โอนที่ดินให้ลูกใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567

การโอนที่ดินให้ลูกเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความเข้าใจในกฎหมายที่ดินอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในปี 2567 นี้ กระบวนการโอนที่ดินให้ลูกจำเป็นต้องมีเอกสารหลายชนิดที่ต้องเตรียมพร้อม โดยบทความนี้จะกล่าวถึงเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการโอนที่ดินให้ลูกในปี 2567 รวมถึงขั้นตอนและคำแนะนำในการเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อม.

การเตรียมตัวก่อนโอนที่ดิน

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการโอนที่ดินให้ลูก สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมในหลายด้าน ทั้งการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของที่ดิน, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, และการเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางแผนด้านภาษีและการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์

1. ตรวจสอบสิทธิ์ที่ดิน

การตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุด ผู้โอนต้องตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ในการจดทะเบียนโอนที่ดินหรือไม่ และต้องมั่นใจว่าที่ดินนั้นไม่มีข้อพิพาทหรืออยู่ในข่ายของกรณีที่ถูกจำกัดสิทธิ์ 

2. ประเมินมูลค่าที่ดิน

การประเมินมูลค่าที่ดินเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดมูลค่าที่จะใช้ในการคำนวณภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การประเมินนี้ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือตามการประเมินของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. การวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนสามารถจัดการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือนักบัญชีก่อนดำเนินการโอนจะช่วยลดความซับซ้อนในภายหลัง 

เอกสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการโอนที่ดิน

การโอนที่ดินให้ลูกต้องใช้เอกสารหลายชนิดที่สำคัญ ซึ่งแต่ละชนิดมีบทบาทสำคัญในการยืนยันการโอนอย่างถูกต้องและช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น บางส่วนของเอกสารที่สำคัญ ได้แก่: 

โอนที่ดินให้ลูกใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567

1. โฉนดที่ดินหรือน.ส.3 ก

เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) หรือกรณีไม่มีโฉนด อาจเป็นเอกสารสิทธิ์อื่นๆ เช่น น.ส.3 ก ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการโอนที่ดิน

2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอน

เอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันตัวตนของทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

3. ใบยินยอมของสามีหรือภรรยา

หากทรัพย์สินที่จะโอนเป็นทรัพย์สมรส จำเป็นต้องมีใบยินยอมจากสามีหรือภรรยาของผู้โอน

4. แบบฟอร์มการโอนที่ดิน

แบบฟอร์มนี้จะต้องกรอกข้อมูลและนำไปยื่นที่สำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการโอน

5. การประเมินมูลค่าที่ดินและอาคาร (หากมี)

นำเสนอการประเมินมูลค่าโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

6. หลักฐานการชำระภาษี

ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าสุด และหลักฐานการชำระภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (หากมี)

7. ใบจองคิวออนไลน์

ในปัจจุบันหลายจังหวัดเริ่มใช้การจองคิวออนไลน์เพื่อไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน เพื่อลดเวลาในการรอคิวและความล่าช้า

ค่าใช้จ่ายการโอนที่ดิน

ในกรณีการโอนที่ดินระหว่างพ่อแม่และบุตรในขณะที่มีชีวิตอยู่และดำเนินการโอนตามกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้: 

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน – คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมินที่ดิน 
 2. ค่าจดทะเบียนโอนที่ดิน – คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน 
 3. ค่าอากรแสตมป์ – คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน 
 4. ค่าพยาน – จำนวน 20 บาท 
 5. ค่าคำขอ – จำนวน 5 บาท 
 6. ค่าอากรคู่ฉบับ – จำนวน 5 บาท 
 7. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – คิดเป็น 5% ของราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบา

สำหรับการโอนที่ดินให้กับลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ลูกที่พ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่กำเนิด), ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย: 

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน – 0.5% จากราคาประเมิน 
 • ค่าอากรแสตมป์ – 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50% 

และในกรณีโอนให้กับญาติฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ลูกหรือบุตรบุญธรรมที่ไม่มีการตกทอดทางมรดก: 

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน – 2.0% จากราคาประเมิน 
 • ค่าอากรแสตมป์ – 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน 
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50% 

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการเตรียมและตรวจสอบครบถ้วนแล้ว, ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้การโอนเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

1. นัดหมายกับสำนักงานที่ดิน

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องนัดหมายกับสำนักงานที่ดินเพื่อกำหนดวันที่และเวลาสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ ในบางกรณีอาจต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดการเอกสาร

2. การยื่นเอกสาร

ในวันที่นัดหมาย, ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต้องยื่นเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไปยังสำนักงานที่ดิน ผู้ดำเนินการจะตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง

3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษี

หลังจากยื่นเอกสารและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว, ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

4. การบันทึกการโอนในทะเบียนที่ดิน

เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น, ข้อมูลการโอนจะถูกบันทึกในทะเบียนที่ดิน สำนักงานที่ดินจะออกเอกสารใหม่ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้รับโอน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข

ในการโอนที่ดิน, มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลายอย่าง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการล่าช้าหรือไม่สำเร็จตามที่คาดหวัง การรู้จักปัญหาเหล่านี้และวิธีการแก้ไขอาจช่วยให้การโอนที่ดินเป็นไปได้ด้วยดี

1. เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

หากเอกสารที่จำเป็นไม่ครบหรือมีข้อผิดพลาด, การโอนอาจถูกหยุดชะงัก วิธีแก้ไขคือการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อนนำไปยื่นและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือทนายความ

2. ความขัดแย้งเรื่องมูลค่าที่ดิน

ความขัดแย้งเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ดินอาจทำให้การคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมผิดพลาด การให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินมูลค่าอย่างอิสระและการเจรจาเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้

3. การไม่ยินยอมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ที่ดินเป็นสินสมรสหรือมีผู้มีสิทธิ์อื่น, การไม่มีหนังสือยินยอมอาจทำให้การโอนไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ไขปัญหานี้คือการมีการสื่อสารที่ชัดเจนและการขอยินยอมให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการ

สรุป

การโอนที่ดินให้ลูกไม่เพียงแต่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำคัญ, แต่ยังเป็นการส่งมอบค่านิยมและการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองไปยังลูก โดยสำคัญคือการเตรียมการอย่างรอบคอบและการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนเป็นไปอย่างถูกต้องและลูกสามารถรับกรรมสิทธิ์ที่ดินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

สำหรับบริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด การทำความเข้าใจกฎหมายและค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินและการจัดการทรัพย์สินได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทยังมอบข้อเสนอเงินกู้ที่เอื้ออำนวยด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 130% ของราคาประเมิน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม