เงินกู้ผู้สูงอายุอนุมัติวงเงินเท่าไหร่ และใครสามารถกู้ได้บ้าง

เงินกู้ผู้สูงอายุเป็นบริการการเงินที่เน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการกู้เงินในวัยที่มากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยมักจะมีเงื่อนไขและการพิจารณาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม บางที่จะต้องการการค้ำประกันหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกันความเสี่ยงทางการเงิน วงเงินกู้ส่วนใหญ่มักจะถูกจำกัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาที่กำหนด

การเงินกู้ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้สูงอายุให้สามารถใช้เงินกู้ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางการเงินของตนเองในช่วงวัยที่มีปัญหาในการทำงานหรือได้รับรายได้น้อยลง เป็นทางเลือกทางการเงินที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในช่วงวัยที่มีอายุมากขึ้น โดยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการกู้เงินสามารถทำได้ที่สถาบันการเงินหรือธนาคารที่ท่านสนใจ

เงินกู้ผู้สูงอายุคืออะไร

เงินกู้ผู้สูงอายุคือรูปแบบของสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถกู้เงินได้ โดยมักจะมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มผู้ประกอบการนี้ที่มีรายได้ที่จำกัดและอาจไม่ได้รับรายได้ประจำหรือมีรายได้น้อยในปัจจุบัน การให้เงินกู้ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีอายุมากในการจัดหาเงินด่วนเพื่อความต้องการหรือการลงทุนต่าง ๆ โดยมักมีการปรับตัวเงื่อนไขเพื่อให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้ที่มากเกินไปต่อผู้กู้โดยพิจารณาจากสภาพจริงของกลุ่มผู้สูงอายุที่ขอกู้เงิน และมักเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือกิจการที่มีรายได้ที่คงที่หรือมีการประกอบอาชีพหลายประการ โดยรวมแล้วเงินกู้ผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือทางการเงินที่อำนวยความสะดวกและช่วยเสริมสร้างฐานะเศรษฐกิจของกลุ่มคนที่มีอายุมากในสังคม

ใครสามารถกู้ได้บ้าง

การกู้เงินผู้สูงอายุมักจะมีเงื่อนไขและกฎระเบียบที่แตกต่างจากกู้เงินทั่วไป เงื่อนไขนี้อาจเป็นไปตามนโยบายของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่สามารถกู้เงินผู้สูงอายุได้มักมีลักษณะต่อไปนี้

1. อายุ

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการกู้เงินผู้สูงอายุ โดยบางที่อาจเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่านี้แต่ยังคงพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

2. รายได้และความสามารถในการชำระหนี้

ผู้กู้จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีรายได้เพียงพอและความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าผู้กู้สามารถชำระเงินกู้ได้ตามเวลาที่กำหนด

3. ทรัพย์สินหรือค้ำประกัน

บางที่อาจต้องการทรัพย์สินหรือผู้ค้ำประกันในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

4. ประวัติเครดิต

ธนาคารมักจะตรวจสอบประวัติเครดิตของผู้กู้เพื่อประเมินความเสี่ยงในการให้กู้เงิน

5. การมีหลักฐานที่เพียงพอ

ผู้กู้ควรมีเอกสารแสดงรายได้และสภาพการเงินที่มีประสิทธิภาพ เช่น สลิปเงินเดือน ใบหน้าธนาคาร หรือเอกสารการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

วงเงินกู้ผู้สูงอายุ

วงเงินกู้สำหรับผู้สูงอายุมักจะแตกต่างกันไปตามนโยบายและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยทั่วไปแล้ววงเงินกู้สำหรับผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการการเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เงินกู้ผู้สูงอายุ

1. กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน แบ่งตามขนาดของโครงการ

 1. โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 2. โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
 3. โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป

2. การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

 1. การกู้ยืมรายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท
 2. การกู้ยืมรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท

โดยการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดทุกเดือน ระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำประกันสำหรับการขอสินเชื่อเงินกู้ผู้สูงอายุจำเป็นต้องครบถ้วนถึงจะยื่นผ่านได้ง่าย ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ
 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้
 7. ไม่เป็นผู้กู้ หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ
 8. คู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้ค้ำ

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีอายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์
 2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู้ยืม
 3. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า 9,000 บาท
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 5. ไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น
 6. ไม่เป็นคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของผู้กู้

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

นอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำแล้วยังมีเอกสารประกอบอื่นๆที่ผู้กู้ต้องเตรียมไปยื่นเพื่อขอสินเชื่อด้วย ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 2. ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 3. หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน
 4. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 5. ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

สรุป - เงินกู้ผู้สูงอายุ

เงินกู้ผู้สูงอายุเป็นบริการการเงินที่เน้นให้บริการกู้เงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมักจะมีเงื่อนไขและการพิจารณาเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกู้เงินได้อย่างเหมาะสม มักจำกัดวงเงินและอาจต้องการค้ำประกันหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจในการชำระหนี้ การเงินกู้ผู้สูงอายุเป็นทางเลือกทางการเงินที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในช่วงวัยที่มีอายุมากขึ้น โดยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินหรือธนาคารที่สนใจ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม