ขายฝากที่ดินชุมแพ ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

ที่ดินถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วย แต่หลายๆคนก็ไม่อยากขายเพราะอยากใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อทำมาหากินอยู่ ดังนั้นจึงใช้วิธีการขายฝากแทนการขายเพราะยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ ทำให้ผู้ที่ต้องการเงินด่วนเลือกใช้วิธีนี้เป็นจำนวนมาก

การขายฝากจะไม่ทำให้ที่ดินตกเป็นของผู้อื่น ซึ่งสามารถไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากใครที่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตอยู่ก็เลือกวิธีขายฝากได้ โดยที่คุณสามารถเลือกระยะเวลาการไถ่ถอนได้ด้วยตัวเองและหากไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถยืดเวลาออกไปได้อีก

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนชุมแพจะช่วยให้คุณเข้าในเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินชุมแพได้เป็นอย่างดี เช่น ขั้นตอนการขายฝาก เอกสารที่ใช้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และระยะการไถ่ถอน เป็นต้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

ปกติแล้วการขายฝากที่ดินจะต้องเขียนขายฝากเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกรมที่ดิน แต่สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนไม่ต้องจดขายฝากให้ยุ่งยาก เพียงแค่กดสมัครก็ทราบผลอนุมัติทันที ที่สำคัญยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ขายฝากที่ดินชุมแพ

ขายฝากที่ดินชุมแพ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินสดโดยไม่ต้องขายให้กับผู้อื่น คนที่ขายฝากสามารถไถ่ถอนคืนได้และขยายเวลาออกไปได้นานสูงสุด 10 ปี นับจากวันที่ได้มีการลงบัญชีร่วมกัน ซึ่งการทำสัญญาขายฝากนั้นจะต้องมีการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย

เมื่อมีการจดขายฝากเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะเปลี่ยนเป็นของผู้รับขายฝากทันที รวมไปถึงสิทธิในที่ดินและประโยชน์ต่างๆในที่ดินด้วย โดยการจดทะเบียนการขายฝากจะต้องดำเนินการที่สำนักงานกรมที่ดินเท่านั้น

ขายฝากที่ดินนางรอง

การขายฝากเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วทันใจ และสามารถเข้าถึงวงเงินสูงกว่าการการจำนองที่ดิน สามารถไถ่ถอนได้ ขยายเวลาได้ และตกลงเงื่อนไขได้เองระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับฝาก

และการขายฝากจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการจำนองที่ดินชุมแพ หากมีการต่อสัญญาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอาจส่งผลทำให้ไม่คุ้มค่าในระยะยาว ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะขายฝากที่ดินควรพิจารณาให้ดีก่อน ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากบทความข้างล่างนี้

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่ให้พร้อมก่อนทำการขายฝาก
 2. ที่ดินจะมีการประเมินราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากจะได้วงเงินโดยประมาณ 40% – 70% ของราคาที่ดิน

 3. การขายฝากที่ดินชุมแพ คู่สัญญาจะต้องไปตกลงอัตราดอกเบี้ยภายใต้กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินปริมาณร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น

 4. สัญญาขายฝากที่ทำต่อบุคลากรข้าราชการที่ที่ทำการที่ดิน ข้างหลังทำความตกลงเสร็จ เจ้าของของที่ดินจะเป็นของผู้รับซื้อฝาก และก็ผู้ขายฝากจะได้เงินจากที่ตกลงในทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิสำหรับในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นตราบจนกระทั่งจะมีการไถ่คืน

 5. ผู้ขายฝากจำเป็นต้องจ่ายดอกทุกเดือนตามที่ได้ระบุไว้ในคำสัญญาจนกว่าจะถึงเวลาไถ่คืน ถ้าผู้ขายฝากอยากเลื่อนเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้สูงสุด 10 ปี โดยควรจะมีหลักฐานลงชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมการขายฝากจะต้องเสียร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดิน
 2. ภาษีรายได้หักในที่จ่าย ตามหลักกฎเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะคิดจากราคาประเมินเงินทุน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีเขตแดนจะคิดเป็นร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก
 4. อากรณ์ไปรษณียากรร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก (แม้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งได้รับการละเว้นแล้ว คนขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์ไปรษณียากร)

การขายฝากที่ดินชุมแพเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ และเมื่อมีการต่อสัญญาก็จะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วย ดังนั้นควรมองหาสินเชื่อดฉนดที่ดินแลกเงินแทนการขายฝากที่ดินจะดีกว่า

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินชุมแพ

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินชุมแพซึ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบการขายฝาก โดยผู้ขายฝากจะต้องเตรียมไปเองเพื่อไม่ให้เสียเวลา

 1. โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประชาชน และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)