่นที่ดินมูลค่า 1 ล้านบาท จะไม่ต้องเสียภาษีมรดก อย่างไรก็ตาม ผู้รับมรดกยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดิน

2. ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้รับมรดกต้องจ่ายให้แก่กรมที่ดิน โดยอัตราค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดิน สำหรับที่ดินมูลค่า 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ 2% ของมูลค่าที่ดิน

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินมูลค่า 1 ล้านบาท จะเท่ากับ 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าจดทะเบียนการโอนที่ดินและค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

การโอนที่ดินที่ได้รับเป็นมรดกอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในบางกรณี ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายหรือการโอนทรัพย์สินบางประเภท โดยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการโอนที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ 3.3% ของมูลค่าที่ดิน

ในกรณีของการโอนที่ดินมูลค่า 1 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะจะอยู่ที่ประมาณ 33,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่ต้องเสียในกรณีที่การโอนที่ดินเป็นการให้มรดกที่เกิดจากการสืบทอดทรัพย์สินตามกฎหมาย

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีต่าง ๆ ผู้รับมรดกยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดิน เช่น ค่าทนายความ ค่าบริการด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของการโอนที่ดินและบริการที่ผู้รับมรดกเลือกใช้ โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้รับมรดกและผู้ให้บริการ 

5. การคำนวณรวมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมรดก

เพื่อให้ผู้รับมรดกเข้าใจค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการโอนที่ดินมรดกมูลค่า 1 ล้านบาท สามารถคำนวณรวมค่าใช้จ่ายได้ดังนี้: 

  • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน: 20,000 บาท 
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ: ไม่ต้องเสีย (กรณีการโอนที่ดินเป็นมรดก) 
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: 10,000 – 20,000 บาท 

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมในการโอนที่ดินมรดกมูลค่า 1 ล้านบาท จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สรุป

การโอนที่ดินที่ได้รับเป็นมรดกมูลค่า 1 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องยาก แต่ผู้รับมรดกควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในกระบวนการนี้ การคำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้รับมรดกสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด มีบริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อโฉนดที่ดินที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถขอกู้ได้วงเงินสูงสุดถึง 130% ของราคาประเมิน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการดำเนินการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุด

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม