การเช็คหน้าโฉนดที่ดินของจริงดูอย่างไร

หน้าโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญที่ผู้ครอบครองที่ดิน ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย บนหน้าโฉนดที่ดินจะปรากฏข้อความสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาขนาด และตำแหน่ง รวมถึงประวัติของที่ดินว่า เคยผ่านการซื้อ-ขาย โอนให้ใครมาแล้วบ้าง

ฉะนั้น การอ่านโฉนดที่ดิน ให้เข้าใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญของผู้ที่สนใจในการซื้อ-ขายที่ดิน หรือผู้ที่ต้องการทำประโยชน์บนที่ดิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องระหว่างการทำสัญญา ในบทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่า บนหน้าโฉนดที่ดิน มีอะไรบ้างที่คุณควรรู้ รวมถึงวิธีประเมินราคาที่ดิน และวิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินที่คุณมีอยู่ว่าเป็นโฉนดจริงหรือไม่

โฉนดที่ดินคืออะไร

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ออกตามทั้งประมวลกฎหมายที่ดินเก่าและใหม่ ซึ่งรวมถึง โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ลงว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว  บนหน้าโฉนดที่ดินจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ข้องเกี่ยวกับแปลงที่ดิน เจ้าของที่ดินของโฉนดใบหนึ่งๆ จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น อันหมายถึง มีสิทธิไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดิน,  มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน, และมีสิทธิจำหน่ายแปลงที่ดิน

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท

โฉนดที่ดินมีหลายประเภท ซึ่งบ่อยครั้งสามารถสังเกตได้ง่ายจากตราครุฑที่อยู่เหนือกระดาษบนหน้าโฉนดที่ดิน และแต่ละประเภทให้สิทธิแก่ผู้ครอบครองไม่เหมือนกัน ฉะนั้นจึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนนำไปทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

โฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑสีแดง)

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ โฉนดที่ดิน น.ส. 4 ออกตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำที่ดินไปจดทะเบียนซื้อ-ขาย ยกให้ แลกเปลี่ยน จำนอง หรือ ฝากขายได้

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว)

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรอง ออกให้โดยนายอำเภอท้องที่ ว่าผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว และมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางอากาศแน่นอน สามารถนำไปจดจำนอง ซื้อ-ขาย และยื่นขอเปลี่ยนเป็น น.ส. 4 ได้

โฉนดที่ดิน น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (ครุฑสีดำ)

น.ส.3 และ น.ส.3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์เหมือนกัน โดย น.ส. 3 ออกให้โดยนายอำเภอท้องที่ และ น.ส. 3 ข. ออกให้โดยเจ้าพนักงานที่ดิน ลักษณะระวางของที่ดินจะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และซื้อ-ขายไม่ได้

รายละเอียดด้านหน้าโฉนดที่ดิน

บนหน้าโฉนดที่ดินประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายควรศึกษาให้ครบถ้วนและเข้าใจก่อนตัดสินใจทำนิติกรรมใดๆ กับที่ดิน ข้อมูลที่คุณควรรู้ เรารวบรวมมาให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่ดินและเลขโฉนดที่ดิน

บนหน้าโฉนดที่ดินจะแสดงตำแหน่งที่ดินผ่านรูปแผนที่ระบุทิศ อำเภอ และจังหวัด ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ รวมถึงแสดงเลขที่โฉนดที่ดิน ที่ซึ่งเป็นลำดับเลขของแปลงที่ดินในอำเภอหนึ่งๆ เมื่อขึ้นอำเภอใหม่ เลขโฉนดก็จะเริ่มนับ 1 ใหม่

ระวาง

ระวางที่ดินเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ที่รวมที่ดินหลายแปลงไว้ด้วยกัน แต่ละระวางจะมีข้อมูลที่บอกขอบเขตของที่ตั้ง และเส้นทางสาธารณะโดยรอบอย่างละเอียด ในการซื้อ-ขาย จึงควรตรวจสอบก่อนว่า ที่ดินแปลงที่จะซื้อ-ขาย มีแวดล้อมรอบข้างเป็นอย่างไร

หน้าสำรวจ

หน้าสำรวจเป็นตัวเลข ที่เจ้าพนักงานหน้าที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่และสืบค้นข้อมูล แต่ละตัวเลขนับเป็นลำดับ 1 ต่อเนื่องไปตามพื้นที่ในตำบล และเมื่อขึ้นไปตำบลใหม่จะนับลำดับเป็นเลข 1 อีกครั้ง

เลขที่ดิน

เลขที่ดิน เป็นลำดับเลขที่ของแปลงที่ดินในแผนที่ระวาง ใช้ในการจัดเก็บและค้นหาของสำนักงานที่ดิน เพื่อให้การหาตำแหน่งของที่ดินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตำบล

แสดงตำบล ที่ที่ดินบนหน้าโฉนดนี้ตั้งอยู่

ผู้ครอบครองโฉนด (เป็นคนแรก)

ชื่อผู้ครอบครองโฉนดบนหน้าโฉนดที่ดิน เป็นชื่อรับรองกรรมสิทธิ์คนแรกของที่ดินที่ทางกรมที่ดินออกให้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้ถือครองในปัจจุบันเป็นของคนที่ระบุไว้ หากต้องการดูชื่อเจ้าของปัจจุบันให้ดูที่หน้าสารบัญจดทะเบียน

รายละเอียดแปลงที่ดิน

บนหน้าโฉนดที่ดิน จะปรากฏรูปแปลงที่ดินโดยสังเขป มีการระบุมาตราส่วนในระวาง และมาตราส่วนของแผนที่ไว้ โดยสามารถคำนวณหาขนาดจริงของที่ดินได้จากการวัดและคูณเข้ากับค่าของมาตราส่วนที่แสดง

รายละเอียดด้านหลังโฉนดที่ดิน

ในส่วนของหน้าโฉนดที่ดินด้านหลัง ปรากฏเป็นสารบัญจดทะเบียน ที่ซึ่งเป็นการจดประวัติ และมีตรารับรองของเจ้าหน้าที่พนักงานในการทำนิติกรรมของที่ดินนั้นๆ จากอดีตไล่ลงมาจนถึงปัจจุบัน โดยชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในปัจจุบัน จะเป็นชื่อล่าสุดในสารบัญจดทะเบียนตามที่ระบุไว้