สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วน: คำแนะนำที่ไม่ควรพลาด!

หากคุณกำลังพิจารณายื่นกู้สินเชื่อเงินด่วน มีสิ่งสำคัญหลายประการที่คุณควรรู้ก่อนที่จะลงนามในเอกสารสัญญา ตั้งแต่การเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ไปจนถึงการรู้จักกับสิทธิ์และความรับผิดชอบของคุณ เราจะพาคุณไปสำรวจทุกแง่มุมที่สำคัญ พร้อมให้คำปรึกษาในการตัดสินใจของคุณ 

สินเชื่อเงินด่วน คือ อะไร

สินเชื่อเงินด่วน คือ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่อนุมัติเงินสดผ่านทางสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อให้ผู้กู้นำเงินนั้นไปใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ที่ผู้กู้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ศึกษาต่อ เป็นค่ารักษาพยาบาล ซ่อมบ้าน หรือเป็นเงินหมุนเวียน

ผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า สินเชื่อเงินด่วนที่ต้องการยื่นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นเท่าไร และควรประเมินความสามารถการชำระหนี้ของตนรวมถึงควรมีแผนสำรองกรณีชำระหนี้ไม่ได้ในอนาคตอีกด้วย

การจะกู้สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป สถาบันเองยังมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อได้อีกด้วย สินเชื่อส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้กู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเงินเดือนและอายุงานมากกว่า 1 ปี ผู้ขอสินเชื่อจึงควรใส่ใจกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้การสมัครสินเชื่อเงินด่วนของตนผ่านฉลุย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ เงินด่วนอนุมัติเร็ว

สินเชื่อประเภทต่างๆ มีการคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป คุณจึงควรทำความรู้จักไว้เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจข้อตกลงและข้อกำหนดของสินเชื่อ มาดูกันว่า การคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินด่วน มีอะไรบ้าง

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)​

เป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในเกือบทุกประเภทของสินเชื่อ โดยค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระทีละงวดจะคิดจากเงินต้นคงเหลือที่ลดลงมาจากงวดก่อนๆ

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate)​

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทางสถาบันการเงินกำหนดไว้ให้มีค่าคงที่ ตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อที่ทำ เช่น ดอกเบี้ย 6% ในช่วง 2 ปีแรก หรือ ดอกเบี้ย 7% ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามต้นทุนของสถาบันที่ให้สินเชื่อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันการเงินก็จะประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบถึงอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน

ขั้นตอนของการสมัครสินเชื่อเงินด่วนของแต่ละผู้ให้บริการสินเชื่อมีลักษณะที่คล้ายๆ กัน มีการแข่งขันในด้านเวลาการอนุมัติที่รวดเร็ว วงเงินที่ให้ได้สูงสุด กับการรองรับการชำระหนี้หลายช่องทาง เพื่อให้การสมัครสินเชื่อของคุณผ่านอย่างง่ายๆ สะดวกสบาย คุณควร

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของสินเชื่อที่ต้องการสมัคร โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนดให้ผู้สมัครสินเชื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้ประจำ หรือมีหลักฐานของรายได้
 2. สมัครสินเชื่อ โดยคุณอาจสมัครที่สาขาของผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือทางออนไลน์ผ่านทางแอป
 3. ยื่นเอกสารสำคัญประกอบการทำสัญญาสินเชื่อเงินด่วน ที่สาขาหรืออัปโหลดผ่านทางแอป
 4. รอรับวงเงินผ่านทางบัญชี โดยเวลาที่จะได้รับอนุมัติจะแตกต่างกันออกไปตามผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเงินด่วนไม่เช็คบูโร

จะขอสินเชื่อเงินด่วนให้ผ่านฉลุย ต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนดไว้ คุณควรหาข้อมูลเบื้องต้นจากหลายๆ ที่มาเปรียบเทียบว่าที่ไหนสะดวกกับคุณ สินเชื่อที่ไหนตอบจุดประสงค์ และจะไม่เป็นปัญหาในการผ่อนชำระในระยะที่คุณกำหนดไว้

เกณฑ์พิจารณาการขอสินเชื่อ

 1. Character หรือคุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะดูจากอายุ อาชีพ หรือ สถานะสมรส เป็นต้น
 2. Capacity หรือความสามารถในการชำระหนี้คืน ดูจากความมั่นคงของรายได้และอาชีพ รวมถึงภาระหนี้สินและประวัติการชำระหนี้
 3. Capital หรือเงินทุน สินทรัพย์ และเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อไว้เป็นหลักประกันในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต
 4. Collateral หรือผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาเป็นหลักประกันหรือจำนำหรือจำนอง
 5. Conditions หรือปัจจัยภายนอกที่จะกระทบต่อการประเมินข้ออื่นของผู้ขอสินเชื่อ

เครดิตบูโรประวัติสินเชื่อ และประวัติหนี้​

เครดิตบูโร เป็นสถาบันที่จัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท ข้อมูลที่จัดเก็บจะแบ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงตัวลูกค้า ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และประวัติการชำระหนี้ ถ้าคุณเป็นลูกหนี้ชั้นดี มีเครดิตบูโรดี จะเป็นการแสดงว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้คืน โอกาสในการขออนุมัติสินเชื่อเงินด่วนของคุณก็จะสูงขึ้น

เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสามารถตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณต้องการสมัครได้โดยตรง โดยส่วนใหญ่ เอกสารหลักๆ ที่คุณต้องเตรียมไว้ มีดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ประกอบการ)

เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

 • เอกสารของผู้กู้ร่วม
 • สัญญากู้เงิน หรือ สัญญาจำนอง จากสถาบันการเงินเดิม
 • แผนธุรกิจในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจำ

หลักฐานรายได้ ​ผู้มีรายได้ประจำ

 1. เอกสารรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 2. สมุดบัญชีธนาคาร

หลักฐานรายได้​ ฟรีแลนซ์

 1. สำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 3. สเตทเม้นท์ รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 4. หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ

หลักฐานรายได้​ ผู้ประกอบการ

 1. สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 2. สำเนางบการเงินล่าสุด ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 4. สำเนาเอกสารสิทธิของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

ตรวจสอบสินเชื่อเงินด่วน ถูกกฎหมาย

แม้ว่าผู้ให้บริการสินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็ว ออนไลน์จะมีเพจและเว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือ แต่ผู้กู้ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนสมัครเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เสี่ยงโดนหลอกโดยกระบวนการมิจฉาชีพ ผู้กู้สามารถตรวจสอบโดยคร่าวได้ดังนี้

ไม่ส่งลิงก์หรือ SMS น่าสงสัยให้คลิก

มิจฉาชีพระลอกใหม่มักมาในแนวแอบอ้างเป็นหน่วยงานข้าราชการหรือบริษัทชื่อคุ้นหู ถ้าเผลอกดคลิกเข้าไปคุณจะกลายเป็นเหยื่อโดยไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นก่อนจะสมัครสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วใดๆ ควรดูประกาศเป็นทางการของผู้ให้บริการสินเชื่อหรือธนาคารว่ามีนโยบายในการติดต่อกับลูกค้าอย่างไร

ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนหรือเก็บดอกเบี้ยแพง​

มิจฉาชีพมักจะเรียกค่าธรรมเนียมโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการ หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้กู้จำเป็นต้องเสียเงินก่อน เช่น ให้โอนเงินแก้ไขรายการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอ้างว่าผู้กู้ทำผิดรายการ แล้วสุดท้ายเชิดเงินหนีพร้อมกับบล็อกช่องทางการติดต่อ หรือผู้กู้อาจกู้เงินได้จริงแต่ต้องเผชิญกับการทวงหนี้เช้าเย็นและต้องจ่ายดอกเบี้ยมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ตรวจสอบได้ จดทะเบียนจริง และมีใบอนุญาต​

 • ผู้กู้สามารถตรวจสอบบริษัท, สถานประกอบการสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว, Non-bank, และสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ ผ่านชื่อบริษัทหรือเลขใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หากต้องการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือเรียกอีกชื่อว่าสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่

เตรียมตัวขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วให้ผ่าน

ไม่ว่าจะเคยขอสินเชื่ออนุมัติไวมาแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติสักที หรืออยู่ในขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อ เพื่อนแท้ก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแน่นอนของการขอสินเชื่อให้ผ่าน ตามนี้เลย

มีรายการเดินบัญชี

สำหรับพนักงานประจำรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารอาจไม่ต้องกังวลกับรายการเดินบัญชีสักเท่าไร แต่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรือฟรีแลนซ์ จำเป็นต้องมีการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอ เพื่อให้โอกาสในการขอสินเชื่อผ่านมีมากขึ้น โดยควรให้มีความเคลื่อนไหวในบัญชีอย่างน้อยเท่าขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนดไว้ หรือย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อให้ธนาคารเห็นหลักฐานที่มาของรายได้อย่างต่อเนื่อง

มีเครดิตทางการเงินดี

ธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อจะตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติ ถ้าผู้กู้ผ่อนชำระตรงเวลาตลอด ไม่ค้างชำระ และไม่ผิดนัด โอกาสที่จะกู้ได้ก็จะมีมากขึ้น ถ้าเป็นการกู้ครั้งแรกผู้กู้สามารถสร้างเครดิตได้จากการทำสินเชื่อบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่ออื่นๆ ก่อนเพื่อให้การขอสินเชื่อครั้งต่อไปมีโอกาสการอนุมัติสูงขึ้น

มีหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้

การตรวจสอบเครดิตบูโรจะแสดงให้เห็นว่าผู้กู้เคยผ่านการขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วอะไรมาบ้าง มีประวัติการชำระหนี้ตรงเวลาหรือไม่ และยังมีภาระผ่อนอะไรอยู่ ถ้ายังมีหนี้ที่ต้องจ่ายมากเช่น ผ่อนรถ หรือผ่อนคอนโด อาจกระทบถึงวงเงินสูงสุดที่จะได้รับ หรือธนาคารอาจมองว่าผู้กู้มีแนวโน้มที่จะผิดชำระหนี้สูง ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อในภายหลัง

มีเอกสารครบ​

นอกจากเอกสารระบุตัวตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว ผู้ให้บริการสินเชื่อยังต้องการเอกสารที่แสดงเครดิตทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชี หรือหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และหากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ควรมีสำเนาทะเบียนการค้า แผนที่แสดงที่ตั้งของร้านค้า และอื่นๆ ที่แสดงถึงหลักฐานที่มาของรายได้เพื่อให้ธนาคารเห็นว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้มากแค่ไหน

สินเชื่อเงินด่วนช่วยอะไรคุณได้บ้าง

ให้สินเชื่อเงินด่วนดับความกังวลทางการเงินของคุณหมดไป ด้วยความช่วยเหลือของสินเชื่อเงินด่วน เงินก้อนที่คุณได้มาจะเป็นเงินหมุนเวียนที่คุณสามารถนำเอาไปใช้จ่ายแบบไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินบางที่อาจให้คุณระบุว่าต้องการขอสินเชื่อเพื่อไปทำอะไรในการประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงิน คุณสามารถนำเอาเงินด่วนไปใช้ได้ ดังนี้

ปิดหนี้นอกระบบ

นอกจากจะช่วยให้คุณปิดหนี้ในระบบแล้ว หนี้นอกระบบก็จัดการดูแลได้ด้วยสินเชื่อเงินด่วน ให้คุณสามารถจัดสรรการใช้จ่ายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกว่า ภายในระยะเวลาผ่อนงวดที่ตกลงเองได้ตอนทำสัญญาสินเชื่อ

เงินทุนหมุนเวียน​

ให้สินเชื่อเงินด่วนยื่นมือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือขยายขนาดของธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือได้กับทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ค่ารักษาสุขภาพ​

เพราะไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเจ็บป่วยตอนไหน จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินเก็บฉุกเฉินหรือประกันสามารถจ่ายค่ารักษาได้หมด สินเชื่อเงินด่วนจะกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถพึ่งได้เพื่อนำเงินนั้นไปช่วยในค่าส่วนต่างที่คุณไม่สามารถชำระได้

สินเชื่อเงินด่วนเหมาะกับใคร

ไม่ว่าใครก็สามารถขอสินเชื่อเงินด่วนไปใช้ได้ง่ายๆ ผ่านสาขาของผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือสะดวกสบายได้ด้วยการขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ มาเช็กดูว่าใครบ้างที่เหมาะกับการสมัครสินเชื่อ

ผู้ประกอบการ SME

ผู้ประกอบการที่เริ่มลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรจัดการกับความกังวลทางการเงินในการดำเนินธุรกิจด้วยเงินทุนหมุนเวียนที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณวิ่งไปได้ไกล ใกล้กว่าที่เคยฝันไว้ กับสินเชื่อเงินด่วน SMES มีที่มีเงินของเพื่อนแท้ โดยสามารถใช้ที่ดินที่คุณประกอบธุรกิจมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อนแท้ก็พร้อมให้สินเชื่อวงเงินสูงกับคุณไปใช้แบบไม่ยุ่งยาก

พนักงานรายได้ประจำ

พนักงานประจำที่มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ และต้องการกำจัดหนี้ให้เร็วที่สุด สินเชื่อเงินด่วนจะช่วยให้คุณได้รับเงินด่วนฉุกเฉินไปบรรเทาภาระนั้น ด้วยการช่วยให้คุณสามารถรวบหนี้หลายรายขนาดย่อยให้เหลือจ่ายที่เดียว โปะหนี้หรือรีไฟแนนซ์

สรุป - สินเชื่อเงินด่วน

โดยสรุป เมื่อพิจารณาสินเชื่อเงินสดด่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจด้วยความระมัดระวังและเข้าใจอย่างถ่องแท้ อัตราดอกเบี้ยที่สูง เงื่อนไขการชำระคืนที่เข้มงวด และโอกาสที่จะเกิดวงจรหนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ คุณต้องศึกษาชื่อเสียงของผู้ให้กู้ ทำความเข้าใจข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมทั้งหมด และพิจารณาทางเลือกทางการเงินอื่นก่อนดำเนินการต่อ 

โปรดจำไว้ว่าเงินกู้ดังกล่าวควรสงวนไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินทางการเงินเท่านั้น ควรอ่านสัญญาอย่างละเอียดเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการชำระเงินคืน และให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม