รายละเอียดในสัญญาเช่าบ้านมีอะไรบ้าง

หากต้องการเช่าบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านแต่ต้องการปล่อยเช่าให้กับบุคคลอื่นควรมีการทำสัญญาเช่าบ้านให้เรียบร้อย เพราะสัญญาเช่าบ้านมีความสำคัญทางกฎหมายละยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายตรงข้ามได้หากว่าเขากระทำผิดต่อสัญญาที่มีการลงลายมือชื่อแล้ว นอกจากสัญญาเช่าบ้านยังให้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

สัญญาเช่าบ้านคืออะไร

สัญญาเช่าบ้าน คือ สัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าว่าจะมีการเช่าบ้านโดยจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนและทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าใจตรงกันทุกประการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเช่าบ้านภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้เช่าจะต้องมีการชำระเงินค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าตามที่ตกลงกันไว้

สัญญาเช่าบ้าน

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เพราะถ้าหากไม่มีการลงลายมือชื่อมีเพียงแค่สัญญาก็จะไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ และสัญญาเช่าบ้านแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

สัญญาเช่าบ้านระยะสั้นแบบไม่เกิน 3 ปี

การเช่าบ้านแบบไม่เกิน 3 ปี จะต้องมีการทำสัญญาเช่าบ้านและจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่าด้วย

สัญญาเช่าบ้านระยะยาวแบบเกิน 3 ปี​

การเช่าบ้านแบบเกิน 3 ปี จะต้องมีการทำสัญญาเช่าบ้านต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้นจึงจะสามารถฟ้องร้องหรือบังคับคดีได้

หน้าที่ของผู้เช่า

เมื่อมีการทำสัญญาเช่าบ้านกันเรียบร้อยแล้วผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินประกันเท่ากับค่าเช่าบ้าน 2 เดือน และหลังจากนั้นจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกๆเดือนจนกว่าจะหมดสัญญา นอกเหนือจากนั้นจะต้องรักษาทรัพย์สินที่อยู่บ้านในบ้านและจะต้องส่งคืนในสภาพเดิม หรือหากมีทรัพย์สินเสียหายผู้เช่าจะต้องชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้คืนแก่ผู้ให้เช่า

หน้าที่ของผู้ให้เช่า

เมื่อทำสัญญาเช่าบ้านเรียบร้อยแล้วผู้ให้เช่าจะต้องตรวจสอบก่อนและหลังจากนั้นก็ส่งมอบบ้านให้กับผู้เช่า โดยบ้านนั้นจะต้องมีสภาพที่เหมาะสมแก่การเช่า ไม่ชำรุดเสียหาย และควรมีการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงเป็นระยะในระยะเวลาการเช่าด้วย

การระงับสัญญาเช่าบ้าน

การจะระงับสัญญาเช่าบ้านนั้นจะต้องมีสาเหตุที่เกิดจากผลทางกฎหมายเท่านั้นจึงจะสามารถระงับสัญญาเช่าบ้านได้ เช่น หมดสัญญาเช่า ผู้เช่าเสียชีวิต เกิดอัคคีภัย เป็นต้น ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าสามารถระงับสัญญาเช่าในครั้งนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว

ข้อมูลในสัญญาเช่าบ้าน

จะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าบ้านนั้นมความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลในสัญญาเช่าบ้านก็ต้องมีความละเอียดครบถ้วน โดยข้อมูลในสัญญาเช่าบ้านควรประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลของทั้งสองฝ่าย

ควรมีการระบุข้อมูลส่วนตัว ทั้งชื่อ-สกุล รวมถึงที่อยู่ตามภูมิลำเนาเดิมของทั้งสองฝ่ายด้วย

2. ข้อมูลของบ้านเช่า

ต้องมีการระบุประเภททรัพย์สินว่าเป็นบ้านเช่า และจะต้องระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจนรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นที่มีในบ้าน

3. วัตถุประสงค์ของการเช่า

ต้องระบุด้วยว่าการเช่าครั้งนี้จะใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด เช่น เช่าเพื่ออยู่อาศัย เช่าเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

4. ระยะเวลาเช่าและค่าเช่า

ควรมีการระบุระยะเวลาการเช่าให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่และจะสิ้นสุดวันไหน และค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี แต่จ่ายครั้งละเท่าไหร่ ช่องทางการจ่ายเป็นแบบไหน

5. เงินประกันและค่ามัดจำ

ควรมีการระบุจำนวนเงินประกันและจะต้องระบุจำนวนเงินมัดจำด้วยว่าจะนำไปใช้ทำอะไร นอกจากนั้นต้องมีการระบุด้วยว่าจะคืนให้กับผู้เช่าตอนไหน

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จะต้องมีการระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภาษี ว่าใครจะเป็นผู้จ่าย

7. การดูเเลทรัพย์สิน

ต้องมีข้อกำหนดให้กับผู้เช่าว่าจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือชำรุด หากมีความเสียหายต้องรีบแจ้งกับผู้ให้เช่าทันที

8. ค่าบำรุงรักษาหรือค่าซ่อมแซม

ควรระบุว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมในส่วนไหนบ้าง เพราะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะไม่ทำให้มีปัญหากัน

9. การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านเช่า

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้เช่าไม่สามารถดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านเช่าได้ หากจะทำได้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเสียก่อน เมื่อเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงสิ่งของเหล่านั้นก็จะตกเป็นของผู้ให้เช่า

10 การรุกล้ำในบ้านที่เช่า

หากมีคนรุกล้ำเข้ามาในบ้านเช่าผู้เช่าจะต้องแจ้งให้กับผู้ให้เช่าทราบโดยเร็ว และในขณะเดียวกันผู้ใช้เช่าจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าได้ทุกเมื่อ

11. เงื่อนไขการปล่อยเช่าช่วง

จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าและการเช่าช่วงไปให้กับบุคคลอื่นได้

12. การอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์

โดยส่วนมากจะเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย แต่หากสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ก็จะต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน

ข้อปฏิบัติหากทำผิดสัญญา

สิ่งสำคัญในการทำสัญญาเช่าบ้านผู้เช่าและผู้ให้เช่าควรทำข้อตกลงให้ชัดเจนและต้องรับทราบตรงกัน หากผู้เช่าออกก่อนที่สิ้นสุดสัญญาผู้ให้เช่าสามารถยึดเงินมัดจำและเรียกร้องค่าเสียหายได้ และหากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่าก็ได้เช่นกัน

กรณีผิดนัดชำระ

หากผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าบ้านจะต้องเสียค่าปรับดอกเบี้ย 15% ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เช่าผิดนัดชำระจนกว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วน นอกจากนี้ต้องใช้จ่ายค่าเสียหายส่วนอื่นด้วยเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการทวงหนี้ในครั้งนี้

การต่อสัญญา

การต่อสัญญาเช่าบ้านนั้น คนส่วนใหญ่มักจะทำสัญญาเช่าขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายว่าจะตกลงกันกี่ปี แต่จะต้องมีการระบุระยะเวลาการบอกไม่ต่อสัญญาว่าต้องใช้เวลากี่วันก่อนหมดสัญญาและส่วนมากก็จะอยู่ที่ 30-45 วัน และถ้าหากผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะเช่าต่อก็ควรมีข้อกำหนดอย่างชัดเจน

สรุป - สัญญาเช่าบ้าน

การทำสัญญาเช่าบ้านนั้นมีความจำเป็นมาก เพราะสามารถใช้บังคับคดีได้ และนอกจากนี้การทำธุรกรรมทุกอย่างก็ต้องมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เช่น การจำนองที่ดิน และคุณไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเองก็ควรใช้ หนังสือมอบอำนาจ ให้กับบุคคลซึ่งสามารถดำเนินการแทนได้จึงจะถือว่าการดำเนินการครั้งนี้เสร็จสิ้นสมรณ์ โดยมีผู้ดำเนินการแทนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/08/2022 @ 22:06

เพื่อนแท้เงินด่วน
เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

เพื่อนแท้เงินด่วนมีสินเชื่อแบบไหนบ้าง