เปรียบเทียบสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นและระยะยาว ที่คุณควรรู้

สำหรับประเภทของสัญญาเช่าที่ดิน มี 2 ประเภท เพื่อนแท้เงินด่วนสามารถแบ่งออกเป็น สัญญาเช่าที่ระยะสั้น และสัญญาเช่าระยะยาว โดยเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเช่าที่ก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในการเช่า

แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินรัดกุม

ก่อนจะมีการเช่าโฉนดที่ดินจะต้องการจัดทำหนังสือสัญญาเช่าขึ้นมา 2 ฉบับ สำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดยทั้ง 2 ฉบับ จะต้องมีเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมด และมีการระบุข้อมูลเหล่านี้อยู่ในหนังสือเช่าที่ดินนั้นด้วย

1. วันที่ทำสัญญา

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

2. สถานที่ทำสัญญา

3. ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า

4. ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่า

5. ข้อตกลงการเช่ามอบที่ดินให้กับผู้เช่า หลักๆมีดังนี้

 • ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า วัตถุประสงค์ในการเช่า
 • ระยะเวลาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์ เงินมัดจำล่วงหน้า วิธีชำระเงิน และกำหนดการชำระเงิน
 • อัตราค่าเช่าและการชำระค่าเช่า
 • ผู้เช่าตกลงว่าจะเสียค่าภาษีที่ดินให้กับผู้ให้เช่า
 • ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ที่ดินทำการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน
 • ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่เช่าช่วงที่ดินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
 • ผู้เช่าตกลงจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อมาตรวจที่ดินตามระยะเวลาที่กำหนด
 • หากผู้ให้เช่าจะขายที่ดินก่อนจะสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน จะต้องแจ้งต่อผู้เช่าล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด
 • หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้
 • หากผู้เช่าออกจากที่ดินให้เช่าไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ผู้เช่าไไม่สามารถเรียกค่าเเสียหายได้
 • ในวันทำสัญญา ผู้เช่าได้มีการเช็คสภาพที่ดินก่อนและได้ส่งมอบที่ดินให้กับผู้เช่าอย่างเรียบร้อย

6. ลงลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น

สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น คือ การที่ผู้เช่าที่ดินและผู้ให้เช่าที่ดินตกลงเช่าที่ดินไม่เกิน 3 ปี ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปทำสัญญาถึงสำนักงานที่ดิน โดยสัญญาสามารถทำได้ทั้งอาคารพาณิชย์ คอนโด ตึกแถว และที่ดินเปล่า

แบบฟอร์ม สัญญาเช่า ที่ดิน รัดกุม

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว คือ การทำเช่าที่ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันทำสัญญาเช่าที่ดินเกิน 3 ปี ซึ่งผู้ให้เช่า และผู้เช่า จะต้องไปจดหนังสือเช่าที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยสามารถทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวได้สูงสุด 30 ปี

สัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี

สัญญาเช่าที่ดินธรรมดา

เป็นสัญญาเช่าที่ดินที่มีลักษณะเหมือนสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ที่ผู้เช่าเสียแค่ค่าเช่า (ค่าตอบแทน) ต่อผู้เช่า โดยที่ผู้เช่าไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์การเช่าได้ เช่น หากผู้เช่าเสียชีวิตก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน ให้นับว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญานั้นเลยทันที

หากในกรณีที่ต้องมีการฟ้องร้องกัน ผู้ที่จะฟ้องร้องต้องมีหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ชัดเจน ถึงจะสามารถดำเนินการได้ และสุดท้ายในการฟ้องร้องหากในหนังสือเช่าที่ดินระบุการเช่าที่ดิน 3 ปี ก็ต้องมีการฟ้องร้องภายใน 3 ปีเช่นเดียวกัน

สัญญาเช่าที่ดินต่างตอบแทน

สัญญาเช่าที่ดินต่างตอบแทนเป็นประเภทที่หมายถึงผู้เช่าจะต้องเสียค่าตอบแทนอย่างอื่นตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่า นอกเหนือจากค่าเช่า   สำหรับกรณีผู้เช่าเสียชีวิตยังสามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์สัญญาเช่าที่ดินเพื่อให้ทายาทรับผิดชอบต่อช่วงเวลาเช่าที่เหลือได้

ในกรณีที่การปลูกสร้างอาคารบนพื้นที่เช่า ผู้เช่าจะต้องเสียค่าก่อสร้างเอง อีกทั้งหากมีการชำรุดผู้เช่าต้องปรับปรุงต่อเติมเอง และเมื่อสร้างเสร็จอาคารทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน

การเช่าช่วง

การเช่าช่วง คือ การที่ผู้เช่านำอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเช่าอยู่ไปให้ผู้อื่นเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง (บุคคลที่ 3)  แต่จะต้องมีการทำสัญญาเช่าที่ดินตกลงกันระหว่างผู้เช่าและบุคคลที่ 3 ด้วย

ข้อควรระวังสำหรับผู้ให้เช่า

ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าที่ดินระยะสั้นหรือระยะยาว ผู้เช่าควรตกลงกับผู้เช่าให้เรียบร้อยก่อนว่าจะอนุญาตให้เช่าช่วงได้หรือไม่ และถ้าหากเช่าได้จะต้องมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือสัญญาเช่าที่ดินด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการเช่าช่วงโดยมิชอบ

รายละเอียดสำคัญที่ต้องระบุในสัญญาเช่า

 • ผู้ให้เช่า และผู้เช่าสามารถทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกันเองได้
 • ต้องระบุรายละเอียดของ ผู้เช่า และผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน
 • ต้องระบุ ค่าเช่า ให้ชัดเจนในหนังสือเช่าที่ดิน
 • ช่วงเวลาสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี ต้องมีการระบุที่ชัดเจน ตั้งแต่วันเริ่มต้น ไปจนถึงวันสิ้นสุด
 • เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้ ต้องมีระบุเอาไว้บนหนังสือเช่าที่ดิน
 • พร้อมลงลายมือชื่อของ ทั้งผู้เช่า และผู้ให้เช่า

สรุป - สัญญาเช่าที่ดิน

การทําสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปีระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นกับหลายๆปัจจัย เช่น ระยะเวลาในการคืนทุนในการลงทุนของธุรกิจ จำนวนเงินลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง ภาษี และเงื่อนไขทางกฎหมาย เพื่อนแท้เงินด่วนแนะนำว่าก่อนปล่อยเช่าควรศึกษาตัวสัญญาเช่าให้ดีเสียก่อน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/08/2022 @ 22:06

เพื่อนแท้เงินด่วน
เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

เพื่อนแท้เงินด่วนมีสินเชื่อแบบไหนบ้าง