10 เคล็ดลับปลูกข้าวให้รวงใหญ่

การปลูกข้าวให้ได้รวงใหญ่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับเกษตรกรทุกคน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูก แนะนำเกี่ยวกับ 10 เคล็ดลับที่จะช่วยให้ข้าวของคุณมีรวงใหญ่และผลผลิตสูงขึ้น การปลูกข้าวให้ได้รวงใหญ่และให้ได้ผลผลิตมากๆ นั้นสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม การจัดการน้ำและปุ๋ย จนถึงการควบคุมโรคและแมลง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกข้าวของคุณ ด้วยเคล็ดลับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

10 เคล็ดลับปลูกข้าวให้รวงใหญ่

1. เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

เมื่อคุณต้องการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม คุณควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละพันธุ์ และให้ความสำคัญกับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ปลูกด้วย บางพันธุ์ข้าวมีความทนทานต่อโรคและแมลงมากกว่าพันธุ์อื่น ในขณะที่อีกบางต้นมีความเหมาะสมกับสภาพดินที่มีความเป็นกรดหรือด่างที่แตกต่างกัน 

2. การเตรียมดิน

การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ข้าวเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการเตรียมดิน:

 • ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน: ทำการวัดค่า pH ของดินเพื่อทราบว่าดินมีความเป็นกรดหรือด่างอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เลือกใช้ปูนตามความต้องการของดิน 
 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 • ไถพรวนดิน: ใช้เครื่องไถพรวนหรือไถตามแปลงเพื่อให้ดินพร้อมสำหรับการปลูกข้าว 
 • ปรับปรุงโครงสร้างดิน: กรณีดินมีโครงสร้างทรายหรือเหนียวมาก ควรใส่วัสดุอินทรียวัตถุเพิ่มเติม เช่น ปุ๋ยคอก แกลบดิบ หรือวัสดุปรับปรุงดินอื่นๆ 
 • ระดมดิน: ทำการระดมดินให้ทั่วแปลงเพื่อให้ผิวดินเรียบและเต็มไปด้วยธาตุอาหารสำหรับข้าว 
 • ป้องกันการกัดกร่อนดิน: ป้องกันการกัดกร่อนดินโดยการใช้วัสดุป้องกันการกัดกร่อนดินเช่นฟางข้าว 

3. การให้น้ำ

การให้น้ำให้กับข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพาะปลูก เพื่อให้ข้าวเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการให้น้ำให้กับข้าว:

 • วัดความชื้นในดิน: ใช้เครื่องวัดความชื้นในดินเพื่อทราบว่าดินมีความชื้นพอเหมาะหรือไม่ก่อนการให้น้ำ 
 • ให้น้ำตามความต้องการของข้าว: ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ของดิน ให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอแต่ไม่มากเกินไป 
 • เวลาให้น้ำ: ให้น้ำในช่วงเช้าหรือในช่วงบ่ายเพื่อลดการระเหยของน้ำ 
 • ความถี่ในการให้น้ำ: ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการของข้าว โดยพิจารณาจากสภาพอากาศและระดับความชื้นในดิน 
 • การควบคุมน้ำ: ควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้าวเกิดอาการขาดน้ำหรือน้ำขังมากเกินไป 

4. การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยให้กับข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพาะปลูก เพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการให้ปุ๋ยให้กับข้าว: 

 • วิเคราะห์ความต้องการทางสารอาหาร: ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของข้าวต่อธาตุอาหารหลัก ๆ และธาตุอาหารรอง ๆ ในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต 
 • ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงในดินก่อนปลูกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารอินทรียวัตถุให้กับข้าว 
 • ใช้ปุ๋ยเคมี: ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีสูตรเหมาะสมตามความต้องการของข้าว โดยแบ่งการใส่ปุ๋ยเป็นช่วงตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
 • การให้ปุ๋ยในช่วงระหว่างเจริญเติบโต: ให้ปุ๋ยในช่วงข้าวเริ่มเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยที่มีสูตรสมบูรณ์เพื่อให้ข้าวเติบโตแข็งแรง 
 • ควบคุมปริมาณปุ๋ย: ควบคุมปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้าวเกิดอาการขาดหรือเกินการใช้ปุ๋ย 
 • การใช้ปุ๋ยใบ: หากต้องการให้ปุ๋ยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสูตรเหมาะสม 
 • การให้ปุ๋ยในระยะต่าง ๆ: ให้ความสำคัญกับการให้ปุ๋ยในระยะต่าง ๆ ของข้าว เช่น ระยะเริ่มต้นเจริญเติบโต ระหว่างเจริญเติบโต และในระยะออกรวง

5. การจัดการแสง

การให้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ข้าวเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตที่ดีในฤดูเก็บเกี่ยว การจัดการแสงเป็นขั้นตอนสำคัญในการปลูกข้าวเพื่อให้รวงข้าวเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการจัดการแสง: 

 • การเลือกสถานที่ปลูก: เลือกสถานที่ที่มีแสงแดดเพียงพอในระหว่างช่วงเวลาการเจริญเติบโตของข้าว โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเงามากเกินไปหรือมีความเข้มข้นของต้นไม้มาก 
 • การป้องกันการแข่งขันแสง: ระบายต้นไม้หรือพืชอื่นที่สูงเพื่อลดการแข่งขันในการใช้แสงของข้าว 
 • การหว่านข้าวให้เป็นแถว: หว่านข้าวให้เป็นแถวเพื่อให้แสงแดดสามารถเข้าถึงทั้งแปลงปลูก 
 • การควบคุมความสูงของน้ำ: รักษาระดับน้ำในแปลงปลูกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้น้ำขังที่ระดับสูงเกินไปที่อาจกั้นแสงแดด 
 • การควบคุมการพลางแสง: ใช้วัสดุเคลือบที่ช่วยลดความเข้มข้นของแสงแดดในที่ที่มีแสงเข้ามามากเกินไป 
 • การเว้นระยะระหว่างแปลงปลูก: ในกรณีที่มีหลายแปลงปลูกข้าว ควรเว้นระยะพื้นที่บางส่วนเพื่อให้แสงแดดเข้าถึงทั้งแปลง 

6. การควบคุมวัชพืช

การควบคุมวัชพืชเป็นขั้นตอนสำคัญในการปลูกข้าวเพื่อให้รวงข้าวเติบโตแข็งแรงและไม่มีการแข่งขันกับวัชพืชที่อาจลดประสิทธิผลของการเจริญเติบโตของข้าว ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการควบคุมวัชพืช: 

 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัชพืชที่พบ: ศึกษาและรู้จักวัชพืชที่พบในแปลงปลูกของคุณ เพื่อให้สามารถระบุและจัดการวัชพืชได้อย่างเหมาะสม 
 • การใช้วิธีการกล: ใช้วิธีการกลเช่นการถอนวัชพืชด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย เพื่อกำจัดวัชพืชที่เจริญเติบโตในแปลงปลูก 
 • การใช้วัสดุคลุกเคล้า: ใช้วัสดุคลุกเคล้าหรือฟางข้าวบดบางๆ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลงปลูก 
 • การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช (Herbicide): หากจำเป็น ใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และใช้ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ 
 • การควบคุมโดยวิธีเชิงชีวภาพ: ใช้วิธีเชิงชีวภาพเช่นการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติหรือสัตว์ที่ชอบทานวัชพืช ในการควบคุมวัชพืชที่เป็นปัญหา 
 • การบำรุงรักษาแปลงปลูก: รักษาความสะอาดของแปลงปลูกโดยตรวจสอบและกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ 
 • การวางแผนการควบคุม: วางแผนการควบคุมวัชพืชให้เป็นระเบียบและต่อเนื่องตลอดฤดูปลูกข้าว 

7. การหว่านเมล็ดให้เป็นแถว

การหว่านเมล็ดให้เป็นแถวเป็นวิธีที่สำคัญในการปลูกข้าว เพราะจะช่วยให้การเจริญเติบโตของข้าวเป็นแถวสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการหว่านเมล็ดให้เป็นแถว:

 • การเตรียมแปลงปลูก: ก่อนการหว่านเมล็ดให้ตรวจสอบและเตรียมแปลงปลูกให้พร้อม ระดับน้ำในแปลงปลูกควรเหมาะสมและดินควรระเบียบเรียบ 
 • การใช้เครื่องหว่านเมล็ด: ใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวเพื่อให้เมล็ดถูกกระจายและหว่านในแถวได้สวยงาม ควรตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับระยะห่างแถวของข้าว 
 • การระดมดิน: หลังจากหว่านเมล็ดแล้ว ใช้ระดมดินเพื่อทำให้เมล็ดข้าวฝังลึกลงในดินอย่างเหมาะสม 
 • การควบคุมความห่างระหว่างแถว: ควรระบายความห่างระหว่างแถวให้เท่าๆ กันเพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ 
 • การดูแลแปลงปลูก: ระวังไม่ให้วัชพืชรบกวนการเจริญเติบโตของข้าวในช่วงแรกๆ และรักษาความชุ่มชื้นของดินให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าว 

8. การควบคุมโรคและแมลง

การควบคุมโรคและแมลงในการปลูกข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ข้าวเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการควบคุมโรคและแมลง:

 • การตรวจสอบและระวังโรคและแมลง: ตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงอาการของโรคหรือการระบาดของแมลงที่อาจเกิดขึ้น 
 • การใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรค: เลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคบางชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค 
 • การใช้วิธีป้องกันกำจัดอินทรีย์: ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีอินทรีย์ เช่น การใช้สารชีวภาพหรือการใช้วิธีกลแทนการใช้สารเคมี 
 • การใช้สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง: หากมีการระบาดของโรคหรือแมลงที่รุนแรง ใช้สารป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และใช้ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ 
 • การจัดการน้ำและอากาศ: รักษาระดับน้ำในแปลงปลูกให้เหมาะสมและช่วงการระบาดของโรคและแมลง ควรให้อากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอเพื่อลดโอกาสในการระบาดของโรคและแมลง 
 • การจัดการต้นข้าว: ตัดแต่งใบข้าวที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูกและเผาทำลายเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค 
 • การควบคุมแมลงศัตรูสำคัญ: ใช้วิธีการควบคุมแมลงศัตรูโดยใช้การตรวจสอบและหวีด้วยมือ หรือใช้สารป้องกันกำจัดแมลงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

9. การตัดแต่งข้าว

การตัดแต่งข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพาะปลูกข้าว เป็นการปฏิบัติที่ช่วยให้ข้าวเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง การตัดแต่งข้าวมีขั้นตอนดังนี้:

 • การเลือกเวลาที่เหมาะสม: เลือกเวลาในการตัดแต่งข้าวที่เหมาะสม โดยจะควรตัดแต่งเมื่อข้าวเริ่มเหลืองและมีร่องรอยของการสุกสำหรับผลผลิต 
 • การตัดแต่งใบข้าว: ในช่วงเริ่มต้นของการตัดแต่ง ควรตัดใบข้าวที่เหี่ยวและไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้แสงแดดสามารถเข้าถึงต้นข้าวได้มากขึ้น 
 • การตัดข้าวในช่วงสุกรี: เมื่อข้าวเริ่มสุกรีและรวงข้าวเริ่มเรียงตัว ให้ตัดข้าวโดยการใช้เครื่องตัดข้าวหรือใช้มือเพื่อตัดแต่งให้สวยงามและเรียงเส้น 

10. การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

การเก็บเกี่ยวข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและปริมาณสูง ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมมีดังนี้:

 • เลือกเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม: ควรเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเวลาที่ข้าวสุกและเหมาะสมที่สุด ข้าวสุกเต็มที่จะมีลักษณะรวงเหลืองและคนงอกเริ่มหัก ควรเลือกเวลาในช่วงแห่งความหนาวในช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำหนักของข้าวจากการร้อนจัดขณะเก็บเกี่ยว 
 • เตรียมอุปกรณ์เก็บเกี่ยว: ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือเกี่ยวข้าวที่ใช้งานได้ดี เช่น เครื่องตัดข้าว (combine harvester) หรือมือตัดข้าว และควรปรับแต่งเครื่องมือให้พร้อมก่อนการเก็บเกี่ยว 
 • การตัดแต่งข้าว: ถ้ามีความจำเป็นให้ตัดแต่งข้าวก่อนเก็บเพื่อลดการสูญเสีย โดยตัดต้นข้าวที่เหี่ยวหรือไม่สมบูรณ์ออก เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี 
 • การเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวัง: เมื่อเริ่มเก็บเกี่ยว ควรระมัดระวังในการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ทำให้ข้าวสะเทือนหรือร่วงหล่น ควรเก็บเกี่ยวในสภาพอากาศที่ดีและไม่มีฝนตกเพื่อป้องกันการเปียกชื้นของข้าว 
 • การจัดเก็บข้าว: เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น ควรนำข้าวไปจัดเก็บในที่เก็บข้าวที่มีอากาศถ่ายเทอย่างดี และไม่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการเน่าเสียของข้าว 
 • การทำความสะอาดและบำรุงอุปกรณ์: หลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น ควรทำความสะอาดและบำรุงอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้พร้อมใช้งานในการผลิตในฤดูกาลถัดไป 

บทสรุป

เคล็ดลับปลูกข้าวให้รวงใหญ่เป็นปัจจัยสำคัญที่ชาวนาควรใส่ใจเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวและคุณภาพของรวงข้าวที่เติบโตอย่างแข็งแรง นี่คือบทสรุปของเคล็ดลับปลูกข้าวให้รวงใหญ่  เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณ เพื่อให้มีโอกาสให้รวงใหญ่และมีผลผลิตที่ดี ปรับปรุงดินให้เหมาะสมโดยใส่ปุ๋ยหรือวัสดุอินทรีย์ เพื่อให้พืชข้าวเติบโตอย่างแข็งแรง ควบคุมการให้น้ำในระดับที่เหมาะสมตามช่วงการเจริญเติบโตของข้าว เพื่อป้องกันการขาดน้ำหรือเกินน้ำที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว ใส่ปุ๋ยให้ตรงตามคำแนะนำเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของรากของข้าว ให้แสงพอเหมาะในระยะการเจริญเติบโตของข้าว หากจำเป็นสามารถใช้การควบคุมแสงเพื่อสร้างเงาในบริเวณที่มีแสงแดดเผาะมากเกินไป ต้องกำจัดวัชพืชให้สะอาดในแปลงปลูก เพื่อลดการแย่งอาหารและแสงของข้าว ในช่วงเวลาที่เหมาะสมควรตัดแต่งข้าวเพื่อให้แสงแดดสามารถเข้าถึงต้นข้าวได้มากขึ้น ตรวจสอบและควบคุมโรคและแมลงให้ทันตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ต้องการให้รวงข้าวใหญ่ขึ้นมากขึ้นควรตัดแต่งใบข้าวที่เหี่ยวหรือเป็นโรคออก เมื่อข้าวสุกรีและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวให้ดำเนินการเก็บเกี่ยวโดยระมัดระวังเพื่อป้องกันการสูญเสียของรวงข้าว

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม