ภาษีโอนบ้าน สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการซื้อขายบ้าน

การซื้อขายบ้านเป็นการทำธุรกรรมที่สำคัญในชีวิตของหลายคน แต่ในกระบวนการนั้นยังมีข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องรู้จักและปฏิบัติตาม หนึ่งในนั้นคือภาษีโอนบ้านซึ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน หรืออาคารพาณิชย์ 

ภาษีโอนบ้านคืออะไร?

ภาษีโอนบ้าน (หรือที่เรียกว่าภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ภาษีนี้ถือเป็นภาษีท้องถิ่นที่เก็บโดยกรมที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลท้องถิ่น

อัตราภาษีโอนบ้าน

อัตราภาษีโอนบ้านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และเขตพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีโอนบ้านทั่วไปมักอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินของกรมที่ดิน

ภาษีโอนบ้านในประเทศไทยประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ หลายรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาระของผู้ขาย ดังนี้: 

ภาษีโอนบ้าน

1. ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอนจะคิดในอัตรา 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือราคาซื้อขายแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หากผู้ขายเป็นนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% ของราคาขาย (หรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า) แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินน้อยกว่า 5 ปี หรือมีการถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นกัน 

3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

คำนวณจากราคาขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า โดยมีการคำนวณแบบขั้นบันไดตามจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์สิน 

4. อากรแสตมป์

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 0.5% ของราคาขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า 

5. ค่าจดจำนอง

ค่าจดจำนองคิดเป็น 1% ของจำนวนเงินที่กู้ทั้งหมด และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านโดยการกู้เงิน ถ้าซื้อบ้านด้วยเงินสด ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจดจำนอง 

ใครเป็นผู้จ่ายภาษีโอนบ้าน?

การจ่ายภาษีโอนบ้านจะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยปกติแล้ว ภาษีนี้สามารถแบ่งกันจ่ายครึ่งหนึ่งหรือผู้ซื้อจ่ายทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาและข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย 

การคำนวณภาษีโอนบ้าน

การคำนวณภาษีโอนบ้านทำได้โดยการนำราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์มาคูณกับอัตราภาษีที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากราคาประเมินของบ้านคือ 5,000,000 บาท และอัตราภาษีโอนบ้านคือ 2% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 100,000 บาท 

ขั้นตอนการจ่ายภาษีโอนบ้าน

  1. เตรียมเอกสาร: รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน 
  2. ยื่นขอประเมินราคา: ยื่นขอให้กรมที่ดินประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการคำนวณภาษี 
  3. ชำระภาษี: ชำระภาษีโอนบ้านตามที่กำหนดที่สำนักงานที่ดิน 
  4. โอนกรรมสิทธิ์: หลังจากชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นชื่อของผู้ซื้อ 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีโอนบ้าน

  • ราคาประเมินของกรมที่ดิน: ควรตรวจสอบราคาประเมินของกรมที่ดินล่วงหน้าเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย 
  • ข้อตกลงในการจ่ายภาษี: ทำข้อตกลงเรื่องการจ่ายภาษีโอนบ้านให้ชัดเจนในสัญญาซื้อขาย 
  • การยกเว้นภาษี: ในบางกรณี เช่น การโอนบ้านในครอบครัวหรือการโอนให้กับมูลนิธิ อาจมีการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีโอนบ้าน ควรตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ภาษีโอนบ้านเป็นภาษีที่สำคัญและจำเป็นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาษีนี้จะช่วยให้กระบวนการซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง

สรุป

ภาษีโอนบ้านเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาษีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาในภายหลัง หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด การเตรียมตัวและความรู้เกี่ยวกับภาษีโอนบ้านจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการซื้อขายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม