พิโกไฟแนนซ์ ทางออกสำหรับคนต้องการเงินด่วน

พิโกไฟแนนซ์เป็นการให้บริการทางการเงินประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพิโกไฟแนนซ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งที่มาของแนวคิด ประโยชน์ กระบวนการ และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์ คือ

พิโกไฟแนนซ์เป็นรูปแบบการให้บริการทางการเงินที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในประเทศไทย เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนที่มีรายได้ต่ำหรือขาดแคลนทรัพยากรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมได้ดี

ความเป็นมาของพิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์เกิดขึ้นจากแนวคิดในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชุมชนที่มีรายได้ต่ำและขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยได้ริเริ่มโครงการพิโกไฟแนนซ์เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนที่มีความต้องการเงินทุนเร่งด่วน โดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและมีความเสี่ยงสูง

การดำเนินงานของพิโกไฟแนนซ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการเงินกู้ยืมขนาดเล็กด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรม และกระบวนการขอสินเชื่อที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของผู้กู้ยืมและช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ประโยชน์ของพิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์มีประโยชน์หลายประการต่อชุมชนและผู้ที่ใช้บริการ ดังนี้

 • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน: ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนของธนาคารใหญ่
 • ลดภาระดอกเบี้ยสูง: พิโกไฟแนนซ์มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ ซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ยืม
 • เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ: การมีเงินทุนหมุนเวียนสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น
 • ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงิน: การมีเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการ
 • ลดปัญหาหนี้นอกระบบ: พิโกไฟแนนซ์ช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเสี่ยงต่อการถูกทวงหนี้ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

กระบวนการขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

การขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและสามารถทำได้ง่าย โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

1. การเตรียมเอกสาร

ขั้นตอนแรกในการขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์คือการเตรียมเอกสารที่จำเป็น ผู้กู้ต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการยื่นคำขอสินเชื่อ ซึ่งได้แก่:

 • บัตรประชาชน: ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน: เพื่อยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของผู้กู้
 • เอกสารแสดงรายได้: เช่น สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้ เพื่อให้พิโกไฟแนนซ์ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

2. การยื่นคำขอสินเชื่อ

หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้สองช่องทางหลัก

 • ยื่นคำขอที่สาขา: ผู้กู้สามารถไปยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่สาขาของพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่ใกล้เคียง
 • ยื่นคำขอออนไลน์: ผู้กู้สามารถยื่นคำขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพิโกไฟแนนซ์

3. การประเมินความสามารถในการชำระหนี้

หลังจากยื่นคำขอสินเชื่อแล้ว พิโกไฟแนนซ์จะทำการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่พิจารณาจาก

 • รายได้: พิโกไฟแนนซ์จะตรวจสอบรายได้ของผู้กู้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้
 • ภาระหนี้สินที่มีอยู่: ตรวจสอบภาระหนี้สินปัจจุบันของผู้กู้เพื่อประเมินว่าผู้กู้มีความสามารถในการรับภาระหนี้ใหม่ได้หรือไม่

4. การอนุมัติสินเชื่อ

หากผู้กู้ผ่านการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ พิโกไฟแนนซ์จะดำเนินการอนุมัติสินเชื่อให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 • การแจ้งผลการอนุมัติ: พิโกไฟแนนซ์จะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้กู้ทราบว่าคำขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติหรือไม่
 • การโอนเงิน: หากได้รับการอนุมัติ พิโกไฟแนนซ์จะทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. การชำระคืนสินเชื่อ

ผู้กู้ต้องชำระคืนสินเชื่อตามระยะเวลาที่กำหนด โดยพิโกไฟแนนซ์จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีการชำระเงินหลายช่องทางเพื่อความสะดวกของผู้กู้ เช่น
 • ชำระผ่านธนาคาร: ผู้กู้สามารถชำระเงินคืนผ่านธนาคารต่าง ๆ ที่พิโกไฟแนนซ์ระบุ
 • ชำระผ่านแอปพลิเคชัน: การใช้แอปพลิเคชันทางการเงินในการชำระหนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สะดวก
 • ชำระผ่านตัวแทน: ผู้กู้สามารถชำระเงินคืนผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากพิโกไฟแนนซ์

ความท้าทายและข้อจำกัดของพิโกไฟแนนซ์

แม้ว่าพิโกไฟแนนซ์จะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีความท้าทายและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา ดังนี้

 • การเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้: ประชาชนในบางพื้นที่ยังขาดความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับบริการพิโกไฟแนนซ์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้
 • ความสามารถในการชำระหนี้: ผู้กู้บางคนอาจประสบปัญหาในการชำระหนี้ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอหรือมีภาระหนี้สินที่สูง
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง: พิโกไฟแนนซ์ต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
 • การตรวจสอบและควบคุม: การตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานของพิโกไฟแนนซ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญ
 • การพัฒนาบริการ: การพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ

แนวโน้มและอนาคตของพิโกไฟแนนซ์

ในอนาคต พิโกไฟแนนซ์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ดังนี้

 • การขยายตัวของบริการ: พิโกไฟแนนซ์จะขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
 • การนำเทคโนโลยีมาใช้: การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการขอสินเชื่อและการบริหารจัดการสินเชื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการ
 • การส่งเสริมการศึกษาทางการเงิน: การให้ความรู้และการส่งเสริมการศึกษาทางการเงินแก่ประชาชนจะช่วยให้พวกเขามีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการการเงินของตนเอง
 • การสนับสนุนจากภาครัฐ: การสนับสนุนจากภาครัฐในด้านนโยบายและการกำกับดูแลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พิโกไฟแนนซ์เติบโตอย่างยั่งยืน
 • การสร้างความเชื่อมั่น: การสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการและการดำเนินงานของพิโกไฟแนนซ์จะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้น

ตรวจสอบพิโกไฟแนนซ์

การตรวจสอบพิโกไฟแนนซ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันการฉ้อโกงและการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การตรวจสอบนี้ควรครอบคลุมถึงหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการพิโกไฟแนนซ์มีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

การตรวจสอบเบื้องต้น

 • ตรวจสอบใบอนุญาต: ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการพิโกไฟแนนซ์มีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของรัฐหรือไม่
 • ตรวจสอบประวัติการให้บริการ: ดูประวัติการให้บริการของผู้ให้บริการว่าเคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่
 • ตรวจสอบเงื่อนไขและสัญญา: ตรวจสอบเงื่อนไขและสัญญาการให้สินเชื่อว่ามีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้กู้หรือไม่

การตรวจสอบทางการเงิน

 • ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย: ตรวจสอบว่าอัตราดอกเบี้ยที่เสนอมีความเป็นธรรมและไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: ตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่
 • ตรวจสอบกระบวนการชำระหนี้: ดูกระบวนการชำระหนี้ว่ามีความยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติตามได้จริง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพิโกไฟแนนซ์

การขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อาจมีคำถามหลายอย่าง เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

1. พิโกไฟแนนซ์เหมาะกับใครบ้าง?

พิโกไฟแนนซ์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนฉุกเฉินหรือเงินกู้ยืมขนาดเล็กในระยะสั้น โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือขาดแคลนทรัพยากรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารทั่วไป เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือผู้ที่มีภาระหนี้สินสูง

2. การขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มักต้องใช้เอกสารพื้นฐานที่สามารถยืนยันตัวตนและรายได้ของผู้กู้ได้ เช่น

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้

3. ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มักใช้เวลาไม่นาน ส่วนใหญ่แล้วผู้ให้บริการสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 1-3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของผู้ให้บริการแต่ละราย

4. อัตราดอกเบี้ยของพิโกไฟแนนซ์เป็นอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยของพิโกไฟแนนซ์มักจะอยู่ในระดับที่ยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน 36% ต่อปี โดยทั่วไปแล้วจะต่ำกว่าดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบ แต่ทั้งนี้ผู้กู้ควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจ

5. หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดจะเกิดอะไรขึ้น?

หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ควรรีบติดต่อผู้ให้บริการเพื่อหารือและขอแนวทางในการผ่อนผันหรือปรับโครงสร้างหนี้ การเพิกเฉยหรือไม่ชำระหนี้ตามกำหนดอาจทำให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและผลกระทบทางกฎหมาย

บทสรุป

พิโกไฟแนนซ์เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชุมชนและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความยุติธรรม การพัฒนาบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พิโกไฟแนนซ์สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของประเทศในอนาคต

ดาวน์โหลดแอพของเรา

พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน iOS และ Android เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการขอสินเชื่อ และมาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย

ติดตามเรา

หากคุณได้ประโยชน์จากเนื้อหาเรา โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทุ่มเทของเรา