ขายฝากที่ดินชุมแพ ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ที่ดินถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วย แต่หลายๆคนก็ไม่อยากขายเพราะอยากใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อทำมาหากินอยู่ ดังนั้นจึงใช้วิธีการขายฝากแทนการขายเพราะยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ ทำให้ผู้ที่ต้องการเงินด่วนเลือกใช้วิธีนี้เป็นจำนวนมาก

การขายฝากจะไม่ทำให้ที่ดินตกเป็นของผู้อื่น ซึ่งสามารถไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากใครที่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตอยู่ก็เลือกวิธีขายฝากได้ โดยที่คุณสามารถเลือกระยะเวลาการไถ่ถอนได้ด้วยตัวเองและหากไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถยืดเวลาออกไปได้อีก

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนชุมแพจะช่วยให้คุณเข้าในเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินชุมแพได้เป็นอย่างดี เช่น ขั้นตอนการขายฝาก เอกสารที่ใช้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และระยะการไถ่ถอน เป็นต้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

ปกติแล้วการขายฝากที่ดินจะต้องเขียนขายฝากเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกรมที่ดิน แต่สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนไม่ต้องจดขายฝากให้ยุ่งยาก เพียงแค่กดสมัครก็ทราบผลอนุมัติทันที ที่สำคัญยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ขายฝากที่ดินชุมแพ

ขายฝากที่ดินชุมแพ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินสดโดยไม่ต้องขายให้กับผู้อื่น คนที่ขายฝากสามารถไถ่ถอนคืนได้และขยายเวลาออกไปได้นานสูงสุด 10 ปี นับจากวันที่ได้มีการลงบัญชีร่วมกัน ซึ่งการทำสัญญาขายฝากนั้นจะต้องมีการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย

เมื่อมีการจดขายฝากเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะเปลี่ยนเป็นของผู้รับขายฝากทันที รวมไปถึงสิทธิในที่ดินและประโยชน์ต่างๆในที่ดินด้วย โดยการจดทะเบียนการขายฝากจะต้องดำเนินการที่สำนักงานกรมที่ดินเท่านั้น

ขายฝากที่ดินนางรอง

การขายฝากเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วทันใจ และสามารถเข้าถึงวงเงินสูงกว่าการการจำนองที่ดิน สามารถไถ่ถอนได้ ขยายเวลาได้ และตกลงเงื่อนไขได้เองระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับฝาก

และการขายฝากจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการจำนองที่ดินชุมแพ หากมีการต่อสัญญาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอาจส่งผลทำให้ไม่คุ้มค่าในระยะยาว ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะขายฝากที่ดินควรพิจารณาให้ดีก่อน ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากบทความข้างล่างนี้

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่ให้พร้อมก่อนทำการขายฝาก
 2. ที่ดินจะมีการประเมินราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากจะได้วงเงินโดยประมาณ 40% – 70% ของราคาที่ดิน

 3. การขายฝากที่ดินชุมแพ คู่สัญญาจะต้องไปตกลงอัตราดอกเบี้ยภายใต้กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินปริมาณร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น

 4. สัญญาขายฝากที่ทำต่อบุคลากรข้าราชการที่ที่ทำการที่ดิน ข้างหลังทำความตกลงเสร็จ เจ้าของของที่ดินจะเป็นของผู้รับซื้อฝาก และก็ผู้ขายฝากจะได้เงินจากที่ตกลงในทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิสำหรับในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นตราบจนกระทั่งจะมีการไถ่คืน

 5. ผู้ขายฝากจำเป็นต้องจ่ายดอกทุกเดือนตามที่ได้ระบุไว้ในคำสัญญาจนกว่าจะถึงเวลาไถ่คืน ถ้าผู้ขายฝากอยากเลื่อนเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้สูงสุด 10 ปี โดยควรจะมีหลักฐานลงชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมการขายฝากจะต้องเสียร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดิน
 2. ภาษีรายได้หักในที่จ่าย ตามหลักกฎเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะคิดจากราคาประเมินเงินทุน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีเขตแดนจะคิดเป็นร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก
 4. อากรณ์ไปรษณียากรร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก (แม้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งได้รับการละเว้นแล้ว คนขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์ไปรษณียากร)

การขายฝากที่ดินชุมแพเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ และเมื่อมีการต่อสัญญาก็จะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วย ดังนั้นควรมองหาสินเชื่อดฉนดที่ดินแลกเงินแทนการขายฝากที่ดินจะดีกว่า

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินชุมแพ

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินชุมแพซึ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบการขายฝาก โดยผู้ขายฝากจะต้องเตรียมไปเองเพื่อไม่ให้เสียเวลา

 1. โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประชาชน และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่ออยากจะไถ่ถอนที่ดินคืนควรเตรียมเงินพร้อมดอกเบี้ยให้พร้อม และไปไถ่ถอนคืนที่สำนักงานกรมที่ดิน โดยการไถ่ถอนคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด  โดยจะใช้เป็นเงินสดหรือเป็นเช็คก็ได้ แต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่นใดทดแทนการไถ่ถอนได้

หากผู้ขายฝากที่ดินชุมแพไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนได้ทันเวลาและไม่อยากให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของผู้รับฝากก็สามารถทำข้อตกลงเลื่อนระยะเวลาการชำระออกไปได้เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งควรมีการทำสัญญาขึ้นมาใหม่และควรทำต่อหน้าพนักงานของสำนักกรมที่ดินเท่านั้น

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • หนังสือสัญญาขายฝาก 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เงินต้นซึ่งอาจจะเป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • บุคคลอื่นที่มีการระบุไว้ในสัญญา

ขายฝากที่ดินชุมแพ ที่ไหนดี

ขั้นตอนการขายฝากที่ดินชุมแพจำเป็นที่จะต้องไปทำสัญญาขายฝากระหว่างคู่สัญญาต่อหน้าพนักงานราชการ ณ สำนักกรมที่ดินเท่านั้น รวมทั้งต้องเตรียมเอกสารประกอบการขายฝากไปแนบด้วย นอกจากนั้นต้องเตรียมค่าธรรมเนียมไว้ให้พร้อมด้วย

หากคุณไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามสัญญาที่มีการระบุไว้ก่อนหน้า คุณสามารถทำข้อตกลงและขอต่อสัญญาขายฝากที่ดินชุมแพต่อได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและอาจจะมากกว่าการขายฝากในช่วงแรก และไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

นอกจากการขายฝากแล้วยังมีสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินสดซึ่งมีความคุ้มค่าและไม่เสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ต้องโอนโฉนดให้เสียเวลาด้วย ซึ่งคุณสามารถนำโฉนดที่ดินมาทำธุรกรรมในสาขาเพื่อนแท้เงินด่วนใกล้บ้านคุณได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเหมือนกับการขายฝากที่ดินกรมที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินของเพื่อนแท้เงินด่วนคิดอัตราดอกเบี้ยงเพียงแค่ 0.60% ต่อเดือน อนุมัติสูงสุดถึง 300,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 60 งวด โดยคุณเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ด้วยตัวเอง กู้ง่าย ได้ไว และไม่หักค่าธรรมเนียมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

ต้องการสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินที่เพื่อนแท้เงินด่วนชุมแพ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาก็ทราบผลอนุมัติเงินด่วนภายในวันเดียว หลังจากนั้นก็เข้ามาทำสัญญาที่สาขาและรับเงินกลับบ้านทันที หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรมาติดต่อสอบถามกับพนักงานเพื่อนแท้เงินด่วนก่อนได้

รับจำนองที่ดินชุมแพ

สำหรับการรับจำนองที่ดินชุมแพเป็นการนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยไม่ต้องโอน โดยผู้ที่สนใจจำนองที่ดินควรพิจารณาก่อนเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ดังนี้

 1. ถูกกฎหมาย
 2. อนุมัติไว
 3. ให้วงเงินสูง
 4. ได้เงินทันที
 5. ดอกเบี้ยราคาถูก

หากคุณกำลังมองหาที่รับจำนองที่ดินชุมแพ แนะนำที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาชุมแพ เป็นสินเชื่อที่มีกฎหมายรองรับ อนุมัติง่าย ได้เงินไว และให้วงเงินสูง เพียงแค่เซ็นเอกสารเสร็จก็รอรับเงินกลับบ้านภายใน 10 นาที อยากได้เงินด่วนให้นึกถึงเพื่อนแท้เงินด่วนนะครับ

รับจำนำโฉนดชุมแพ

การจำนำโฉนดที่ดินชุมแพ จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือและถูกกฎหมาย มีผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆมากมาย หากคุณกำลังมองหาสถาบันจำนำโฉนดชุดแพอยู่ล่ะก็ เราแนะนำที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาชุมแพเพราะมีความน่าเชื่อถือสูงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งถูกกฎหมายอย่างแน่นอน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง และอนุมัติไวภายใน 10 นาทีเท่านั้น

สรุป - ขายฝากที่ดินชุมแพ

ไม่อยากซื้อขายที่ดินเพราะต้องใช้ประโยชน์และใช้ทำมาหากินอยู่ การขายฝากที่ดินชุมแพถือเป็นวิธีที่หลายคนเลือกใช้ เพราะสามารถไถ่ถอนคืนได้และไม่เสียสิทธิในที่ดินด้วย และถ้าไถ่ถอนไม่ทันกก็สามารถขยายเวลาออกไปอีกได้ แต่ก็มีข้อเสียคือจะต้องเสียภาษีและดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นก่อนจะขายฝากที่ดินควรศึกษาเงื่อนไขก่อนว่าคุ้มค่าหรือไม่

เพราะการขายฝากที่ดินชุมแพหากมีการต่อสัญญาต้องเสียเงินเพิ่มทุกครั้ง แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เงินด่วนและไม่อยากใช้วิธีการขายฝาก ลองเปลี่ยนมาใช้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินกับเพื่อนแท้เงินด่วนดูก่อนนะครับ เพราะนอกจากจะไม่เสียเงินเพิ่มแล้วยังไม่ต้องโอนกรรมสิทธิและเสียดอกเบี้ยที่เกินกว่าเหตุอีกด้วย นอกจากนั้นยังกู้ได้ง่ายๆภายในวันเดียว ดอกเบี้ยต่ำ แถมยังให้วงเงินสูงอีกต่างหาก

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม