การดูตัวอย่างโฉนดที่ดิน และรายละเอียดที่ถูกต้อง

ในบทความนี้จะเทียบความแตกต่างของที่ดิน และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินชนิดต่างๆ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างโฉนดที่ดิน ซึ่งบอกรายละเอียดส่วนประกอบที่ปรากฏด้านหน้าและด้านหลังของใบโฉนด วิธีตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่คุณมีอยู่เป็นของแท้หรือไม่ และวิธีการประเมินราคาที่ดินจากใบโฉนด

ตัวอย่างโฉนดที่ดิน

ตัวอย่างโฉนดที่ดินด้านหน้าของ น.ส.4

ตัวอย่างโฉนดที่ดินด้านหน้าประกอบด้วนข้อมูลต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่ดิน

 • ระวางระบุถึงแผนที่ใหญ่แผนที่หนึ่งที่ซึ่งที่ดินบนโฉนดนี้ตั้งอยู่
 • เลขที่ที่ดินของใบโฉนดในระวางแผนที่ที่ระบุไว้ก่อนหน้า
 • หน้าสำรวจแสดงหมายเลขลำดับสำรวจของที่ดิน โดยในแต่ละตำบลจะมีการลำดับเลขใหม่
 • ตำบลที่ที่ดินนี้ตั้งอยู่

เจ้าของโฉนดที่ดินคนแรก

ให้แก่…   ไม่ว่าโฉนดจะเปลี่ยนเจ้าของมามากเท่าไร ชื่อที่ระบุหน้านี้จะเป็นชื่อเจ้าของโฉนดคนแรก

ขนาดที่ดิน

“ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ… ไร่… งาน…. ตารางวา….” ขนาดของที่ดินในโฉนดมีการวัดค่าด้วยหน่วยการวัดของไทย  สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดไทยเป็นระบบเมตริกได้จาก 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตร.ม. หรือใส่ตัวเลขเพื่อคำนวณได้ที่ landprothailand

รูปแผนที่

ซึ่งมีการระบุทิศของแผนที่และมาตราส่วนไว้ ในตัวอย่างโฉนดที่ดิน

วันออกโฉนด

เป็นวันออกโฉนด สังเกตจาก ออก ณ วันที่… เดือน… พุทธศักราช…

เจ้าพนักงานที่ดิน

มีการลงลายมือชื่อและตราประทับ

ตัวอย่างโฉนดที่ดินด้านหลังของ น.ส.4

เป็น “สารบัญจดทะเบียน” บอกประวัติของโฉนดที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วย

 • วันจดทะเบียน
 • ประเภทการจดทะเบียน
 • ผู้ให้สัญญา (เจ้าของคนเดิม)
 • ผู้รับสัญญา(เจ้าของคนใหม่)
 • เนื้อที่ดินตามสัญญา (ขนาดที่ดินก่อนการทำนิติกรรม)
 • เนื้อที่ดินคงเหลือ (ขนาดที่ดินหลังทำนิติกรรม ซึ่งการดูขนาดที่ดินแปลงนี้ ควรดูบันทึกล่าสุดในหน้าสารบัญจดทะเบียน)
 • ระวางเลขที่ดินโฉนดที่ดินใหม่ และลายมือชื่อของเจ้าพนักงานที่ดิน

วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินของแท้

หากสงสัยว่าตัวอย่างโฉนดที่ดินที่มีอยู่เป็นของแท้หรือไม่ ให้ตรวจสอบตามนี้ในเบื้องต้น

1. ลายน้ำ

ในโฉนดที่ดินมีลายน้ำวงกลมสองวงที่ภายในมีตราครุฑประทับอยู่ใจกลางกระดาษ มีตัวหนังสือ “กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย” กำกับด้านล่างวงกลมนั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวอย่างโฉนดที่ดินได้โดยการส่องกับไฟ

2. ตราประทับและลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงาน

ด้านหน้าของโฉนดที่ดินมีการลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานด้วยหมึกสีดำ (เป็นส่วนใหญ่) และมีการประทับตราเหนือชื่อนั้นๆ ไว้

3. นำไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดิน

เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างโฉนดที่ดินเป็นของจริง หรือต้องการตรวจสอบเจ้าของปัจจุบันของโฉนด สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินในจังหวัด สาขา ของโฉนดที่ดินนั้นๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบหาสาขาและข้อมูลติดต่อได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบ Landsmaps ของกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบราคาที่ดินจากโฉนด

หากคุณต้องการตรวจสอบราคาที่ดินมีสิ่งที่ต้องรู้ดังนี้

วิธีการตรวจสอบราคาที่ดินจากโฉนด

 1. กองประเมินราคาทรัพย์สิน สามารถติดต่อสอบถามราคาประเมินที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน กรมธนารักษ์ของพื้นที่ที่ดินตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยหาที่ตั้งของสำนักงานที่ดินได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์
 2. โทรศัพท์ สามารถสอบถามการประเมินที่ดินของตัวอย่างโฉนดที่ดินที่เราสนใจ ทางโทรศัพท์ของสำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ได้ที่หมายเลข 0 2142 2465 ถึง 67
 3. ออนไลน์​ สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทางออนไลน์ ได้ทั้งจากเลขที่โฉนด เลขที่ดิน น.ส.3 ก. ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง ได้จากกรมธนารักษ์ : ระบบเผยแพร่ราคาประเมิน

หลักฐานที่ใช้

 1. โฉนดที่ดิน (หรือหนังสือแสดงสิทธิที่ดินอื่นๆ)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน และ/หรือบัตรของผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และ/หรือบัตรของผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน
 4. หลักฐานนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่าย

โดยค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างไปตามสำนักงานที่ดินแต่ละที่ โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองการประเมินราคาคิดเป็นคำขอแปลงละ 5 บาท มีค่ารับรองฉบับละ 10 บาท ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท และค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

โฉนดที่ดินมีกี่แบบ

โฉนดที่ดินในประเทศไทยมีหลายชนิด เราสามารถสรุปได้ดังนี้

โฉนดที่ดิน​

หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ออกโดยกรมที่ดิน สังเกตได้จากครุฑสีแดงกลางหัวกระดาษข้างบน มีทั้งหมด 6 แบบ แต่ปัจจุบัน น.ส.4 จ. เป็นโฉนดที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บนใบโฉนดที่ดินมีข้อมูลที่ผู้เป็นเจ้าของควรทำความเข้าใจ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ถัดไปในหัวข้อตัวอย่างโฉนดที่ดิน

หนังสือรับรองการทำประโยชน์​

หรือที่เรียกว่า น.ส.3 ก. (ครุฑเขียว) และ น.ส. 3/ข. (ครุฑดำ) เป็นหนังสือแสดงสิทธิที่ดินที่เจ้าของเป็นผู้ครอบครอง ออกให้โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยที่มีแต่ น.ส.3 ก. ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ส.ค.1​

เป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 แล้ว แต่ผู้มีแบบแจ้งนี้สามารถมาขอออกหนังสือรับรองผลประโยชน์ หรือใบโฉนดได้ตามกรณีที่กรมที่ดินกำหนดไว้

ส.ค.2​

เป็นบัญชีรับแจ้งการครอบครอง ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เจ้าของสิทธิยังคงใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นอยู่

ใบจอง

หรือ น.ส.2 เป็นหนังสือที่ราชการออกให้ผู้มีใบจองครอบครองใช้ประโยชน์จากที่ดินชั่วคราว และผู้มีใบจองต้องเริ่มใช้ประโยชน์บนที่ดินภายใน 6 เดือน และทำให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับใบจอง โดยให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างน้อย 3 ใน 4 ของที่ดิน สามารถนำใบจองมาออกหนังสือรับรองผลประโยชน์ในภายหลังได้

ใบไต่สวน​

หรือ น.ส.5 เป็นเอกสารที่ออกมาเพื่อแสดงว่าที่ดินได้มีการสอบสวนสิทธิแล้ว ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถใช้เป็นหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้

ส.ป.ก.4-01​

หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ มีตราครุฑสีน้ำเงิน เป็นที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปเพื่อการเกษตรยกที่ดินให้ผู้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ในแง่เกษตรกรรม ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่โอนเป็นมรดกให้แก่ทายาทได้

ภ.บ.ท.5​

เป็นหลักฐานอ้างอิงการใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงนั้น โดยรับรองว่าผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิในตัวอย่างโฉนดที่ดิน และการซื้อขายเป็นเพียงแค่การโอนสิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินเท่านั้น

โฉนดที่ดินแบบไหนใช้กู้เงินได้บ้าง

ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่า นอกจากจะนำไปใช้ทำกิน ที่อยู่อาศัย หรือทางพาณิชย์ ยังนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินในยามติดขัดได้อีกด้วย มาตรวจสอบว่าตัวอย่างโฉนดที่ดินแบบไหนใช้กู้ยืมได้

ประเภทที่ดิน/นิติกรรม

สิทธิในที่ดิน

จำนอง/ ซื้อขาย

หลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืม

การแย่งการครอบครอง

โฉนดที่ดิน น.ส.4

มีกรรมสิทธิ์

ได้

ได้

ครอบครองปรปักษ์10 ปี

น.ส.3 ก.

มีสิทธิทำประโยชน์

ได้

ได้

ครอบครองปรปักษ์ 1 ปี

ส.ป.ก.4-01

มีสิทธิทำประโยชน์ในด้านการเกษตร

ไม่ได้

ไม่ได้

รัฐเป็นเจ้าของ

ภ.บ.ท.5

มีสิทธิทำประโยชน์

ไม่ได้

ไม่ได้

รัฐเป็นเจ้าของ

สรุป - ตัวอย่างโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้ที่ตัดสินใจซื้อขาย หรือเป็นเจ้าของที่ดินสามารถดูรายละเอียดที่ดินที่หนึ่งๆ ได้ตามรายละเอียดต่างๆ ตามตัวอย่างโฉนดที่ดิน บนหน้าโฉนดที่ดินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของที่ดิน, แผนที่ของที่ดิน, หรือวันออกโฉนด และสามารถตรวจสอบประวัติของโฉนดได้ที่ “สารบัญจดทะเบียน” ในหน้าหลังของใบโฉนดที่ดิน

หากต้องการตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่มีอยู่เป็นของจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากลายน้ำ ลายลงมือชื่อของเจ้าพนักงานในเบื้องต้น และนำไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินในเขตที่โฉนดตั้งอยู่ หรือทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม