จำนองที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ พร้อมวิธีการคำนวณ

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดที่ดินในหลากหลายรูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเพียงพอ 

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ดอกเบี้ยจำนองที่ดิน ตามกฎหมาย

ตามกฎหมายไทย ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได้จากการจำนองที่ดินอยู่ที่ไม่เกิน 15% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจ 

จำนองที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

การจำนองที่ดินเป็นกระบวนการที่ผู้กู้ยืมเงินใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร หรือผู้ให้กู้เงินอื่นๆ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้กู้ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจจำนองที่ดินคืออัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการจำนองที่ดินจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อนี้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนองที่ดินขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • สภาพเศรษฐกิจทั่วไป: เมื่อเศรษฐกิจเติบโตดี อัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นเพื่อควบคุมการใช้จ่าย แต่เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดลงเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้จ่าย 
 • เครดิตของผู้กู้: ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและมีเครดิตสูงมักจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 
 • ระยะเวลาการกู้ยืม: การกู้ยืมเงินในระยะเวลานานมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้น 

การคำนวณอัตราดอกเบี้ย

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสามารถทำได้หลายวิธี แต่หลักการทั่วไปคือการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด โดยคำนวณจากยอดเงินกู้คงเหลือ 

วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดที่ดิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่คืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่กู้ยืมเงิน การคำนวณอัตราดอกเบี้ยคงที่มีความง่ายดายและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในเรื่องของการชำระดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคำนวณ

ยอดเงินกู้: 1,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยคงที่: 5% ต่อปี 
ระยะเวลา: 10 ปี

การคำนวณดอกเบี้ยรายปี = 1,000,000 * 0.05 = 50,000 บาท

ดังนั้น ในแต่ละปีจะต้องชำระดอกเบี้ย 50,000 บาท ซึ่งรวมเป็น 500,000 บาทใน 10 ปี 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา การคำนวณอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีความซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา 

ตัวอย่างการคำนวณ

 • ยอดเงินกู้: 1,000,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น: 5% ต่อปี 
 • ระยะเวลา: 10 ปี 
 • การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้น 1% ทุก 2 ปี 
 • ปีที่ 1-2: ดอกเบี้ยรายปี = 1,000,000 * 0.05 = 50,000 บาท 
 • ปีที่ 3-4: ดอกเบี้ยรายปี = 1,000,000 * 0.06 = 60,000 บาท 
 • ปีที่ 5-6: ดอกเบี้ยรายปี = 1,000,000 * 0.07 = 70,000 บาท 
 • ปีที่ 7-8: ดอกเบี้ยรายปี = 1,000,000 * 0.08 = 80,000 บาท 
 • ปีที่ 9-10: ดอกเบี้ยรายปี = 1,000,000 * 0.09 = 90,000 บาท 

การจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี

ความหมายของการจดจำนอง

การจดจำนองคือการทำสัญญาใช้ทรัพย์สิน (ในที่นี้คือที่ดิน) เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยังคงมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้น แต่ต้องจดทะเบียนการจำนองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน เพื่อให้สัญญามีผลบังคับทางกฎหมาย 

อายุของการจดจำนอง

โดยทั่วไป การจดจำนองที่ดินไม่มีการกำหนดอายุเฉพาะเจาะจง แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาจำนองที่ผู้กู้ทำกับสถาบันการเงิน อายุของการจดจำนองมักจะสอดคล้องกับระยะเวลาการกู้ยืมเงิน เช่น 5 ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขยายอายุของการจดจำนองได้หากมีความจำเป็น 

การยกเลิกการจดจำนอง

การจดจำนองสามารถยกเลิกได้เมื่อผู้กู้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา การยกเลิกนี้ต้องดำเนินการที่กรมที่ดินเพื่อทำการปลดจำนองออกจากทะเบียน 

ขั้นตอนการจำนองที่ดิน กรมที่ดิน

การเตรียมเอกสาร

ก่อนที่จะไปดำเนินการจำนองที่ดินที่กรมที่ดิน ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น

 • โฉนดที่ดินตัวจริง 
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้ 
 • เอกสารการยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี) 
 • สัญญาการกู้ยืมเงินที่มีการจดจำนอง 

การดำเนินการที่กรมที่ดิน

เมื่อมีเอกสารครบถ้วน ผู้กู้สามารถไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ขั้นตอนทั่วไปมีดังนี้

 1. ยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน 
 2. ตรวจสอบเอกสาร: เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและตรวจเช็คข้อมูล 
 3. ลงนามในสัญญา: หลังจากเอกสารถูกตรวจสอบเรียบร้อย ผู้กู้และสถาบันการเงินจะต้องลงนามในสัญญาจำนอง 
 4. จ่ายค่าธรรมเนียม: ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดจำนองตามที่กรมที่ดินกำหนด 
 5. การบันทึกข้อมูล: เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการจำนองลงในระบบและออกใบรับรองการจดจำนอง 

หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น สัญญาจำนองจะมีผลบังคับตามกฎหมาย และผู้กู้สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินได้ 

คำถามที่พบบ่อย

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวแบบไหนดีกว่า?

การเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินและความเสี่ยงที่ผู้กู้พร้อมรับ หากต้องการความมั่นคงและสามารถวางแผนการชำระเงินได้แน่นอน อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นทางเลือกที่ดี แต่หากสภาวะตลาดมีแนวโน้มที่ดอกเบี้ยจะลดลง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 

2. หากชำระหนี้ก่อนกำหนดจะมีค่าปรับหรือไม่?

การชำระหนี้ก่อนกำหนดอาจมีค่าปรับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ผู้กู้ควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาและสอบถามกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ก่อนการตัดสินใจ 

3. สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ได้ทำสัญญาจำนองแล้วได้หรือไม่?

ในกรณีที่ทำสัญญาดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการกู้ยืม แต่หากทำสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด 

4. จะรู้ได้อย่างไรว่าการรีไฟแนนซ์คุ้มค่าหรือไม่?

การพิจารณาว่าการรีไฟแนนซ์คุ้มค่าหรือไม่ควรดูจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ และการเปรียบเทียบกับภาระหนี้สินเดิม หากดอกเบี้ยใหม่ต่ำลงและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป การรีไฟแนนซ์อาจเป็นทางเลือกที่ดี 

5. ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการจำนองที่ดิน?

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจำนองที่ดินรวมถึง โฉนดที่ดินตัวจริง บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้ เอกสารการยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี) และสัญญาการกู้ยืมเงินที่มีการจดจำนอง

สรุป

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายปัจจัย การเข้าใจอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมถึงการใช้เครื่องคำนวณสินเชื่อออนไลน์และการเจรจากับสถาบันการเงินจะช่วยให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นอกจากนี้ การจัดการทางการเงินและการประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การกู้ยืมสินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่ควรทำอย่างรอบคอบ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและการวางแผนที่ดี ผู้กู้จะสามารถจัดการหนี้สินและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม