ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจที่ดิน กรมที่ดิน

การทำธุรกรรมกับที่ดิน เช่น การซื้อขายที่ดิน การจดจำนองที่ดิน การขายฝากที่ดิน ในบ้างครั้งเจ้าของหลักทรัพย์อาจจะไม่สะดวกไปทำนิติกรรมเองที่กรมที่ดิน เลยมีวิธีแก้ปัญหาคือ การทำหนังสือมอบอำนาจที่ดินให้ผู้อื่นไปกระทำแทนตนเอง วันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการมอบอำนาจที่ดินว่า คืออะไร และทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

สำหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ดินสามารถเข้าไปกดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยที่นี้

หนังสือมอบอํานาจที่ดิน

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจที่ดิน ทด21

จริงๆแล้วขั้นตอนการหนังสือมอบอํานาจที่ดิน ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย เพียงแต่ต้องใส่ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เราจะอธิบายว่า แต่ละช่องต้องกรอกอะไรบ้าง

1. ระวางที่ดิน​

ระวางที่ดินจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่อยู่ด้านมุมซ้ายบนสุดของโฉนด โดยจะประกอบไปด้วยตัวเลข และตัวอักษร ทั้งนี้โฉนดแต่ละชนิด และแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน แต่ทุกใบจะมีเลขระวางอยู่แน่นอน

2. ตำบล​

ตำบลที่ใส่ในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน ต้องกรอกที่อยู่ของที่ดินในโฉนด ต้องเป็นที่อยู่ของโฉนดที่ดินนั้นเท่านั้น (ห้ามกรอกที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่อื่น)

3. เลขที่

ตัวเลขที่ในการกรอกอหนังสือมอบอํานาจที่ดิน หมายถึง เลขที่ของโฉนดอยู่ที่มุมซ้ายข้างล่างเลขระวาง

4. หน้าสำรวจ​

หน้าสำรวจ คือเลข 4 ตัวที่ระบุไว้ในโฉนด อยู่มุมบนซ้ายเช่นกัน

5. อำเภอ​

เช่นเดียวกับตำบล ต้องกรอกที่ใช้ใส่ในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน จะใช้เลขที่ตรงกันกับในโฉนดที่ดินเลย ห้ามเปลี่ยนหรือกรอกที่อยู่อื่นๆลงไป

6. โฉนดหมายเลขที่​

หมายเลขโฉนดเป็นเลข 1-5 หลัก อยู่บริเวณมุมขวาบนของโฉนด

7. จังหวัด​

จังหวัดตามในโฉนด ต้องกรอกให้ตรงกับที่โฉนดออกไว้แบบเปะๆ

8. เขียนที่​

สถานที่เขียนหนังสือมอบอํานาจที่ดิน (ส่วนมักไปเขียนที่อำเภอหรือกรมที่ดิน แต่ในบ้างกรณีก็เขียนที่บ้าน ให้ระบุให้ตรงตามความจริง)

9. วันเดือนปี​

วันเดือนปี ที่เขียนหนังสือมอบอํานาจที่ดิน (หมายถึงต้องเขียน และเซ็นเอกสารทำข้อตกลงเสร็จสิ้นภายในวันนั้น)

10. ลงชื่อผู้มอบอำนาจ​

หมายถึง ผู้ที่มีชื่อถือครองโฉนดที่ดิน ยกตัวอย่าง นาย ก. ต้องการขายที่ดินให้ นาย ข. แต่ให้นาย ค. ไปกำเนินการเเทน บริเวณนี้ต้องลงชื่อนาย ก.

11. มอบให้ใคร​

ต้องลงชื่อผู้ที่ต้องการมอบให้ ยกตัวอย่าง นาย ก. ต้องการขายที่ดินให้ นาย ข. แต่ให้นาย ค. ไปดำเนินการเเทน บริเวณหนังสือมอบอํานาจที่ดินนี้ ต้องลงชื่อผู้ที่ซื้อนั้นคือ นาย ค.

12. กรอกรายละเอียดที่ต้องการมอบอำนาจ​

สามารถเขียนรายละเอียดตามจุดประสงค์ ในการทำหนังสือมอบอํานาจที่ดินได้เลย เช่น ใช้มอบอำนาจซื้อขายที่ดิน แต่ต้องกรอกรายละเอียดให้ตรงเช่น เป็น ตึก หรือ บ้าน มีกี่ชั้น หลังไหนเลขที่เท่าไหร่ ขายให้ใคร ราคาเท่าไหร่ เพื่อมอบอำนาจให้ผู้ที่ต้องไปทำการเเทน

13. ประทับลายนิ้วมือ​

กรณีที่ผู้มอบอำนาจเซ็นรายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจที่ดินไม่ได้ สามารถประทับลายนิ้วมือของผู้มอบอำนาจ ด้วยนิ้วหัวแม่มือซ้าย (ต้องทำต่อหน้าพยาน)

14. ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ​

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ ให้ชัดเจน (ต้องทำต่อหน้าพยาน)

15. พยาน​

ลงชื่อพยาน จำนวน 2 คน โดยการกระทำที่ต้องทำต่อหน้าพยาน คือ การเซ็น ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ และการประทับลายนิ้วมือ และจากนั้นจึงให้พยานเซ็น เพื่อยืนยัน

เอกสารที่ใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

มีเอกสารหลายประเภทที่อาจใช้เพื่อสนับสนุนหนังสือมอบอำนาจที่ดิน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้มอบอำนาจ​

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ จำเป็นต้องใช้เป็นเอกสารประกอบในการสร้างหนังสือมอบอำนาจสำหรับการทำธุรกรรมที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้สิทธิ์ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา และรับรองว่าพวกเขาเป็นเจ้าของตามกฎหมายของทรัพย์สินที่เป็นปัญหา ข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือมอบอำนาจดำเนินการอย่างถูกต้อง และผู้มอบอำนาจให้ความยินยอมทางกฎหมายแก่การดำเนินการในนามของพวกเขา

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้รับมอบอำนาจ ​

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้เป็นเอกสารประกอบเมื่อสร้างหนังสือมอบอำนาจสำหรับการทำธุรกรรมที่ดิน  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของพวกเขาและยืนยันว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของผู้มอบอำนาจ ข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือมอบอำนาจดำเนินการอย่างถูกต้องและผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนทางกฎหมายและผู้มีอำนาจของผู้มอบอำนาจ

3. โฉนดที่ดินตัวจริง หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ​

โฉนดที่ดินหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะมอบอำนาจ โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้เป็นเอกสารประกอบเมื่อสร้างหนังสือมอบอำนาจสำหรับการทำธุรกรรมที่ดิน โฉนดที่ดินใช้เป็นหลักฐานว่าผู้มอบเป็นเจ้าของตามกฎหมายของทรัพย์สินที่มีปัญหาและมีอำนาจในการโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินอื่น ๆ เอกสารนี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือมอบอำนาจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องและผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

ขั้นตอนใช้หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน

ขั้นตอนเฉพาะสำหรับการใช้เอกสารมอบอำนาจจากกรมที่ดิน จะขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่คุณได้รับ และอำนาจเฉพาะที่คุณมอบให้กับผู้รับมอบอำนาจของคุณ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารมอบอำนาจจากกรมที่ดิน

1. ตรวจสอบว่าคุณมีอำนาจในการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินหรือไม่ ​

 • หากต้องการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คุณต้องพิจารณาก่อนว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้เอกสารนี้ และเอกสารจะต้องยังคงมีผลบังคับอยู่
 • หากคุณไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้หนังสือมอบอำนาจของที่ดิน หรือหากเอกสารถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ คุณไม่มีอำนาจที่จะใช้เอกสารดังกล่าว ในกรณีนี้ การดำเนินการใดๆ ที่ใช้หนังสือมอบอำนาจของที่ดินอาจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายสำหรับคุณหรือตัวการ
 • สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจที่ดินอย่างระมัดระวังและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการภายใต้อำนาจของคุณเมื่อใช้งาน หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคุณหรือเกี่ยวกับความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจที่ดิน คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอื่นๆ

2. ระบุอำนาจเฉพาะ หรืออำนาจที่คุณได้รับภายใต้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน​

 • เมื่อใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน สิ่งสำคัญคือต้องทราบอย่างชัดเจนว่าคุณได้รับมอบอำนาจใด อำนาจเฉพาะที่คุณได้รับจะระบุไว้ในเอกสารหนังสือมอบอำนาจที่ดิน โดยอำนาจทั่วไปบางอย่างที่อาจได้รับภายใต้หนังสือมอบอำนาจที่ดินรวมถึงอำนาจในการ:
  • ลงนามในเอกสารแทนเจ้าของที่ดิน
  • ตัดสินใจเกี่ยวกับที่ดินของเจ้าของที่ดิน
  • ขายหรือโอนที่ดินของเจ้าของที่ดิน
  • จัดการที่ดินหรือทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน
  • เช่าหรือให้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สินของตัวการ
 • สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอำนาจที่ได้รับภายใต้หนังสือมอบอำนาจของที่ดินโดยทั่วไปค่อนข้างกว้างและอาจแตกต่างกันอย่างมากจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่ง เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจที่ดินอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงอำนาจที่คุณได้รับอย่างเต็มที่

3. ให้สำเนาเอกสารมอบอำนาจแก่ผู้รับมอบอำนาจของคุณ​

 • หากคุณได้แต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการในนามของคุณภายใต้หนังสือมอบอำนาจ สิ่งสำคัญคือต้องมอบสำเนาเอกสารให้พวกเขา วิธีนี้จะช่วยให้ทนายความของคุณสามารถนำเสนอเอกสารแก่ผู้อื่นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันอำนาจของพวกเขาในการดำเนินการในนามของคุณ
 • ตัวอย่างเช่น หากทนายความของคุณจำเป็นต้องลงนามในเอกสารหรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของคุณ พวกเขาจะต้องแสดงสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ดินแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีสำเนาเอกสาร พวกเขาอาจไม่สามารถแสดงอำนาจในการดำเนินการในนามของคุณได้

4. สื่อสารกับผู้รับมอบอำนาจของคุณตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปรารถนา และความคาดหวังของคุณ​

 • หากคุณได้แต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการในนามของคุณภายใต้หนังสือมอบอำนาจ สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกับพวกเขาเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคาดหวัง และความชอบของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้ทนายความของคุณเข้าใจความปรารถนาของคุณและทำการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณและเป็นประโยชน์สูงสุดของคุณ
 • ในการสื่อสารกับทนายความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาจากการอภิปรายของคุณบนข้อเท็จจริงและต้องเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของคุณ คุณควรอธิบายเป้าหมายของคุณกับทนายความของคุณอย่างชัดเจน คุณควรให้คำแนะนำหรือแนวทางที่จำเป็นแก่พวกเขาด้วย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจความคาดหวังของคุณและตัดสินใจได้สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณ
 • คุณควรเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทนายความของคุณ หากคุณมีข้อกังวลหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำหรือการตัดสินใจของพวกเขา คุณควรแจ้งปัญหาเหล่านี้กับพวกเขาได้ตามสบาย สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทนายความของคุณสามารถเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ใช้หนังสือมอบอำนาจของที่ดินเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น​

 • เมื่อคุณได้พิจารณาแล้วว่าคุณมีอำนาจในการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินและได้ระบุอำนาจเฉพาะที่คุณได้รับ คุณสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินเพื่อดำเนินการที่จำเป็นในนามของผู้รับมอบอำนาจได้
 • ซึ่งอาจรวมถึงการลงนามในเอกสาร การตัดสินใจ หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของเจ้าของที่ดิน ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับอำนาจในการขายที่ดินของตัวการ คุณสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจของที่ดินเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายในนามของตัวการได้ หรือหากคุณได้รับมอบอำนาจในการจัดการที่ดินหรือทรัพย์สินของตัวการ คุณสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจของที่ดินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือการดูแลรักษาทรัพย์สินได้
 • โปรดทราบว่าเมื่อใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คุณกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับมอบอำนาจและคาดว่าจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเขา คุณควรปฏิบัติตามแนวทางหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้ในเอกสารหนังสือมอบอำนาจ 

6. เก็บบันทึกการดำเนินการใด ๆ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจของที่ดิน ​

 • สิ่งสำคัญคือต้องเก็บบันทึกการดำเนินการใด ๆ ที่ดีโดยใช้หนังสือมอบอำนาจของที่ดิน สิ่งนี้จะช่วยแสดงให้เห็นว่าคุณดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของคุณและอาจเป็นประโยชน์หากมีข้อพิพาทใดๆ
 • เป็นความคิดที่ดีที่จะสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อติดตามเอกสารทั้งหมดและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมอบอำนาจที่ดิน ซึ่งควรรวมถึงสำเนาหนังสือมอบอำนาจของที่ดินเอง ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่คุณลงนามหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่คุณดำเนินการในนามของผู้รับมอบอำนาจ
 • นอกจากการเก็บบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองแล้ว คุณยังอาจจำเป็นต้องส่งสำเนาบันทึกเหล่านี้ให้กับหัวหน้าหรือฝ่ายอื่นๆ หากมีการร้องขอ การมีประวัติที่ดีสามารถช่วยให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวการและปฏิบัติตามแนวทางหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้ในเอกสาร​

 • เมื่อใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับมอบอำนาจและคาดว่าจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าคุณควรตัดสินใจและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของคุณเองหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
 • นอกเหนือจากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวการแล้ว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางหรือข้อจำกัดใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารมอบอำนาจที่ดิน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงคำแนะนำหรือข้อจำกัดเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ในนามของอาจารย์ใหญ่

8. หากหนังสือมอบอำนาจที่ดินไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือถูกเพิกถอน โปรดแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ​

 • หากหนังสือมอบอำนาจที่ดินไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือถูกเพิกถอนไปแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้งานอีกต่อไป การดำเนินการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ ที่คุณติดต่อด้วยในนามของผู้ว่าจ้าง
 • ในการแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบว่าหนังสือมอบอำนาจที่ดินไม่มีผลบังคับอีกต่อไป คุณอาจต้องให้สำเนาการเพิกถอนหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าเอกสารนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป เป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บสำเนาของเอกสารดังกล่าวไว้เป็นบันทึกของคุณเอง

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คือ อะไร

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คือ เอกสารสำคัญในการดำเนินการด้านนิติกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน เพียงแต่ว่า เป็นการมอบอำนาจให้ผู้อื่น สามารถดำเนินการแทน ผ่านการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน ทั้งการซื้อขาย โอน จดจำนอง เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

เงื่อนไขผู้รับมอบอำนาจที่ดิน​

 • การทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน ผู้รับมอบอำนาจควรจะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และมีความสนิทสนมชิดเชื้อไว้ใจได้ เช่น พี่ น้อง หรือญาติสนิท เป็นต้น หากผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจที่ดิน มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป อาจจะต้องมีข้อพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ว่าผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจโฉนดดิน ว่ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่
 • ถ้าจำเป็นต้องให้ผู้รับมอบหนังสือมอบอํานาจที่ดินทั่วไป เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ควรทำเอกสารหรือขอรับใบรับรองจากผู้นำท้องถิ่น หรือองค์การปกครองท้องถิ่น ก่อนไปดำเนินการที่กรมที่ดิน และนอกเหนือจากนั้นควรมีพยานอย่างน้อย 1 คน โดยพยานจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อเป็นหลักฐานประจักษ์ แต่ถ้าพยานไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ ก็จะต้องใช้พยานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

หนังสือมอบอำนาจมีกี่ประเภท​

หนังสือมอบอำนาจที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญ ในการดำเนินการด้านนิติกรรมทุกด้านที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น การจำนอง จำนำ การซื้อขาย การโอน หรือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น โดยหนังสือมอบอํานาจ รังวัดที่ดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น2 ประเภท ดังนี้

 1. ที่ดินที่มีโฉนดแล้ว
 2. ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ​

 1. การกรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน จะต้องมีการระบุประเภทของอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องชัดเจน
 2. การระบุขอบเขตอำนาจของการจัดการ และดำเนินการแทนในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน จะต้องมีความชัดเจน หรือหากมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมก็ควรระบุให้ถูกต้องชัดเจนด้วยเช่นกัน 
 3. ไม่ควรใช้ปากกาคนละสี และควรระมัดระวังในการลงลายมือชื่อในแต่ละครั้ง ต้องลงให้เหมือนกัน เพื่อให้เอกสารมีความสม่ำเสมอ และชัดเจน หากเป็นการพิมพ์ ก็ควรใช้เป็นฟ้อนต์เดียวกันขนาดเท่ากัน ความหนาเท่ากัน
 4. หากมีการขูด ขีด ฆ่า แต่งเติม หรือแก้ไข จะต้องเซ็น เพื่อกำกับจุดที่มีการแก้ไขดังกล่าวในหนังสือมอบอํานาจที่ดินไว้ด้วย
 5. ระมัดระวังห้ามลงชื่อในเอกสารมอบอำนาจที่ดิน ที่ยังไม่มีการกรอกข้อมูลใดๆ เด็ดขาด เพราะอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ ควรกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และควรตรวจเช็คความเรียบร้อย ก่อนค่อยลงลายมือชื่อ
 6. โอนที่ดินให้ลูก มอบอํานาจจำเป็นที่จะต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าหากไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ จะต้องใช้พยาน 2 คน ในการทำหนังสือมอบอํานาจที่ดิน และทั้ง 2 คน จะต้องลงลายมือหรือเซ็นกำกับด้วย
 7. หากต้องการมอบอำนาจที่ดิน และดำเนินการในต่างประเทศจะ ต้องให้เจ้าหน้าที่จากสถานทูต สถานกงสุล หรือโนตารีปับลิค รับรองด้วย จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้
 8. หนังสือมอบอํานาจที่ดิน มีอายุเท่าไร ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน แต่ไม่ควรมีระยะเวลานานเกินไป

10 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจที่ดิน ดังนี้

1. ผู้รับอำนาจดำเนินการแทนทั้งสองฝ่าย​

ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งฝ่ายผู้โอน และฝ่ายรับโอน ผู้มอบอำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่ดินให้ชัดเจน ว่ายินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

2. การกรอกเครื่องหมายที่ดินจากโฉนดที่ดิน​

การกรอกเครื่องหมายที่ดินจากตัวโฉนดที่ดิน เพื่อใส่รายละเอียดลงในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน ควรลอกข้อความมาทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เป็นการขีดฆ่า ข้อความในวงเล็บ เป็นต้น

3. ข้อความในเอกกสารมอบอำนาจที่ดิน​

ผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน สามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการและจำเป็นได้เลย และควรระบุข้อความลงท้ายว่า “ตลอดจนถ้อยคำต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน “

4. ข้อความที่มีการเพิ่มเติมจากแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน​

โดยปกติผู้มอบอำนาจควรจะเขียนรายละเอียดตามแบบพิมพ์ ทีได้มาจากกรมที่ดิน แต่สิ่งที่เพิ่มเติม คือในส่วนของชื่อเรื่อง และขอบเขตอำนาจที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอํานาจที่ดินดำเนินการแทน ทั้งในหัวข้อชื่อเรื่อง การมอบให้จัดการ ลักษณะเหตุการณ์จริงที่ทำให้เกิดการมอบอำนาจ เป็นต้น

5. หนังสือมอบอำนาจ จะมีคนมอบอำนาจหลายคนในหนึ่งฉบับก็ได้​

การใช้หนังสือมอบอํานาจที่ดินฉบับเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้มอบอำนาจหลายคน ควรมีการระบุขอบเขตอำนาจให้เหมือนกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในข้อความ

6. สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวในการดำเนินหลายเรื่องได้​

ผู้มอบอำนาจสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียว เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจคนเดิมสามารถไปดำเนินการหลายเรื่องได้ แต่ควรมีการระบุรายละเอียดของขอบเขตการมอบอำนาจให้ชัดเจน

7. หนังสือมอบอำนาจ จำเป็นต้องมีพยานลงลายมือชื่อ 1 คน​

หากเป็นคู่สามีภรรยาสามรถลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นพยานได้ และสามารถทำหนังสือยินยอม ให้สามารถทำนิติกรรมหนังสือมอบอํานาจที่ดินควบคู่กันไปด้วย

8. นิ้วที่พยานใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ​

จำเป็นจะต้องใช้ลายนิ้วมือจากมือข้างซ้าย เพราะมือข้างซ้ายไม่ค่อยได้ใช้งาน ทำให้ลายนิ้วมือข้างซ้ายมีความสึกหรอน้อยกว่าข้างขวานั่นเอง

9. เมื่อทำหนังสือมอบอำนาจแล้ว ต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด​

ไม่ควรปล่อยไว้นาน หากมีการหนังสือมอบอํานาจที่ดินแล้ว ควรรดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะถ้าปล่อยไว้นาน เจ้าหน้าที่กรมที่ดินอาจไม่มั่นใจว่า หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ยกเลิกไปแล้วหรือไม่ หรือผู้มอบอำนาจยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

10 . กรณีผู้มอบอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ​

หากผู้มอบอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ จะต้องไปดำเนินการติดต่อที่อำเภอ เพื่อดำเนินการทำหนังสือมอบอํานาจที่ดินต่อหน้านายอำเภอเท่านั้น โดยนายอำเภอจะรับรองว่า ผู้มอบอำนาจได้มีการเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อจริง

สรุป - หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

การจะธุรกรรมกับที่ดินแต่ละครั้งต้องใช้เวลา แต่ถ้าจำเป็นต้องทำตอนนั้น แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ว่าง ก็จำเป็นจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คนสนิท หรือคนที่ไว้ใจได้ไปทำธุรกรรมแทน แต่จะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้ให้หนังสือมอบอำนาจที่ดินแนบไปด้วย

เพื่อนแท้เงินด่วน ขอให้ผู้อ่านระมัดระวังในการเซ็นลายมือชื่อ ในหนังสือมอบอํานาจที่ดินทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากนั้นจะต้องมีพยาน ในการลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าหนังสือมอบอำนาจฉบับนั้นสมบูรณ์

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม