การแต่งตั้งผู้จัดการมรดก มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ผู้จัดการมรดกคืออะไร มีหน้าที่ทำอะไร มีสิทธิ์อะไรบ้าง วันนี้เราจะพามาเจาะลึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่วิธีการเลือกผู้จัดการหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดกัน ทุกๆขั้นตอนเลย

การแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อบุพการีหรือผู้ครอบครองสินทรัพย์นั้นๆเสียชีวิตลง และต้องมีการแบ่งมรดกที่ได้มาอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ที่มีสิทธิในกองมรดกนั้นๆ แล้วขั้นตอนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมีอะไรบ้าง

ผู้จัดการมรดก คือ

ผู้จัดการมรดก คือ ผู้ที่ศาลมีคำสั่งหรือแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รวบรวมหลักฐานของทรัพย์สินและแบ่งปันทรัพย์สินของผู้ตายให้กับทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก โดยผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้นั้นจะต้องเป็นอัยการ หรือทายาท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ผู้จัดการมรดก

ทายาทของเจ้ามรดกมีใครบ้าง

บุคคลที่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายนั้นจะต้องเป็นทายาท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้รับพินัยกรรม และ ทายาทโดยธรรม

ผู้รับพินัยกรรม

ผู้รับพินัยกรรม คือ เป็นบุคคลที่ผู้ตายได้ระบุไว้ในพินัยกรรมอย่างชัดเจนว่าให้รับมรดก ซึ่งบุคคลที่ได้รับพินัยกรรมนั้นสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ทายาทโดยชอบธรรม

ทายาทโดยชอบธรรม คือ เป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ซึ่งถ้าหากไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือพินัยกรรมเป็นโมฆะ จะมีทายาทโดยธรรมทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่

 1. ผู้สืบสันดาน (บุตรทางสายเลือดหรือบุตรบุญธรรม)
 2. บิดามารดา
 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
 5. ปู่ ย่า ตา ยาย
 6. ลุง ป้า น้า อา

***สำหรับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็นับเป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635 คู่สมรสตามกฎหมายสามารถรับมรดกได้ แต่สัดส่วนมรดกที่จะได้รับนั้นต้องพิจารณาว่าผู้รับมรดกมีลำดับขั้นไหนบ้าง

ใครเป็นผู้จัดการมรดกได้บ้าง?

ผู้ที่จะสามารถเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้นั้นจะต้องผ่านการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกก่อน โดยจะมีเพียง 2 กรณีเท่านั้น ได้แก่

 1. ชื่อของบุคคลซึ่งผู้ตายได้ระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้จัดการมรดก
 2. ชื่อของบุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดกคือผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทำหน้าที่แบ่งทรัพย์สินให้กับทายาท ซึ่งคุณสมบัติมีดังนี้

 1. บรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 3. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกกรณียื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ไม่มีพินัยกรรมจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกจริงๆ หรือผู้รับพินัยกรรม
 2. ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของร่วมในทรัพย์สินของเจ้ามรดก หรือสามีภริยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส และมีทรัพย์สินร่วมกัน เป็นต้น
 3. พนักงานอัยการ

ใครไม่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกบ้าง?

 1. เป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 2. เป็นบุคคลวิกลจริต
 3. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 4. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 5. เป็นบุคคลล้มละลาย

หน้าที่ผู้จัดการมรดก

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก คือ รวบรวมข้อมูลหลักฐานรวมถึงทำบัญชีต่างๆ เพื่อแบ่งให้ผู้รับพินัยกรรม และ ทายาทโดยธรรมรวมถึงชำระหนี้สินของเจ้ามรดกให้กับเจ้าหนี้ โดยผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและไม่ทำผลประโยชน์จากกองมรดกให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง

หากผู้จัดการมรดกไม่ทำตามหน้าที่หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทายาทผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งถอดถอนผู้จัดการมรดกได้

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องผู้จัดการมรดก

 1. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับเจ้ามรดก เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน         
 2. ใบมรณบัตรของเจ้ามรดก          
 3. เอกสาร หรือทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เช่น โฉนดที่ดิน  บัญชีธนาคาร ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น
 4. บัญชีเครือญาติของเจ้ามรดก                 
 5. หนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกจากทายาท               
 6. พินัยกรรม (ถ้ามี)          
 7. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 1. ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 2. ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท
 3. ค่าจดทะเบียนแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ค่าใช้จ่าย แปลงละ 50 บาท
 4. ค่าจดทะเบียนในการโอนมรดกคิดเป็นร้อยละ 2 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
 5. ในกรณีโอนมรดกระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5

ระยะเวลาแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกี่วัน

ต้องเริ่มนับตั้งแต่การลำดับทายาท จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พยานบุคคล และทนายจะเริ่มต้นทำคำร้องและยื่นต่อศาล ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ และอาจจะมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 45 วัน