วิธีการลงทะเบียนว่างงาน เมื่อคุณตกงาน

ในปัจจุบันมีปริมาณคนตกงาน-ว่างงานจากโควิดและพิษเศรษฐกิจที่ทับถมรวมกันจนเป็นจำนวนที่น่าตกใจ หากคุณเพิ่งว่างงาน-ตกงาน อย่าเพิ่งตกใจ www.sso.go.th ว่างงานโดยกรมการจัดหางานมีระบบรองรับสำหรับผู้ว่างงาน-ตกงานที่สูญเสียรายได้ให้ลงทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับเงินทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันนี้มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานเพื่อรักษาสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยื่น และเช็กลักษณะการขอรับเงินทดแทน ในบทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานเอกสารที่ต้องใช้ยื่น  แหล่งหางานทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงแหล่งเงินสดยามตกงาน

ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน

ระหว่างระยะเวลา 30 วันหลังออกจากงาน ให้ผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสมทบของประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลาก่อนการว่างงาน  15  เดือน ติดต่อลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด โดยสามารถเข้าไปติดต่อโดยตรง หรือ โทรตรวจสอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2469292 หรือที่สายด่วน 1506 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รายงานปัญหาที่พบระหว่างลงทะเบียน
 1. แอปพลิเคชัน ไทยมีงานทำ ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ App Store ใน iOS หรือ Play Store ใน Android ซึ่งภายในแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบการลงทะเบียน รายงานตัว และแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบลงทะเบียนได้
 1. ทางออนไลน์ผ่านระบบบริการประชาชนลงทะเบียนว่างงานของกรมการจัดหางานที่เว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ผ่านการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานในระบบ Single Sign-0n ใหม่ ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 2 กรณี คือ
  1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานก่อนวันที่ 1 พ.ย. 64 สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้รายงานตัวผ่านระบบบนเว็บไซต์จนครบกำหนด
  2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานหลังวันที่ 1 พ.ย. 64 ให้ขึ้นทะเบียน และรายงานตัวผ่านระบบ รวมถึงแนบสำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ผ่านระบบ โดยไม่ต้องเข้าไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมอีก

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ทางเว็บไซต์จะนำคุณลงทะเบียนที่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางดังภาพข้างล่าง ก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนว่างงานต่อไป

ลงทะเบียนว่างงาน

หลังจากลงทะเบียนศูนย์ข้อมูลกลางแล้ว ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานมีดังนี้

 1. อ่านข้อตกลงของระบบ
 2. กรอกข้อมูล
 3. ตรวจสอบข้อมูล
 4. กดบันทึกการขึ้นทะเบียน

จากนั้นคุณจะได้รับหนังสือรับรอง และวันที่นัดรายงานตัว ซึ่งในภายหลังสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการดำเนินการของระบบ และประโยชน์ที่ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ไทยมีงานทำ

รับจำนำที่ดินต่างจังหวัด

เอกสารที่ใช้ยื่นมีอะไรบ้างในขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 2. ใบนัดรายงานตัว (พิมพ์หลังจากลงทะเบียนเสร็จ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. หนังสือแจ้งให้ออกงาน (ถ้ามี) หรือหนังสือรองรับการออกจากงาน (สปส. 6-09)
 5. สำเนาสมุดเงินฝากผู้ประกันตนของธนาคารต่อไปนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน ), ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมลงทะเบียนว่างงาน สามารถโทรด่วนได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน 1506 แล้วกด 2

สิทธิ์ที่ได้เมื่อตกงาน

สำหรับผู้ว่างงานที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมของผู้ลงทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับบริการทางสุขภาพทั่วไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทำฟัน หรือทำคลอดบุตร สามารถใช้สวัสดิการของประกันสังคมได้ต่อไปอีก 6 เดือน ในส่วนสิทธิ์ที่ได้เมื่อตกงาน หรือสิทธิ์ประโยชน์ของเงินทดแทนจากการลงทะเบียนว่างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะได้รับเงินทดแทน ถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีถูกเลิกจ้าง

ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนหลังลงทะเบียนว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันใน 1 ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ถ้าผู้ว่างงานมีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวน 5,000

กรณีหมดสัญญาจ้างงาน หรือลาออกเอง

ผู้ประกันตนที่หมดสัญญาจ้าง หรือลาออกเองจะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันใน 1 ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ถ้าผู้ว่างงานมีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวน 3,000

กรณีโดนไล่ออก / ทุจริต

ในกรณีผู้ว่างงานที่กระทำผิด ถูกไล่ออก หรือปลดออก จะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์การว่างงาน

อย่าเพิ่งหมดหวัง หรือกำลังใจตก เดินหน้าหาโอกาสใหม่ได้ด้วยแหล่งหางานต่อไปนี้

ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ หากไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีจากการตกงาน หรือต้องการสำรวจตลาดแรงงานจากหลายที่ คุณสามารถหางานได้จากแหล่งหางานที่เรารวบรวมมา ดังต่อไปนี้

แหล่งงานในประเทศ

นอกจากจะยื่นลงทะเบียนว่างงานได้แล้ว กรมจัดหางานยังมีบริการหางานไว้ในเว็บไซต์เดียวกันด้วย สำหรับผู้ตกงาน-ว่างงานที่ต้องการเยี่ยมชมแหล่งหางานในประเทศ  สามารถหางานได้จาก คลิกที่นี่ โดยกรมหางานรวบรวมงานที่ทางราชการ บริษัท และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งหางานไว้ให้ผู้หางานค้นหาได้ง่ายๆ  ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

ผู้หางานสามารถระบุรายละเอียดค้นหาชื่อตำแหน่งงาน ระยะสัญญาจ้าง ประเภทงาน วุฒิการศึกษา หน่วยงาน และจังหวัดที่เปิดรับสมัครได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว หรือสามารถค้นหาดูงานทุกประเภททั้งหมดได้หากผู้หางานต้องการมองหาสิ่งใหม่ๆ ของอาชีพการงานในอนาคต 

ในการใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้หางานสามารถกดบันทึกตำแหน่งงานที่สนใจ รวมถึงกดสมัครงานได้เมื่อล็อกอินเข้าไปในระบบด้วยชื่อและรหัสที่เคยลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน

แหล่งงานต่างประเทศ

สำหรับผู้หางานที่ต้องการหาแหล่งงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้รวบรวมแหล่งหางานที่มีประกาศรับสมัครงานจากทางไทย และบริษัทต่างชาติรวมไว้ที่เว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปได้ที่นี่ คลิกที่นี่

ซึ่งการลงทะเบียนในเว็บไซต์แหล่งงานต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ บริษัทหางาน คนหางาน นายจ้างในประเทศ และนายจ้างต่างประเทศ ให้ผู้หางานกดเลือกคนหางานเพื่อลงทะเบียน แล้วกดถัดไป

การลงทะเบียนคนหางานใช้ข้อมูลที่ไม่ต่างจากการลงทะเบียนว่างงาน แนะนำให้ผู้หางานเตรียมข้อมูลส่วนตัว และภาพถ่ายเพื่อดำเนินความสะดวกให้แก่ตนเองในเวลาสมัคร

หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงงานไทยไปต่างประเทศ สามารถติดต่อกับกองบริหารแรงงานไทยได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-245-9440 , 02-245-0832 หรือ 02-245-6500

แหล่งกู้เงิน ยามตกงาน

แน่นอนว