APM ยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้ฯ “PUEAN” ครั้งที่ 2/2566 ดอกเบี้ย 7.50%

APM ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี 

หุ้นกู้ เพื่อนแท้

หนังสือชี้ชวน (Filing) : คลิกเลย

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ คาดเสนอขายวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 และออกหุ้นกู้วันที่ 27 ตุลาคม 2566

มุมมองผู้บริหาร

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ บริษัทมีสาขาการให้บริการจำนวน 23 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อไปยังสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2566

ขณะที่ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 บริษัทมีรายได้รวม 48.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 46.42% และมีกำไรสุทธิ 5.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 52.21% โดยปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจำนวน 397.86 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) และ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ระดับ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการปล่อยสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 98.27% นอกนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ตามลำดับ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36%

สัดส่วน NPL

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีโฉนดค้ำประกันมากกว่า 20 ปี สะท้อนจากความสามารถในการบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ของบริษัทอยู่ในระดับ 3.27% ซึ่งลดลงจากปี 2565 ที่ระดับ 3.62%

มุมมอง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่าบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 และสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยปัจจุบันบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีสาขาการให้บริการทั้งหมด 23 แห่ง โดยมีสาขาจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยองเป็นสาขาล่าสุด

มุมมอง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม