การรังวัดที่ดินมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ใช้เวลากี่วัน

การรังวัดที่ดินเป็นการวัดขนาดที่ดินที่ทางกรมที่ดินให้บริการแก้ผู้ถือที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าขนาดที่ดินแปลงหนึ่งๆ มีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้บนโฉนด นอกจากผู้ซื้อที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินที่อยากรู้ขนาดขอบเขตของที่ดินในครอบครอง หรือต้องการตรวจสอบว่าที่ดินไม่ได้มีการรุกล้ำ หรือมีขนาดเพิ่ม-ลดด้วยเหตุผลอื่นๆ อควรทราบไว้

หาสินเชื่อที่ดิน คลิ๊กเลย

หรือต้องการแบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน สามารถทำเรื่องกับสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ให้มาทำการรังวัดที่ดิน โดยบทความด้านล่างจะแนะนำตั้งแต่การเตรียมตัว ขั้นตอนของการรังวัดที่ดิน และค่าธรรมเนียมใช้จ่ายที่ผู้ยื่นคำขอควรทราบไว้

รังวัดที่ดิน คือ

รังวัดที่ดิน คือ กระบวนการซื้อทรัพย์ที่ดิน นอกจากผู้ซื้อต้องดูทำเลที่ตั้ง ตัดสินใจในราคา กฎหมาย และอื่นๆ แล้ว ยังต้องตรวจสอบว่าที่ดินที่ซื้อมาถูกต้องตามข้อมูลในโฉนดด้วย โดยเฉพาะขนาดตามจริงของแปลงที่ดิน ซึ่งตามธรรมดาแล้ว ขนาดที่ดินของแปลงหนึ่งๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมการใช้งาน ปล่อยทิ้งร้าง รุกล้ำ หรือโดนใช้เป็นที่สาธารณะ การรังวัดที่ดินจึงควรเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อควรใส่ใจ

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

รังวัดที่ดิน

​ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนยื่นรังวัดที่ดิน

ก่อนที่จะยื่นรังวัดที่ดินออนไลน์ เจ้าของที่ดินควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินที่จะวัด ดังนี้

 • ชนิดของหลักฐานที่ครอบครองที่ดิน ว่าเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทอะไร เช่น โฉนที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • ที่ตั้งของที่ดิน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่
 • ที่ดินติดกับทางสาธารณะหรือไม่ รอบข้างติดกับแปลงที่ดินของใคร เพราะในการทำรังวัดที่ดินต้องแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่กัน
 • ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ที่สวน ที่นา หรือที่ไร่

ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดินในแต่ละครั้ง เจ้าของที่ดินมีจุดประสงค์ในการยื่นทำรายการด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยมีผลประโยชน์ที่เกิดจากการวัด ดังนี้

 • สำหรับผู้ซื้อและขายที่ดิน การรังวัดที่ดินทำเพื่อตรวจสอบขนาดที่ดินจริง ว่ามีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้ในใบโฉนดที่ดินที่ประกาศขาย
 • เจ้าของที่ดินที่ทำการแบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน จะได้ทราบขนาดของที่ดินตามปัจจุบัน และได้โฉนดใหม่ที่มีข้อมูลครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
 • เจ้าของที่ดินที่ต้องการตรวจสอบเขต โดยเฉพาะเจ้าของที่วัดที่ดินทุกๆ 10 ปี การวัดที่ดินเป็นกระบวนการทำให้เจ้าของที่ดินรับรู้แนวเขตที่เปลี่ยนไป หรือเป็นการป้องกันและตรวจสอบที่ดินที่อาจถูกอ้างครอบครองโดยปรปักษ์ ถูกทับซ้อนเขต หรือกลายเป็นที่สาธารณะ
 • ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เมื่อมีการรังวัดที่ดินจนรู้ขนาดขอบเขตที่แน่นอนชัดเจน และตรวจสอบแล้ว สามารถเปลี่ยนหนังสือนั้นเป็นโฉนดที่ดินได้

ประเภทของรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดินเป็นการบริการวัดขอบเขตที่ดินของกรมที่ดิน ซึ่งอาจทำงานร่วมกับช่างรังวัดเอกชนที่ผู้ขอรับบริการสามารถเลือกและยื่นขอให้วัดที่ดินได้ในภายหลังกับทางกรมที่ดิน ในการรังวัดที่ดินโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย การรังวัดแบ่งแยกที่เจ้าของที่ดินต้องการแบ่งแปลงที่ดิน การรังวัดรวมโฉนดที่เจ้าของที่ดินต้องการรวมที่ดินข้างเคียง และการรังวัดสอบเขตที่ผู้ขอยื่นรังวัดที่ดินต้องการตรวจสอบขนาดที่ดินที่ครอบครองอยู่ว่าตรงกับในโฉนดระบุหรือไม่

การรังวัดแบ่งแยก

เมื่อเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งที่ดินที่ครอบครองอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบ่งแยกออกเป็นมรดก ทำกิจการ หรือขายที่ดิน หลังเจ้าของไปยื่นรังวัดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่จะเข้าไปคำนวณพื้นที่ที่ดินที่แยกออกเป็นส่วนๆ แล้วส่งกลับไปยังทะเบียนให้บันทึกข้อมูลแผนที่ดิน จากนั้นจึงออกโฉนดใหม่ โดยเจ้าของที่ดินคนเดิมจะยังคงเป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆ ซึ่งในภายหลังสามารถโอนย้ายให้บุคคลอื่นได้

การรังวัดรวมโฉนด

สำหรับเจ้าของที่ดินที่ต้องการรวมโฉนดจากการซื้อขาย หรือได้รับที่ดินจากที่ดินข้างเคียง ในการขอรังวัดรวมโฉนด ที่ดินที่จะรวมทุกแปลงต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน (โฉนดแผนที่ และโฉนดที่ดินสามารถรวมกันได้) ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องเหมือนกันทุกฉบับและยังมีชีวิตอยู่ และที่ดินในโฉนดทุกฉบับต้องตั้งอยู่ภายในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

การรังวัดสอบเขต

การรังวัดที่ดินที่เจ้าของที่ดินต้องการทราบขนาด หรืออยากตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นไปตามขนาดที่ดินหรือไม่ หรือเจ้าของที่ดินที่ทำการรังวัดที่ดินทุกๆ 10 ปี เพื่อตรวจสอบว่าแนวเขตของที่ดินไม่ถูกบุกรุก รุกล้ำ หรือครอบครองโดยปรปักษ์จากที่ดินแปลงข้างเคียง ก็สามารถยื่นรังวัดที่ดินได้ผ่านสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

เจ้าของที่ดินที่ต้องการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน สามารถไปทำรายการได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่ สำหรับโฉนดที่ดินให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา ส่วนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินอำเภอ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดหากที่สำนักงานที่ดินอำเภอมีการยุบรวมหรือหายไป

การยื่นคำขอสำหรับคนที่จะซื้อที่ดิน เพื่อตรวจสอบขนาดที่ดินว่าตรงกับขนาดที่แสดงบนโฉนดที่ดินจริงๆ ผู้ที่สนใจซื้อสามารถติดต่อขอให้ผู้ขายยื่นคำร้องการรังวัดที่ดินกับกรมที่ดิน โดยที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเสียค่าธรรมเนียมในการทำรายการต่างๆ ตามที่ทางราชการกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ควรจ่ายให้กับช่างรังวัดที่ดินที่มีการว่าจ้างมา เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับขนาดของแปลงที่ดินที่ระบุไว้ในการขาย และสำหรับผู้ซื้อเอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาทีหลังจบการซื้อขาย

หลักฐานประกอบการขอรังวัดที่ดิน

เจ้าของที่ดินต้องนำเอาหลักฐานต่อไปนี้ มาประกอบการขอยื่นรังวัดที่ดิน

 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินที่ต้องการรังวัดที่ดิน
 • บัตรแสดงตัวตนของเจ้าของที่ดิน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 • หากต้องการรังวัดที่ดินแบบรวมโฉนด ให้เจ้าของที่ดินนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ต้องการรวมกันมาด้วย โดยหนังสือต้องเป็นชนิดเดียวกัน มีผู้ถือหนังสือเหมือนกันทุกฉบับ และที่ดินที่จะรวมต้องตั้งอยู่ติดกัน อยู่ภายในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

ทางกรมที่ดินแนะนำให้ผู้ที่ต้องการวัดที่ดิน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. รับบัตรคิวประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานที่ดินที่ไปติดต่อ
 2. แจ้งความประสงค์ที่ต้องการติดต่อ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม
 3. เรื่องจะถูกส่งไปให้ฝ่ายรังวัดไปดำเนินการ ให้นัดวันทำการรังวัด ระบุสำนักงานช่างรังวัดที่ต้องการ แล้วกำหนดเงินมัดจำ
 4. หาเจ้าของที่ดินข้างเคียง พร้อมทั้งพิมพ์ และรับหนังสือแจ้งที่ดินข้างเคียงเนื่องจากการทำรังวัด
 5. วางเงินมัดจำ และรับหลักเขตที่ดิน
 6. ช่างรังวัดออกไปวัดที่ดินตามวันที่กำหนดไว้
  *ช่างจะคำนวณพื้นที่ และเขียนรูปโฉนดที่ดิน จากนั้นจึงส่งเรื่องไปยังทะเบียน ให้เจ้าของที่ดินกลับมาจดทะเบียน หากมีการแบ่งแยกที่ดิน ก็จะมีการสอบสวนแบ่งแยกด้วย และมีการตรวจอายัด
 7. ชำระธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนดใหม่
 8. ในการแบ่งแยก จะมีการแก้ทะเบียน จดทะเบียนแบ่งแยก และออกโฉนดแบ่งแยก
 9. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินให้ลงนาม และประทับตรา จากนั้นเจ้าพนักงานจะแจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

รังวัด