วิธีการคำนวณค่าจดจำนอง 2567

การจดจำนองเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2567 ค่าจดจำนองมีการปรับเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบต่อผู้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค่าจดจำนองในปี 2567 ว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ พร้อมยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

1. ความสำคัญของการจดจำนอง

การจดจำนองเป็นการทำสัญญาที่ผู้ขอสินเชื่อใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้านหรือที่ดิน เป็นหลักประกันกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อรับสินเชื่อหรือเงินกู้ การมีหลักประกันทำให้ธนาคารมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ และผู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าได้

ตัวอย่างจดจำนอง

นายสมชายต้องการซื้อบ้านในราคาที่ 5,000,000 บาท เขาต้องการสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในการซื้อบ้าน นายสมชายใช้บ้านเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารยินดีปล่อยสินเชื่อให้กับนายสมชาย โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน 

2. ขั้นตอนการจดจำนอง

ขั้นตอนการจดจำนองประกอบด้วยหลายขั้นตอนสำคัญ ดังนี้: 

1. การประเมินทรัพย์สิน

ธนาคารจะทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน โดยมีผู้ประเมินอิสระหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารดำเนินการ

2. การตรวจสอบประวัติสินเชื่อ

ธนาคารจะตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อประเมินความเสี่ยง

3. การทำสัญญาจำนอง

เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะทำการจัดทำสัญญาจำนองระหว่างธนาคารและผู้ขอสินเชื่อ โดยมีทนายความหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็นพยาน

4. การจดทะเบียนจำนอง

สัญญาจำนองจะต้องได้รับการจดทะเบียนที่กรมที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้การจำนองมีผลทางกฎหมาย 

ตัวอย่าง

นายสมชายต้องการกู้เงิน 3,500,000 บาท โดยใช้บ้านที่มีมูลค่า 5,000,000 บาทเป็นหลักประกัน ธนาคารจะทำการประเมินมูลค่าบ้าน ตรวจสอบประวัติสินเชื่อ และทำสัญญาจำนอง ก่อนที่จะจดทะเบียนจำนองที่กรมที่ดิน

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง

ในปี 2567 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง 2567 มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าธรรมเนียมหลักๆ ได้แก่:

  1. ค่าธรรมเนียมการประเมินทรัพย์สิน: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สิน (ปกติคิด 0.5-3%) 
  2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติสินเชื่อ: ค่าบริการเพิ่มเติมหากใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (ปกติคิด 0.5-3%) 
  3. ค่าธรรมเนียมการจัดทำสัญญา: ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทนายความหรือเจ้าหน้าที่ (ปกติคิด 0.5-3%) 
  4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง: ชำระที่กรมที่ดิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สิน (1% แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) 
ค่าจดจํานอง 2567

4. อัตราค่าจดจำนองในปี 2567

ในปี 2567 อัตราค่าจดจำนองที่กรมที่ดินกำหนดไว้คิดเป็น 1% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินและจดทะเบียนการจำนอง

ตัวอย่าง

นายสมชายใช้บ้านที่มีมูลค่า 5,000,000 บาทเป็นหลักประกันในการจดจำนอง ค่าจดจำนองที่ต้องชำระคือ 1% ของมูลค่าทรัพย์สิน หรือเท่ากับ 50,000 บาท 

5. ข้อควรระวังในการจดจำนอง

ผู้ขอสินเชื่อควรระมัดระวังเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดจำนอง ดังนี้:

1. การตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญา

ควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

2. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ควรใช้บริการของผู้ประเมินทรัพย์สินที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง

3. การตรวจสอบประวัติสินเชื่อ

ควรตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของตนเองก่อนการขอสินเชื่อ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ

4. การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการจดจำนอง

5. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดจำนอง เพื่อวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม 

ตัวอย่าง

นางสาวสุพัตราต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านใหม่ เธอควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาจำนองให้ละเอียด ใช้บริการผู้ประเมินทรัพย์สินที่เชื่อถือได้ และเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อให้กระบวนการจดจำนองเป็นไปอย่างราบรื่น 

สรุป

การจดจำนองเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการให้สินเชื่อ การเข้าใจค่าจดจำนองในปี 2567 จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม บทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีแผนที่จะขอสินเชื่อในอนาคต

ในการขอสินเชื่อที่ต้องมีการจดจำนอง เช่น สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน ลูกค้าสามารถขอกู้ได้วงเงินสูงสุด 130% ของราคาประเมิน ซึ่งบริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด มีข้อเสนอที่น่าสนใจและแตกต่างจากคู่แข่งที่มักจะปล่อยเพียง 50-70% ของราคาประเมิน นอกจากนี้ลูกค้าที่เข้ามาทำสัญญากับบริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด ไม่ต้องเสียเวลาไปจดจำนองที่กรมที่ดิน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม