คู่มือการโอนที่ดินมรดก: ทำอย่างไรให้ไม่ยุ่งยาก

เมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข. ตายลง ที่ดินแปลงนั้นจะกลายเป็นมรดกซึ่งจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ตายตามกฎหมายหรือพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำไว้ ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

ทายาทโดยธรรมและสิทธิตามกฎหมาย

โอนที่ดินจากผู้เสียชีวิต

ลำดับทายาทโดยธรรม

 1. ผู้สืบสันดาน: บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ 
 2. บิดา มารดา 
 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 
 6. ลุง ป้า น้า อา 

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมทั้ง 6 ลำดับ 

การยื่นขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ผู้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินนั้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในกรณีมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอในกรณีมีเอกสารเป็น น.ส.3, น.ส.3 ก. หากท้องที่ใดที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ดินแล้ว ไม่ว่าที่ดินจะเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก., น.ส.3 ข. จะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ 

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดก

 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองทำประโยชน์ 
 2. บัตรประจำตัว 
 3. ทะเบียนบ้าน 
 4. หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร 
 5. พินัยกรรม (ถ้ามี) 
 6. ถ้าผู้ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 7. ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร 
 8. กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 9. ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง 
 10. ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ 

การจัดการมรดก

ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดกในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกประกอบด้วย:

 1. คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก 
 2. หลักฐานการตายของเจ้ามรดก 
 3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก 
 4. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนประกอบด้วย: 

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท 
 • ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท 
 • ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ 50 บาท 
 • ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ 2 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 
 • ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5 

การตรวจสอบและพิจารณาคำร้อง

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคำร้อง โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความสมบูรณ์ของเอกสาร หากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ยื่นคำร้องแก้ไขและนำเอกสารเพิ่มเติมมาให้ครบถ้วน 

การจัดทำหนังสือรับรองการโอนที่ดิน

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคำร้องแล้ว หากไม่มีข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะทำการจัดทำหนังสือรับรองการโอนที่ดินให้ผู้รับมรดก ซึ่งหนังสือรับรองนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการโอนสิทธิ์ในที่ดินจากผู้เสียชีวิตมายังผู้รับมรดก 

ข้อควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อควรระวังในการโอนที่ดินจากผู้เสียชีวิต

 • ควรตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 • ควรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 • ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม 

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ควรทำการโอนที่ดินให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 
 • ควรเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการโอนที่ดินอย่างดีเพื่อเป็นหลักฐานในอนาคต 
 • ควรติดต่อสำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการดำเนินการ 

สรุป

การโอนที่ดินจากผู้เสียชีวิตเป็นกระบวนการที่ต้องการความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้รับมรดกได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการดำเนินการ ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

บทความนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดินจากผู้เสียชีวิต รวมถึงการเตรียมเอกสารและการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่กำลังจะดำเนินการโอนที่ดินจากผู้เสียชีวิต 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม