สรุปค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน กรมที่ดินคิดเท่าไร

การโอนที่ดินมีทั้งแบบเสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน โดยแต่ละกรณีก็จะเสียไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าโอนให้กับใคร และนอกจากค่าธรรมเนียมแล้ว ยังมีค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งจะต้องได้เสียทุกครั้งหากมีการโอนที่ดินเกิดขึ้น

ซึ่งในการโอนที่ดินก็มีหลายกรณี เช่น กรณีโอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีโอนให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีโอนให้แก่สามี-ภรรยา และกรณีโอนให้ญาติพี่น้อง ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณจะได้ทราบจากบทความนี้

ประเภทค่าธรรมเนียมที่ดิน

การโอนบ้านและที่ดิน 2565 จะมีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทค่าธรรมเนียมที่ดินนั้นๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน บ้าน อาคารพานิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวจะคิดอัตรา 2% จากราคาประเมินหรือจากราคาขายที่มีราคาสูงที่สุด เช่น ราคาประเมิน 1,000,000 บาท แต่ราคาขายจริงอยู่ที่ 1,200,000 บาท ก็จะต้องยึดตามราคาที่สุดคือราคาขาย 1,200,000 บาท คิดอัตรา 2% ก็จะต้องเสีย 24,000 บาท

ค่าจดจำนอง

ในกรณีที่จดจำนองกับสถาบันการเงินต่างๆ สำหรับอาคารพานิชย์ บ้าน หรือที่ดินพร้อมทั้งอาคารประเภทดังกล่าว จะคิดที่อัตรา 1.00% ของวงเงินที่กู้ แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ คิดอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่คุณจะได้รับการงดเว้นหากคุณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดอัตรา 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาขายจริง ซึ่งจะยึดตามราคาที่สูงที่สุดในการคำนวณ โดยจะเรียกเก็บจากการขายบ้านที่ไม่ได้อยู่อาศัยเองและถือครองไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่โอนมา และจะมีข้อยกเว้น ดังนี้

 1. ถือครองทรัพย์สินเกิน 5 ปี
 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมานานเกิน 1 ปี นับย้อนหลังไปจากวันที่ขาย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดอัตราแบบขั้นบันได โดยจะหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่ถือครอง และการหักภาษีจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของสรรพากรซึ่งจะมีความซับซ้อนและหลายขั้นตอน

ค่าธรรมเนียมการโอนให้ญาติพี่น้อง

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ญาติพี่น้องจะมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าโอนให้ใคร ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

กรณีโอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่พ่อแม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และต้องการโอนที่ดินให้กับลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน
 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท

ในกรณีนี้ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพราะ 3.3% ตามข้อยกเว้นของกรมสรรพากร และมีอัตราภาษีการโอนที่ดินที่ต่ำที่สุด

กรณีโอนให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่ได้มีการจดรับรองบุตร และพ่ออยากยกที่ดินให้กับลูกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

ในกรณีนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.5% และต้องเสียภาษีเงินได้ตามขั้นบันได และถ้าถือครองไม่ถึง 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ก็จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย

กรณีโอนให้แก่สามี-ภรรยา

ในกรณีที่โอนที่ดินให้กับสามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรสกันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดินดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% จากราคาประเมิน
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

กรณีโอนให้ญาติพี่น้อง

ในกรณีที่โอนที่ดินให้กับญาติที่อยู่ในสายเลือด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% จากราคาประเมิน และในกรณีที่ซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท จะต้องทำการโอนและจดจำนองพร้อมกัน
 2. กรณีที่ปู่ย่าตายายโอนให้กับหลานผู้สืบสันดานแท้ๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาประเมิน และจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สืบสันดานจริง
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก

สำหรับการโอนมรดกให้กับเครือญาติหรือคนในครอบครัวนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดินกับกรมสรรพากรด้วย โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเลย >>