ตรวจสอบประเมินราคาที่ดินออนไลน์ 77 จังหวัด

ราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่รู้จักถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ราคาประเมินของภาคเอกชน ราคาตลาด และราคาประเมินของกรมธนารักษ์ โดยทั่วไปราคาที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นทุกปีตามความเจรฺิญของพื้นที่โดยรอบและทำเลที่ตั้ง โดยราคาประเมินของกรมธนารักษ์จะมีราคาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับราคาประเภทอื่น ๆ เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในที่ดินจึงควรทำความเข้าใจก่อนว่าราคาพวกนี้ต่างกันอย่างไรก่อนตัดสินใจ

อย่างไรก็ตามการเช็คราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในตอนนี้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานที่ดินท้องที่ เพราะตอนนี้คุณสามารถค้นหาประเมินราคาที่ดินออนไลน์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอประบบค้นหารูปแปลงที่ดิน LandMaps ของกรมที่ดิน หรือที่เว็บไซต์ระบบเผยแพร่ประเมินทรัพย์สินที่ให้บริการโดยกรมธนารักษ์

ประเมินราคาที่ดิน คือ อะไร

การประเมินราคาที่ดิน คือ การประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ เป็นการกำหนดมูลค่าราคาที่ดินของแต่ละแปลงโดยกรมธนารักษ์ ซึ่งใช้ในการคำนวณเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย

ปกติมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดและราคาซื้อขายจริงเพราะกรมธนารักษ์ไม่ได้ประเมินที่ดินใหม่เป็นรายปี ซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าโอน และค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคาที่สูง ในตอนนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ

กรรมสิทธิ์คือการแสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินเฉพาะแปลงนั้น ๆ เป็นการรับรองสิทธิโดยทางกฎหมาย และเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของที่ดินเก็บไว้กับตัว (โฉนดที่ดิน น.ส. 4)  โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิที่จะซื้อขาย ทำประโยชน์บนที่ดิน จำนอง โอน หรือทำนิติกรรมที่ดินประเภทอื่นได้ แตกต่างจากผู้ที่มีเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ที่มีเพียงสิทธิครอบครองและทำประโยชน์บนที่ดินอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างแท้จริง

เอกสารสิทธิที่ดินมีอยู่หลากหลายประเภทและให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินไม่เหมือนกัน ปกติแล้วสามารถสังเกตได้จากสีของตราครุฑที่อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษของเอกสารสิทธิ ก่อนที่จะตรวจสอบประเมินราคาที่ดินออนไลน์จึงควรทำความรู้จักกับเอกสารสิทธิเหล่านี้ก่อน ดังนี้

น.ส. 4

โฉนดครุฑแดง หรือ น.ส. 4 เป็นหนังสือสำคัญที่กรมที่ดินออกให้เจ้าของตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นเจ้าของ “ได้ทำประโยชน์แล้ว” บนที่ดินแปลงนั้น ๆ และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ ใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งจดทะเบียนซื้อ-ขาย ยกให้ โอน แลกเปลี่ยน จำนอง ขายฝาก ค้ำประกัน หรือขัดขวางไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินได้

น.ส. 3 ก.

ครุฑเขียว หรือ น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่ชัดเจน เจ้าของที่ดินสามารถทำประโยชน์บนที่ดินได้  แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนโฉนดครุฑแดง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสอบเขตที่แน่นอนแล้ว น.ส. 3 ก. สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นโฉนด น.ส. 4 ได้ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ โดยให้เจ้าของยื่นหลักฐานประกอบตามที่กฎหมายกำหนด

น.ส. 3, น.ส. 3 ข.

ครุฑดำ หรือ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์เช่นเดียวกับครุฑเขียว (น.ส. 3 ก.) แต่ออกให้กับผู้ครอบครองที่ดินทั่วไปโดยนายอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ เจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไม่สามารถซื้อ-ขายได้หรือนำไปค้ำประกันได้

ส.ป.ก. 4-01

เอกสารสิทธิครุฑแดงหรือครุฑน้ำเงิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นเอกสารสิทธิที่ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อทำการเกษตรกรรม เจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและนำเอาไปออกโฉนดไม่ได้ โดยทั่วไปไม่สามารถซื้อขาย โอน ค้ำประกัน หรือจำนองได้ ยกเว้นแต่เป็นมรดกตกทอดให้แก่ทายาท

ภ.บ.ท. 5

ภ.บ.ท. 5 เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่มี ภ.บ.ท. 5 มีแค่สิทธิอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เจ้าของที่ดินจริงคือรัฐ และมีการเรียกค่าตอบแทนเป็นภาษีบำรุงท้องถิ่นหรือภาษีอื่น ๆ ไม่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิได้

เช็คสรุปประเมินราคาที่ดินออนไลน์ 77 จังหวัด

ราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปกติแล้วกรมธนารักษ์จะประกาศราคาประเมินใหม่ทุก ๆ 4 ปี โดยรอบใหม่ที่จะถึงนี้คาดว่าน่าจะนำมาใช้ในปี 2566

ประเมินราคาที่ดินออนไลน์

ในระหว่างนั้น ประชาชนสามารถเข้าไปดูสรุปประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์  หรือที่ลิงก์ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งข้อมูลเป็นตามภาคและตามอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวก ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล ซึ่งข้อมูลในปัจจุบัน (2565) เป็นราคาประเมินของรอบบัญชี ปี 2559 – 2563 เพื่อลดภาระของประชาชนจากกฎหมายภาษีและที่ดินที่ได้รับผลกระทบของโควิด 19

ขั้นตอนประเมินราคาที่ดินออนไลน์เฉพาะแปลงบนเว็บไซต์กรมธนารักษ์

การกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยสำนักงานธนารักษ์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบประเมินราคาที่ดินออนไลน์รายแปลงได้ผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยระบบจะแสดงข้อมูลที่คุณอยากรู้จากหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัดของแปลงที่ดินที่คุณระบุลงไป

เว็บไซต์กรมธนารักษ์มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ที่ลิงก์ assessprice.treasury.go.th เมื่อเข้าไปแล้ว ระบบจะแสดงแผนที่ของแปลงที่ดินในประเทศไทยที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลมา คุณสามารถค้นหาประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ให้เลือกหาจาก เลขที่โฉนดที่ดิน (น.ส. 4) หรือ น.ส. 3 ก. บนเมนูค้นหาราคาประเมิน
 2. หากคุณกำลังค้นหาจากโฉนดที่ดิน (น.ส. 4) ให้ระบุ เลขที่โฉนด หน้าที่สำรวจ(ถ้ามี) และ จังหวัด ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ 
 3. หากคุณกำลังค้นหาจาก น.ส. 3 ก. ให้ระบุ เลขที่ น.ส. 3 ก. และ จังหวัด ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 4. กด ค้นหา แล้วอ่านข้อมูลที่ระบบแสดง โดยเป็นราคาบาทต่อตารางวา

ขั้นตอนประเมินราคาที่ดินออนไลน์เฉพาะแปลงผ่าน LandsMaps

ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้พร้อม ๆ กับดูข้อมูลของที่ดินเฉพาะแปลงได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LandsMaps ซึ่งให้บริการโดยกรมที่ดินและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เข้าถึงได้ที่ลิงก์ landsmaps.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งบน App Store และ Google Play โดยคุณสามารถลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเข้าใช้งานก็ได้ และค้นหาได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

มีโฉนดที่ดิน

คุณสามารถดูประเมินราคาที่ดินออนไลน์ด้วยข้อมูลของโฉนดที่ดิน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกการแสดงผลของแผนที่ตามที่ต้องการ ซึ่งระบบสามารถแสดงได้ 3 อย่าง คือ ภาพดาวเทียม ภาพแผนที่ และภาพ OpenStreetMap และเลือกการแสดงผลของชั้นข้อมูลให้เป็น รูปแปลงที่ดิน ผังเมือง หรือตำแหน่งโคกหนองนา
 2. กรอกข้อมูลของแปลงที่ดินที่ต้องการดูประเมินราคาที่ดินออนไลน์ลงในช่องค้นหา โดยกรอก จังหวัด อำเภอ และ เลขโฉนด แล้วกดค้นหา
 3. อ่านข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของแปลงที่ดิน ข้อมูลของสำนักงานที่ดินท้องที่ และราคาประเมินที่ดิน

ไม่มีโฉนดที่ดิน

แม้จะไม่มีโฉนดที่ดินก็สามารถดูประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้ จากการค้นหา 3 วิธีดังต่อไปนี้

 1. ซูมหาจากแผนที่ คุณสามารถซูมเข้าไปในแผนที่ของจังหวัดเพื่อค้นหาที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน เมื่อคุณพบแล้วให้คลิกที่แปลงที่ดินเพื่อให้ระบบแสดงข้อมูล
 2. จำกัดวงค้นหาจากสถานที่สำคัญ โดยให้คุณระบุสถานที่สำคัญที่ใกล้เคียงกับแปลงที่ดินลงไป แล้วให้เลื่อนหาไปจนกว่าจะเจอ หากเจอแปลงที่ดินที่ต้องการแล้ว ให้ double click แล้วระบบจะแสดงข้อมูลขึ้น
 3. หาจากตำแหน่งปัจจุบัน หากคุณอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแปลงที่ดินนั้น ให้หาโดยการเปิดตำแหน่งบนอุปกรณ์ที่กำลังใช้อยู่ แล้วจึงเลื่อนหรือกดซูม จนกว่าจะเจอแปลงที่ดินที่ต้องการ เมื่อพบแล้วให้ double click

ขั้นตอนประเมินราคาที่ดินออนไลน์ประเภทที่ดินอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และ น.ส. 3 ก.

นอกจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ยังมีหลักเกณฑ์การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิประเภทอื่นอีกด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ หรือที่ลิงก์ www.treasury.go.th/th/north

โดยสามารถเลือกดูประเมินราคาที่ดินออนไลน์ประเภทอื่นนอกเหนือจาก น.ส. 4 และ น.ส. 3 ก. ได้ตามลำดับภาคในประเทศไทยและแบ่งตามอำเภอ ผู้ค้นหาสามารถพิมพ์หาชื่ออำเภอที่ต้องการค้นหาได้ในช่องรูปแว่นขยาย และสามารถเรียงลำดับข้อมูลที่ค้นหาได้ตามข้อมูลใหม่หรือที่ปรับปรุงล่าสุด

ขอหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินออนไลน์จากกรมที่ดิน

หากต้องการคัด สำเนาบัญชี รูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คุณสามารถไปติดต่อและทำเรื่องขอได้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น ๆ  หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

กรมที่ดินได้กำหนดค่าใช้จ่ายประกอบการขอหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินในเบื้องต้น ดังนี้

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่ารับรอง ฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยานคำขอ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

เอกสารประกอบการขอ

ควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ 

 1. หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 ก.
 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมทั้งสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานนิติบุคคล
 5. กรณีมอบอำนาจ จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือมอบอำนาจ ของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจประกอบการขอหนังสือรับรอง

สรุป - ประเมินราคาที่ดินออนไลน์

ชีวิตสะดวกมาขึ้นกับการค้นหาประเมินราคาที่ดินออนไลน์ผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps ของกรมที่ดิน หรือผ่านระบบเผยแพร่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ แต่การขอหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินเพื่อนำไปทำนิติกรรมทางที่ดิน ประชาชนยังต้องไปติดต่อขอที่สำนักงานที่ดินท้องที่เท่านั้น

หรือหากคุณสนใจอยากตรวจสอบราคาประเมินที่ดินก่อนทำสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วนก็สามารถช่วยคุณได้ ด้วยสินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่พร้อมให้คุณได้รับเงินสดเป็นก้อนไปใช้เพื่อการอุปโภค การบริโภค หรือการลงทุน ติดต่อเพื่อสมัครสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ เพื่อนแท้ เงินด่วนสาขาใกล้บ้าน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม