การใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน ใช้กรณีใดบ้าง?

การทำธุรกรรมกับที่ดิน เช่น การซื้อขายที่ดิน การจดจำนองที่ดิน การขายฝากที่ดิน ในบ้างครั้งเจ้าของหลักทรัพย์อาจจะไม่สะดวกไปทำนิติกรรมเองที่กรมที่ดิน เลยมีวิธีแก้ปัญหาคือ การทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน ให้ผู้อื่นไปกระทำแทนตนเอง วันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจที่ดินว่าคืออะไร และทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

สำหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจที่ดิน สามารถเข้าไปกดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยที่นี้

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คือ

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คือ เอกสารสำคัญในการดำเนินการด้านนิติกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เพียงแต่ว่า เป็นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถดำเนินการแทน ผ่านการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน ทั้งการซื้อขาย โอน จดจำนอง เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

จริงๆแล้วขั้นตอนการหนังสือมอบอํานาจที่ดินไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย เพียงแต่ต้องใส่ให้ถูกต้องและครบถ้วน เราจะอธิบายว่าแต่ละช่องต้องกรอกอะไรบ้าง

หนังสือมอบอํานาจที่ดิน

1. ระวาง

จะเป็นข้อมูลตัวเลขที่อยู่ด้านมุมซ้ายบนสุดของโฉนด โดยจะประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษร ทั้งนี้โฉนดแต่ละชนิดและแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน แต่ทุกใบจะมีเลขระวางอยู่แน่นอน

2. ตำบล

ตำบลที่ใส่ในหนังสือมอบอํานาจที่ดินต้องกรอกที่อยู่ของที่ดินในโฉนด ต้องเป็นที่อยู่ของโฉนดที่ดินนั้นเท่านั้น (ห้ามกรอกที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่อื่น)

3. เลขที่

ตัวเลขที่ในการกรอกหนังสือมอบอํานาจที่ดิน หมายถึง เลขที่ของโฉนดอยู่ที่มุมซ้ายข้างล่างเลขระวาง

4. หน้าสำรวจ

หน้าสำรวจ คือเลข 4 ตัวที่ระบุไว้ในโฉนด อยู่มุมบนซ้ายเช่นกัน

5. อำเภอ

เช่นเดียวกับตำบล ต้องกรอกที่ใช้ใส่ในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน จะใช้เลขที่ตรงกันกับในโฉนดที่ดินเลย ห้ามเปลี่ยนหรือกรอกที่อยู่อื่นๆลงไป

6. โฉนดหมายเลขที่

หมายเลขโฉนดเป็นเลข 1-5 หลัก อยู่บริเวณมุมขวาบนของโฉนด

7. จังหวัด

จังหวัดตามในโฉนด ต้องกรอกให้ตรงกับที่โฉนดออกไว้แบบเปะๆ

8. เขียนที่

สถานที่เขียนหนังสือมอบอํานาจที่ดิน (ส่วนมักไปเขียนที่อำเภอหรือกรมที่ดิน แต่ในบ้างกรณีก็เขียนที่บ้าน ให้ระบุให้ตรงตามความจริง)

9. วันเดือนปี

วันเดือนปี ที่เขียนหนังสือมอบอํานาจที่ดิน (หมายถึงต้องเขียนและเซ็นเอกสารทำข้อตกลงเสร็จสิ้นภายในวันนั้น)

10. ลงชื่อผู้มอบอำนาจ

หมายถึง ผู้ที่มีชื่อถือครองโฉนดที่ดิน ยกตัวอย่าง นาย ก. ต้องการขายที่ดินให้ นาย ข. แต่ให้นาย ค. ไปกำเนินการเเทน บริเวณนี้ต้องลงชื่อนาย ก.

11. มอบให้ใคร

ต้องลงชื่อผู้ที่ต้องการมอบให้ ยกตัวอย่าง นาย ก. ต้องการขายที่ดินให้ นาย ข. แต่ให้นาย ค. ไปดำเนินการเเทน บริเวณหนังสือมอบอํานาจที่ดินนี้ต้องลงชื่อผู้ที่ซื้อนั้นคือ นาย ค.

12. กรอกรายละเอียดที่ต้องการมอบอำนาจ

สามารถเขียนรายละเอียดตามจุดประสงค์ในการทำหนังสือมอบอํานาจที่ดินได้เลย เช่น ใช้มอบอำนาจซื้อขายที่ดิน แต่ต้องกรอกรายละเอียดให้ตรงเช่น เป็น ตึก หรือ บ้าน มีกี่ชั้น หลังไหนเลขที่เท่าไหร่ ขายให้ใคร ราคาเท่าไหร่ เพื่อมอบอำนาจให้ผู้ที่ต้องไปทำการเเทน

13. ประทับลายนิ้วมือ

กรณีที่ผู้มอบอำนาจเซ็นรายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจที่ดินไม่ได้ สามารถประทับลายนิ้วมือของผู้มอบอำนาจ ด้วยนิ้วหัวแม่มือซ้าย (ต้องทำต่อหน้าพยาน)

14. ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ ให้ชัดเจน (ต้องทำต่อหน้าพยาน)

15. พยาน

ลงชื่อพยาน จำนวน 2 คน โดยการกระทำที่ต้องทำต่อหน้าพยานคือ การเซ็น ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ และการประทับลายนิ้วมือ และจากนั้นจึงให้พยานเซ็น เพื่อยืนยัน

การใช้งานหนังสือมอบอำนาจ

กรณีที่จะใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินก็ต่อเมื่อ เจ้าของที่ดินหรือผู้ซื้อสัญญาคนสุดท้ายตามที่ปรากฎในสารบัญโฉนดที่ดินไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนั้นหน้าที่ของหนังสือมอบอํานาจใช้ที่ดินจึงเป็นการมอบความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ว่างมาดำเนินการ สามารถดำเนินการทางที่ดินได้

กรณีที่จะใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินก็ต่อเมื่อ เจ้าของที่ดินหรือผู้ซื้อสัญญาคนสุดท้ายตามที่ปรากฎในสารบัญโฉนดที่ดินไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนั้นหน้าที่ของหนังสือมอบอํานาจใช้ที่ดินจึงเป็นการมอบความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ว่างมาดำเนินการ สามารถดำเนินการทางที่ดินได้

เอกสารที่ใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้ให้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน 
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้ให้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

สำหรับทั้ง 2 รายการ จำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันการทุจริตในหนังสือมอบอำนาจที่ดินทุกรูปแบบ เพราะถ้าหากเกิดการทุจริตจริง ต้องผ่านการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งบัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง และหนังสือมอบอำนาจที่ดิน จึงทำให้เกิดการทุจริตยากขึ้นนั่นเอง

ผู้รับมอบอำนาจที่ดิน

การทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน ผู้รับมอบอำนาจควรจะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีความสนิทสนมชิดเชื้อไว้ใจได้ เช่น พี่ น้อง หรือญาติสนิท เป็นต้น หากผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจที่ดิน มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป อาจจะต้องมีข้อพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจโฉนดดินว่ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่

ถ้าจำเป็นต้องให้ผู้รับมอบหนังสือมอบอํานาจที่ดินทั่วไปเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ควรทำเอกสารหรือขอรับใบรับรองจากผู้นำท้องถิ่น หรือองค์การปกครองท้องถิ่น ก่อนไปดำเนินการที่กรมที่ดิน และนอกเหนือจากนั้นควรมีพยานอย่างน้อย 1 คน โดยพยานจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานประจักษ์ แต่ถ้าพยานไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ก็จะต้องใช้พยานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

หนังสือมอบอำนาจมีกี่ประเภท

หนังสือมอบอำนาจที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญในการดำเนินการด้านนิติกรรมทุกด้านที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น การจำนอง จำนำ การซื้อขาย การโอน หรือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น โดยหนังสือมอบอํานาจ รังวัดที่ดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น2 ประเภท ดังนี้

 1. ที่ดินที่มีโฉนดแล้ว
 2. ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

 1. การกรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน จะต้องมีการระบุประเภทของอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องชัดเจน
 2. การระบุขอบเขตอำนาจของการจัดการและดำเนินการแทนในหนังสือมอบอํานาจที่ดินจะต้องมีความชัดเจนหรือหากมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมก็ควรระบุให้ถูกต้องชัดเจนด้วยเช่นกัน 
 3. ไม่ควรใช้ปากกาคนละสี และควรระมัดระวังในการลงลายมือชื่อในแต่ละครั้งต้องลงให้เหมือนกันนเพื่อให้เอกสารมีความสม่ำเสมอและชัดเจน หากเป็นการพิมพ์ก็ควรใช้เป็นฟ้อนต์เดียวกันขนาดเท่ากัน ความหนาเท่ากัน
 4. หากมีการขูด ขีด ฆ่า แต่งเติม หรือแก้ไข จะต้องเซ็นเพื่อกำกับจุดที่มีการแก้ไขดังกล่าวในหนังสือมอบอํานาจที่ดินไว้ด้วย
 5. ระมัดระวังห้ามลงชื่อในเอกสารมอบอำนาจที่ดินที่ยังไม่มีการกรอกข้อมูลใดๆ เด็ดขาด เพราะอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ควรกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและควรตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนค่อยลงลายมือชื่อ
 6. โอนที่ดินให้ลูก มอบอํานาจจำเป็นที่จะต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าหากไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ จะต้องใช้พยาน 2 คน ในการทำหนังสือมอบอํานาจที่ดิน และทั้ง 2 คน จะต้องลงลายมือหรือเซ็นกำกับด้วย
 7. หากต้องการมอบอำนาจที่ดินและดำเนินการในต่างประเทศจะต้องให้เจ้าหน้าที่จากสถานทูต สถานกงสุล หรือโนตารีปับลิค รับรองด้วยจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้
 8. หนังสือมอบอํานาจที่ดิน มีอายุเท่าไร ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน แต่ไม่ควรมีระยะเวลานานเกินไป

10 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

1. ผู้รับอำนาจดำเนินการแทนทั้งสองฝ่าย