การดูตัวอย่างโฉนดที่ดินและรายละเอียดที่ถูกต้อง

เมื่อกล่าวถึงที่ดิน อาจนึกถึงเอกสารต่างๆ ที่ถูกเรียกรวมกันว่าโฉนดที่ดิน และถูกแยกออกเป็นแต่ละประเภทจากสีตราครุฑที่อยู่บนหัวกระดาษในเอกสารนั้นๆ วันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนจะมาแนะนำการดูตัวอย่างโฉนดที่ดิน ว่ามีวิธีอะไรบ้าง

ในบทความนี้ จะเทียบความแตกต่างของที่ดิน และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินชนิดต่างๆ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างโฉนดที่ดินซึ่งบอกรายละเอียดส่วนประกอบที่ปรากฏด้านหน้าและด้านหลังของใบโฉนด วิธีตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่คุณมีอยู่เป็นของแท้หรือไม่ และวิธีการประเมินราคาที่ดินจากใบโฉนด

สินเชื่อที่ดิน คลิ๊กเลย

ตรวจสอบโฉนดที่ดินของแท้

หากสงสัยว่าตัวอย่างโฉนดที่ดินที่มีอยู่เป็นของแท้หรือไม่ ให้ตรวจสอบตามนี้ในเบื้องต้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

1.ลายน้ำ

ในโฉนดที่ดินมีลายน้ำวงกลมสองวงที่ภายในมีตราครุฑประทับอยู่ใจกลางกระดาษ มีตัวหนังสือ “กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย” กำกับด้านล่างวงกลมนั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวอย่างโฉนดที่ดินได้โดยการส่องกับไฟ

2.ตราประทับและลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงาน

ด้านหน้าของโฉนดที่ดินมีการลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานด้วยหมึกสีดำ (เป็นส่วนใหญ่) และมีการประทับตราเหนือชื่อนั้นๆ ไว้

3.นำไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดิน

เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างโฉนดที่ดินเป็นของจริง หรือต้องการตรวจสอบเจ้าของปัจจุบันของโฉนด สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินในจังหวัด สาขา ของโฉนดที่ดินนั้นๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบหาสาขาและข้อมูลติดต่อได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบ Landsmaps ของกรมที่ดิน

ประเภทของโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ออกโดยกรมที่ดิน สังเกตได้จากครุฑสีแดงกลางหัวกระดาษข้างบน มีทั้งหมด 6 แบบ แต่ปัจจุบัน น.ส.4 จ. เป็นโฉนดที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บนใบโฉนดที่ดินมีข้อมูลที่ผู้เป็นเจ้าของควรทำความเข้าใจ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ถัดไปในหัวข้อตัวอย่างโฉนดที่ดิน

หนังสือรับรองการทำประโยชน์

หรือที่เรียกว่า น.ส.3 ก. (ครุฑเขียว) และ น.ส. 3/ข. (ครุฑดำ) เป็นหนังสือแสดงสิทธิที่ดินที่เจ้าของเป็นผู้ครอบครอง ออกให้โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยที่มีแต่ น.ส.3 ก. ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ส.ค.1

เป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 แล้ว แต่ผู้มีแบบแจ้งนี้สามารถมาขอออกหนังสือรับรองผลประโยชน์ หรือใบโฉนดได้ตามกรณีที่กรมที่ดินกำหนดไว้

ส.ค.2

เป็นบัญชีรับแจ้งการครอบครอง ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เจ้าของสิทธิยังคงใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นอยู่

ใบจอง

หรือ น.ส.2 เป็นหนังสือที่ราชการออกให้ผู้มีใบจองครอบครองใช้ประโยชน์จากที่ดินชั่วคราว และผู้มีใบจองต้องเริ่มใช้ประโยชน์บนที่ดินภายใน 6 เดือน และทำให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับใบจอง โดยให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างน้อย 3 ใน 4 ของที่ดิน สามารถนำใบจองมาออกหนังสือรับรองผลประโยชน์ในภายหลังได้

ใบไต่สวน

หรือ น.ส.5 เป็นเอกสารที่ออกมาเพื่อแสดงว่าที่ดินได้มีการสอบสวนสิทธิแล้ว ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถใช้เป็นหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้

ส.ป.ก.4-01

หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ มีตราครุฑสีน้ำเงิน เป็นที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปเพื่อการเกษตรยกที่ดินให้ผู้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ในแง่เกษตรกรรม ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่โอนเป็นมรดกให้แก่ทายาทได้

ภ.บ.ท.5

เป็นหลักฐานอ้างอิงการใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงนั้น โดยรับรองว่าผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิในตัวอย่างโฉนดที่ดิน และการซื้อขายเป็นเพียงแค่การโอนสิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินเท่านั้น

รายละเอียดต่างๆ บนโฉนดที่ดิน

ด้านหน้าของตัวอย่างโฉนดที่ดิน น.ส.4

 • ตำแหน่งที่ดิน
  – ระวาง   ระบุถึงแผนที่ใหญ่แผนที่หนึ่งที่ซึ่งที่ดินบนโฉนดนี้ตั้งอยู่
  – เลขที่ดิน   เลขที่ที่ดินของใบโฉนดในระวางแผนที่ที่ระบุไว้ก่อนหน้า
  – หน้าสำรวจ   แสดงหมายเลขลำดับสำรวจของที่ดิน โดยในแต่ละตำบลจะมีการลำดับเลขใหม่
  – ตำบล   ตำบลที่ที่ดินนี้ตั้งอยู่
 • โฉนดที่ดิน
  – เลขที่   เลขที่ของโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินจัดหมวดหมู่ไว้
  – เล่ม… หน้า…   ที่เก็บโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินจัดเก็บไว้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา
  – อำเภอ   อำเภอที่ที่ดินนี้ตั้งอยู่
  – จังหวัด   จังหวัดที่ที่ดินนี้ตั้งอยู่
 • เจ้าของโฉนดที่ดินคนแรก
  – ให้แก่…   ไม่ว่าโฉนดจะเปลี่ยนเจ้าของมามากเท่าไร ชื่อที่ระบุหน้านี้จะเป็นชื่อเจ้าของโฉนดคนแรก
 • ขนาดที่ดิน
  “ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ… ไร่… งาน…. ตารางวา….” ขนาดของที่ดินในโฉนดมีการวัดค่าด้วยหน่วยการวัดของไทย  สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดไทยเป็นระบบเมตริกได้จาก 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตร.ม. หรือใส่ตัวเลขเพื่อคำนวณได้ที่ landprothailand
 • รูปแผนที่
  ซึ่งมีการระบุทิศของแผนที่และมาตราส่วนไว้ ในตัวอย่างโฉนดที่ดิน
 • วันออกโฉนด
  เป็นวันออกโฉนด สังเกตจาก ออก ณ วันที่… เดือน… พุทธศักราช…
 • เจ้าพนักงานที่ดิน
  มีการลงลายมือชื่อและตราประทับ
ตัวอย่างโฉนดที่ดิน

ด้านหลังของตัวอย่างโฉนดที่ดิน น.ส.4

เป็น “สารบัญจดทะเบียน” บอกประวัติของโฉนดที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วยวันจดทะเบียน, ประเภทการจดทะเบียน, ผู้ให้สัญญา (เจ้าของคนเดิม), ผู้รับสัญญา(เจ้าของคนใหม่), เนื้อที่ดินตามสัญญา (ขนาดที่ดินก่อนการทำนิติกรรม), เนื้อที่ดินคงเหลือ (ขนาดที่ดินหลังทำนิติกรรม ซึ่งการดูขนาดที่ดินแปลงนี้ ควรดูบันทึกล่าสุดในหน้าสารบัญจดทะเบียน), ระวางเลขที่ดินโฉนดที่ดินใหม่ และลายมือชื่อของเจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแบบไหนใช้กู้เงินได้บ้าง

ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่า นอกจากจะนำไปใช้ทำกิน ที่อยู่อาศัย หรือทางพาณิชย์ ยังนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินในยามติดขัดได้อีกด้วย มาตรวจสอบว่าตัวอย่างโฉนดที่ดินแบบไหนใช้กู้ยืมได้

ประเภทที่ดิน/นิติกรรม

สิทธิในที่ดิน

จำนอง/ ซื้อขาย

หลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืม

การแย่งการครอบครอง

โฉนดที่ดิน น.ส.4

มีกรรมสิทธิ์

ได้

ได้

ครอบครองปรปักษ์10 ปี

น.ส.3 ก.

มีสิทธิทำประโยชน์

ได้

ได้

ครอบครองปรปักษ์ 1 ปี

ส.ป.ก.4-01

มีสิทธิทำประโยชน์ในด้านการเกษตร

ไม่ได้

ไม่ได้

รัฐเป็นเจ้าของ

ภ.บ.ท.5

มีสิทธิทำประโยชน์

ไม่ได้

ไม่ได้

รัฐเป็นเจ้าของ