สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน

สัญญาซื้อขายบ้านเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลทางกฎหมายในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบ้าน สัญญานี้มีบทบาทสำคัญในการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม เช่น ราคาซื้อขาย วันโอนกรรมสิทธิ์ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำสัญญาซื้อขายบ้านอย่างถูกต้องและชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทในอนาคต 

ส่วนประกอบของสัญญาซื้อขายบ้าน

สัญญาซื้อขายบ้านประกอบด้วยหลายส่วนที่สำคัญ ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม โดยทั่วไปแล้ว สัญญาซื้อขายบ้านจะประกอบด้วยส่วนหลักดังนี้: 

 • ข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขาย: ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของทั้งสองฝ่าย 
 • รายละเอียดทรัพย์สิน: ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินที่ขาย เช่น ที่อยู่ เลขที่โฉนด และขนาดของทรัพย์สิน 
 • ราคาซื้อขายและวิธีการชำระเงิน: ระบุราคาซื้อขายที่ตกลงกันไว้และวิธีการชำระเงิน เช่น การชำระเงินสด การผ่อนชำระ หรือการกู้ยืม 
 • วันโอนกรรมสิทธิ์: วันที่กำหนดในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ 
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน การซ่อมแซม หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 
สัญญาซื้อขายบ้าน

กระบวนการทำสัญญาซื้อขายบ้าน

กระบวนการทำสัญญาซื้อขายบ้านเริ่มต้นตั้งแต่การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำเร็จเรียบร้อย โดยทั่วไป กระบวนการทำสัญญาซื้อขายบ้านมีขั้นตอนดังนี้: 

 • ข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขาย: ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของทั้งสองฝ่าย 
 • รายละเอียดทรัพย์สิน: ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินที่ขาย เช่น ที่อยู่ เลขที่โฉนด และขนาดของทรัพย์สิน 
 • ราคาซื้อขายและวิธีการชำระเงิน: ระบุราคาซื้อขายที่ตกลงกันไว้และวิธีการชำระเงิน เช่น การชำระเงินสด การผ่อนชำระ หรือการกู้ยืม 
 • วันโอนกรรมสิทธิ์: วันที่กำหนดในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ 
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน การซ่อมแซม หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 

ความเกี่ยวพันระหว่างหนังสือสัญญาซื้อขาย และสัญญาจะซื้อจะขาย

สำหรับการซื้อขายบ้านหรือคอนโด ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องใช้ทั้งสัญญาจะซื้อจะขายและหนังสือสัญญาซื้อขายประกอบกันเป็นปกติ ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายและไปสำนักงานที่ดินพร้อมกัน เพื่อชำระเงินสดและโอนกรรมสิทธิ์ทันที ซึ่งในทางปฏิบัติเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น การทำสัญญาจึงมักดำเนินการตามลำดับดังนี้: 

สัญญาจะซื้อจะขายเกิดตอนเริ่ม

เมื่อผู้ซื้อสนใจบ้านหรือคอนโดของผู้ขาย ไม่ว่าทรัพย์สินจะสร้างเสร็จหรือยังไม่เสร็จก็ตาม ผู้ซื้อจะต้องทำการจองและวางเงินมัดจำ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายจริงอาจต้องรอการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารก่อน ดังนั้น จึงต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในอนาคต 

สัญญาซื้อขายเกิดตอนจบ

เมื่อถึงกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ และทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว (ผู้ซื้อพร้อมชำระเงินและผู้ขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์) ทั้งสองฝ่ายต้องไปสำนักงานที่ดินเพื่อทำสัญญาซื้อขายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กระบวนการนี้จะทำให้เกิดสัญญาซื้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้ออย่างเป็นทางการ 

ความแตกต่างระหว่างหนังสือสัญญาซื้อขาย และสัญญาจะซื้อจะขาย

ผลทางกฎหมาย

การทำสัญญาจะซื้อจะขายสามารถทำได้ด้วยวาจาและโอนเงินมัดจำกันโดยไม่มีเอกสาร ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นการตกลงแล้ว (แม้ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็อาจยากในการฟ้องร้อง) ขณะที่การทำหนังสือสัญญาซื้อขายนั้นต้องมีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน หากไม่จดทะเบียนจะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

เจตนาของสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นการแสดงเจตนาในการเตรียมตัวซื้อขายและรอโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต ส่วนหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นการแสดงเจตนาในการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ทันที 

สิ่งที่ควรระวังคือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ไม่ระบุเวลาชัดเจนในการโอนกรรมสิทธิ์ อาจถูกถือว่าไม่มีเจตนาในการโอนกรรมสิทธิ์และจะเป็นโมฆะ 

การบอกเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายสามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญา หากถูกบอกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง ผู้เสียหายสามารถใช้สัญญานั้นในการฟ้องร้องได้ แต่ต่างจากหนังสือสัญญาซื้อขายที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์และสิ้นสุดการซื้อขายทันที ไม่สามารถยกเลิกได้ 

การคืนเงินและการฟ้องร้อง

หากมีการบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ซื้อต้องได้รับเงินมัดจำคืนหากผู้ขายเป็นฝ่ายผิด ส่วนผู้ขายสามารถริบเงินมัดจำได้หากผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิด หรือจะฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ซื้อขายก็ได้ ส่วนหนังสือสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะ ผู้ขายต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ หากไม่คืน ผู้ซื้อสามารถฟ้องร้องในฐานฉ้อโกงได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้เกิดการซื้อขายได้ 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายบ้าน

การทำสัญญาซื้อขายบ้านอาจเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทได้ หากไม่มีการเตรียมการและดำเนินการอย่างรอบคอบ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้: 

 • ข้อพิพาทเรื่องราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน: หากไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับราคาซื้อขายและวิธีการชำระเงินอย่างชัดเจน อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง 
 • การตรวจสอบทรัพย์สินไม่ละเอียด: หากผู้ซื้อไม่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด อาจพบปัญหาหรือข้อบกพร่องภายหลังการซื้อขาย 
 • การโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า: หากมีปัญหาในการจัดการเอกสารหรือการชำระเงิน อาจทำให้กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้าและเกิดข้อพิพาทได้ 
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน: การระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่การตีความที่แตกต่างกันและเกิดข้อพิพาท 

คำแนะนำในการทำสัญญาซื้อขายบ้าน

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้การซื้อขายบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

 • ทำการตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด: ควรทำการตรวจสอบทรัพย์สินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาหรือข้อบกพร่อง 
 • ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างชัดเจน: ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับราคาซื้อขาย เงื่อนไขการชำระเงิน และวันโอนกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจน 
 • ใช้บริการทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย: การใช้บริการทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายจะช่วยให้มั่นใจว่าสัญญาซื้อขายมีความถูกต้องและเป็นธรรม 
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม: ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนทำสัญญา เพื่อให้กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างราบรื่น 
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา: ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาท 

สรุป

สัญญาซื้อขายบ้านเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน การทำสัญญาอย่างถูกต้องและชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทและทำให้การซื้อขายบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น การตรวจสอบทรัพย์สิน การเจรจาต่อรอง การทำสัญญา และการโอนกรรมสิทธิ์ล้วนเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ หากมีการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดที่ชัดเจน การทำสัญญาซื้อขายบ้านจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม