โฉนดครุฑดำคืออะไร? แตกต่างจากโฉนดประเภทอื่น อย่างไร

การมีโฉนดที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงสิทธิในการครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โฉนดครุฑดำเป็นหนึ่งในประเภทของโฉนดที่ดินในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความสำคัญที่แตกต่างจากโฉนดประเภทอื่น บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดครุฑดำ พร้อมกับอธิบายถึงความแตกต่างและการใช้งานของโฉนดประเภทต่างๆ ได้แก่ ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ และครุฑสีน้ำเงิน 

โฉนดครุฑดำคืออะไร?

โฉนดครุฑดำเป็นหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โฉนดประเภทนี้เป็นเอกสารที่แสดงถึงสิทธิการครอบครองที่ดิน แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเต็มที่ โฉนดครุฑดำแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข. ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร น.ส. 3 ออกโดยนายอำเภอท้องที่ ส่วน น.ส. 3 ข. ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ดิน 

โฉนดครุฑดํา คือ

ความสำคัญของโฉนดครุฑดำ

โฉนดครุฑดำมีความสำคัญในการแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเหมือนโฉนดครุฑแดง แต่โฉนดครุฑดำก็สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้องผ่านขั้นตอนการรังวัดและประกาศจากราชการเป็นเวลา 30 วัน 

การใช้ประโยชน์และข้อจำกัดของโฉนดครุฑดำ

การใช้ประโยชน์ของโฉนดครุฑดำ

โฉนดครุฑดำสามารถใช้ประโยชน์ในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินได้ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง หรือการใช้ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ โฉนดครุฑดำยังสามารถใช้ในการจำนองที่ดินหรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ 

ข้อจำกัดในการใช้โฉนดครุฑดำ

ข้อจำกัดในการใช้โฉนดครุฑดำคือ การซื้อขาย โอน หรือจำนอง จะต้องผ่านการรังวัดที่ดินและประกาศจากราชการเป็นเวลา 30 วัน นอกจากนี้สิทธิการครอบครองที่ดินจะหมดลงหากมีการครอบครองปรปักษ์ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี 

กระบวนการขอและออกโฉนดครุฑดำ

ขั้นตอนการขอโฉนดครุฑดำ

การขอโฉนดครุฑดำต้องผ่านขั้นตอนที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าการถือครองที่ดินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ขั้นตอนการขอโฉนดครุฑดำมีดังนี้: 

 1. ยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง 
 2. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 3. การสำรวจและประเมินที่ดินโดยเจ้าหน้าที่ 
 4. ประกาศและประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสคัดค้าน 
 5. ออกโฉนดครุฑดำเมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมด 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอโฉนดครุฑดำ

การขอโฉนดครุฑดำต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

 • เอกสารประจำตัวของผู้ขอ 
 • หลักฐานการถือครองที่ดิน 
 • แผนผังและข้อมูลที่ดิน 
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทอื่นของโฉนดที่ดินและความแตกต่าง

โฉนดที่ดินในประเทศไทยมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน โฉนดที่ดินแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ และครุฑสีน้ำเงิน 

ครุฑแดง (น.ส. 4)

ครุฑแดงเป็นโฉนดที่ดินที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ สามารถซื้อขาย โอน หรือจำนองได้โดยไม่มีข้อจำกัด เจ้าของโฉนดครุฑแดงมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน แต่สิทธิ์ของที่ดินจะหมดลงหากถูกครองครองปรปักษ์ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี 

ครุฑเขียว (น.ส. 3 ก.)

ครุฑเขียวเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเหมือนครุฑแดง แต่สามารถซื้อขาย โอน หรือจำนองได้ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ์ของที่ดินจะหมดลงหากถูกครองครองปรปักษ์ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดครุฑแดงได้ในอนาคต 

ครุฑดำ (น.ส. 3 / น.ส. 3 ข.)

ครุฑดำเป็นหนังสือรับรองการครอบครองที่ดินที่แสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเต็มที่ ต้องผ่านการรังวัดและประกาศจากราชการก่อนการซื้อขาย โอน หรือจำนอง สิทธิ์ของที่ดินจะหมดลงหากถูกครองครองปรปักษ์ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี 

ครุฑสีน้ำเงิน (ส.ป.ก. 4-01)

ครุฑสีน้ำเงินหรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นเอกสารที่ดินที่อนุญาตให้ทำการเกษตรเท่านั้น โดยออกให้กับเกษตรกรครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ เอกสารนี้ห้ามซื้อขาย โอน หรือให้เช่า และที่ดินต้องใช้ประโยชน์โดยเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้สามารถเป็นมรดกตกทอดได้ แต่จะต้องให้กับทายาทที่เป็นเกษตรกรเท่านั้น 

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการถือครองโฉนดครุฑดำ

ข้อควรระวังในการถือครองโฉนดครุฑดำ

การถือครองโฉนดครุฑดำมีข้อควรระวังหลายประการ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากโฉนดเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง: 

 1. ตรวจสอบสถานะของที่ดินก่อนการซื้อขาย 
 2. รักษาเอกสารและหลักฐานการถือครองอย่างดี 
 3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำในการจัดการโฉนดครุฑดำ

 1. ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ดิน 
 2. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 3. ติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ดิน 

สรุป

โฉนดครุฑดำเป็นหนังสือรับรองการครอบครองที่ดินประเภทหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงสิทธิในการครอบครองที่ดิน แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเต็มที่เหมือนกับโฉนดครุฑแดง การขอโฉนดครุฑดำต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวด รวมถึงการรังวัดที่ดินและการประกาศจากราชการ เพื่อให้การครอบครองที่ดินเป็นไปตามกฎหมาย

การใช้ประโยชน์จากโฉนดครุฑดำสามารถทำได้หลากหลาย เช่น การทำการเกษตร การก่อสร้าง หรือการใช้ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ แต่มีข้อจำกัดในการซื้อขาย โอน หรือจำนอง ที่ต้องผ่านการรังวัดและประกาศจากราชการ โฉนดครุฑดำยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ แต่ต้องระมัดระวังในการถือครอง เนื่องจากสิทธิ์การครอบครองจะหมดลงหากมีการครอบครองปรปักษ์ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม