ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไรในปี 2567: ข้อมูลและตัวอย่างการคำนวณ

การซื้อขายที่ดินเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญและมีความซับซ้อน ซึ่งการทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่เกิดความสับสนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ในบทความนี้เราจะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าโอนที่ดินในปี 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่ดินขนาด 1 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจในการซื้อขายที่ดินเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนที่ดิน

การโอนที่ดินเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การถือครองที่ดินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบเอกสาร การประเมินมูลค่าที่ดิน การคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการในสำนักงานที่ดิน 

การตรวจสอบเอกสาร

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนที่ดินประกอบด้วย:

 • โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายและผู้ซื้อ 
 • ทะเบียนบ้าน 
 • หนังสือมอบอำนาจ (หากมีการมอบอำนาจ) 

การประเมินมูลค่าที่ดิน

การประเมินมูลค่าที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดิน โดยมูลค่าที่ดินจะถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน

การโอนที่ดินมีค่าใช้จ่ายหลายประเภทที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที่จะต้องชำระในกระบวนการโอนที่ดิน 

ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร 2567

1. ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจะถูกคำนวณตามมูลค่าที่ดินที่ได้ประเมิน โดยอัตราค่าธรรมเนียมในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ 2% ของมูลค่าที่ดินที่ประเมิน 

2. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะจะถูกเรียกเก็บจากผู้ขายที่ดิน โดยอัตราภาษีนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ขายถือครองที่ดิน ซึ่งจะมีอัตราตั้งแต่ 1% ถึง 3% ของราคาขายที่ดิน

3. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะถูกคำนวณจากกำไรที่ได้จากการขายที่ดิน โดยอัตราภาษีนี้จะเป็นไปตามฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ขาย

กระบวนการโอนที่ดิน

การโอนที่ดินมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การโอนสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการทราบขั้นตอนการโอนที่ดินจะช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจในการซื้อขายที่ดินสามารถเตรียมตัวและดำเนินการได้อย่างราบรื่น

1. การเตรียมเอกสาร

การเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ โดยผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นให้ครบถ้วน 

2. การนัดหมายที่สำนักงานที่ดิน

ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องนัดหมายเพื่อทำการโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการโอนสิทธิ์ 

3. การชำระค่าใช้จ่าย

ในการโอนที่ดินจะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดินสามารถแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น มูลค่าที่ดิน ภูมิภาคที่ดินที่ตั้ง และสภาพของตลาดที่ดินในขณะนั้น

1. มูลค่าที่ดิน

มูลค่าที่ดินเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าโอนที่ดิน โดยมูลค่าที่ดินที่สูงจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

2. ภูมิภาคที่ดินที่ตั้ง

ที่ดินในภูมิภาคที่ต่างกันอาจมีอัตราค่าธรรมเนียมและภาษีที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น

3. สภาพของตลาดที่ดิน

สภาพของตลาดที่ดินในขณะนั้น เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาที่ดิน จะมีผลต่อการประเมินมูลค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนที่ดิน

ตัวอย่างการคำนวณค่าโอนที่ดิน

เพื่อให้เข้าใจถึงค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะใช้ตัวอย่างการคำนวณค่าโอนที่ดินขนาด 1 ไร่ ในปี 2567 โดยใช้มูลค่าที่ดินต่างๆ กัน

ตัวอย่างที่ 1: ที่ดิน 1 ไร่ ราคา 100,000 บาท

 • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน: 2% ของ 100,000 บาท = 2,000 บาท 
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ: สมมติว่า 1% ของ 100,000 บาท = 1,000 บาท 
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: สมมติว่าผู้ขายเสียภาษีที่อัตรา 10% ของกำไร 10,000 บาท = 1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน = 2,000 + 1,000 + 1,000 = 4,000 บาท 

ตัวอย่างที่ 2: ที่ดิน 1 ไร่ ราคา 500,000 บาท

 • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน: 2% ของ 500,000 บาท = 10,000 บาท 
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ: สมมติว่า 1% ของ 500,000 บาท = 5,000 บาท 
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: สมมติว่าผู้ขายเสียภาษีที่อัตรา 10% ของกำไร 50,000 บาท = 5,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน = 10,000 + 5,000 + 5,000 = 20,000 บาท

ตัวอย่างที่ 3: ที่ดิน 1 ไร่ ราคา 1,000,000 บาท

 • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน: 2% ของ 1,000,000 บาท = 20,000 บาท 
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ: สมมติว่า 1% ของ 1,000,000 บาท = 10,000 บาท 
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: สมมติว่าผู้ขายเสียภาษีที่อัตรา 10% ของกำไร 100,000 บาท = 10,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน = 20,000 + 10,000 + 10,000 = 40,000 บาท

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่ดิน

เพื่อให้การโอนที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดค่าใช้จ่าย มีคำแนะนำที่ควรปฏิบัติดังนี้ 

สำหรับผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย 
 • ทำการประเมินมูลค่าที่ดินจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง 
 • เตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน 

สำหรับผู้ขาย

 • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน 
 • ตรวจสอบภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องชำระ 
 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง 

การเข้าใจและเตรียมตัวในการโอนที่ดินอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การซื้อขายที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการโอนที่ดิน 

สรุป

การโอนที่ดินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายหลายประเภทที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องรับผิดชอบ การทราบข้อมูลและเตรียมตัวอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การโอนที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา บทความนี้ได้สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าโอนที่ดินขนาด 1 ไร่ในปี 2567 ซึ่งครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียม ภาษี กระบวนการและปัจจัยที่มีผลต่อค่าโอนที่ดิน รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินเพื่อให้การโอนที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม