ขายฝากที่ดินบ้านกรวด ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจนต้องได้กู้เงินด่วนต้องการ เงินด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือค่าเทอมลูก เป็นต้น ที่ดินของคุณสามารถช่วยคุณได้ เพราะสามารถนำมาขายฝากเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และในขณะนี้ก็มีนายทุนและสถาบันการเงินหลายแห่งรับขายฝากที่ดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่ต้องการขายฝากที่ทางเลือกหลากหลาย

การขายฝากเปรียบเสมือนการซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งแต่ยังสามารถไถ่ถอนกลับได้เหมือนเดิม เพียงแต่ระหว่างการชำระจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถขยายเวลาการขายฝากที่ดินโคราชออกไปได้นานถึง 10 ปี ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

บทความนี้เพื่อนแท้ เงินด่วนบ้านกรวดจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลของการขายฝากที่ดินมากยิ่งขึ้นทั้งขั้นตอนการขายฝากที่ดินบ้านกรวด การไถ่ถอน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องเสียมีอะไรบ้าง

สินเชื่อที่ดิน เพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

สินเชื่อที่ดินบ้านกรวดส่วนใหญ่จะต้องทำการจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดเพื่อเป็นหลักฐานค้ำประกันสำหรับการกู้เงินด่วน แต่สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ไม่ต้องจดขายฝากเหมือนกับที่อื่นๆ กู้ง่าย ได้ไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่เช็คเครดิตบรูโร และยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณได้เหมือนเดิม

ขายฝากที่ดินบ้านกรวด

ขายฝากที่ดินบ้านกรวดคล้ายกับการซื้อขายที่ดินแต่สามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา แต่ผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินของตนได้จนกว่าจะทำการไถ่ถอนแล้วเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาสามารถตกลงกันและขอขยายเวลาการไถ่ถอนได้ทั้งสิ้น 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการขึ้นทะเบียนขายฝาก

เมื่อคู่กรณีเซ็นสัญญาขายฝากต่อหน้าพนักงานเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที และในขณะรอการไถ่ถอนผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินของตนได้

ขายฝากที่ดินบ้านกรวด

หลายคนชอบวิธีการขายฝากเพราะมันน่าดึงดูดที่ให้วงเงินสูง กู้ได้ง่าย และยังเป็นวิธีที่มีผู้เคยใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องการจำนองที่ดินไม่ต้องขายที่ดินให้กับผู้อื่นเพราะสามารถไถ่ถอนกลับคืนมาได้ นอกจากนั้นยังมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ทำให้ผู้กู้สบายใจที่จะกู้เมื่อมีปัญหาการเงิน

แต่การขายฝากที่ดินนั้นยังมีข้อจำกัดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะต้องการใช้เงินด่วน นั่นก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกินกว่าสินเชื่ออย่างอื่นแม้ว่าวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆจะคล้ายกันก็ตาม แต่การขายฝากที่ดินบ้านกรวดต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีแพงกว่าหากมีการขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไป

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. จากนั้นต้องนำโฉนดที่ดินไปประเมินราคา ณ สำนักกรมที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับเงินราวๆ 40%-70% ของราคาที่ดิน
 3. เมื่อมีการขายฝากันเกิดขึ้นคู่กรณีจะต้องทำการตกลงระยะเวลาไถ่ถอนพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยด้วยกัน ซึ่งจะต้องไม่เกิดนร้อยละ 15% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. คู่กรณีจะต้องไปเซ็นสัญญาขายฝากต่อหน้าพนักงานของกรมที่ดินเท่านั้น โดยข้างหลังโฉนดจะมีหลักฐานการจดขายฝากไว้เป็นหลักฐาน และผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้
 5. ในระหว่างรอไถ่ถอนผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากด้วยทุกเดือนจนกว่าจะถึงเวลาไถ่ถอน และหากผู้ขายฝากอยากเลื่อนเวลาไถ่ถอนก็สามารถทำได้ซึ่งจะต้องเจรจากับฝั่งผู้รับขายฝากก่อน โดยจะสามารถขยายได้นานสูงสุด 10 ปี หากเกินกว่านั้นที่ดินที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากโดยสมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย
 2. ค่าภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดจากราคาประเมินตามค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร
 3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จะคิดเป็นปริมาณร้อยละ 3.3 จากราคาประเมิน โดยรวมภาษีแคว้นเข้าด้วยแล้ว
 4. ค่าอากรณ์ตราไปรษณียากร จะคิดเป็นปริมาณร้อยละ 0.5 จากราคาประเมิน (หากคุณจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้ว คนขายฝากจะไม่ได้เสียค่าอากรณ์ตราไปรษณียากร)
 5. เมื่อมีการขายฝากกันเกิดขึ้นจะต้องได้เสียค่าธรรมเนียมตามเนื้อหาข้างต้นโดยไม่มีข้องดเว้น โดยการขายฝากถือเป็นวิธีที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ เพราะการต่อสัญญาในแต่ละครั้งจะเสียภาษีที่สูงกว่าเดิมและหากมองในระยะยาวก็ถือว่าไม่คุ้มค่าแน่นอน

การขายฝากที่ดินบ้านกรวดเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแบบหนึ่ง แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอย่างอื่นค่อนข้างมาก และการต่อสัญญาทุกครั้งต้องมีการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องใหม่ แต่โดยทั่วไป การจดทะเบียนขายฝาก ผู้ขายฝากต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินบ้านกรวด

เมื่อจะมีการขายฝากต้องเตรียมเอกสารต่างๆไว้ให้ครบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับเงินเร็วที่สุด ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อถึงกำหนดไถ่ถอนที่ดินคืนคู่กรณีจะต้องไปไถ่ถอน ณ สำนักที่ดิน โดยผู้ขายฝากจะต้องเตรียมเงินเพื่อใช้ไถ่ถอนที่ดินบ้านกรวดคืนด้วย ซึ่งจะใช้เป็นเช็คหรือเป็นเงินสดก็ได้ แต่จะไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นแทนได้ เมื่อไถ่ถอนที่ดินคืนมาแล้วกรรมสิทธิ์ก็จะกลับมาเป็นของผู้ไถ่ถอนทันที

หากผู้ขายฝากยังไม่พร้อมที่จะไถ่ถอนที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาและอยากขอเลื่อนเวลาไถ่ถอนออกไปอีกก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยจะเลื่อนเวลาได้นานที่สุดเพียง 10 ปี และจะต้องทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานให้กับคู่กรณีด้วย ซึ่งจะต้องไปดำเนินการ ณ สำนักที่ดินดังเดิม

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านของผู้ขายฝาก
 • สัญญาขายฝากที่ดินบ้านกรวด
 • เงินต้นและสินไถ่ที่ต้องใช้ไถ่ถอน

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝาก
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลอื่นตามที่สัญญาระบุไว้ว่าไถ่ได้

ขายฝากที่ดินบ้านกรวด ที่ไหนดี

เมื่อคุณต้องการขายฝากที่ดินบ้านกรวดเพื่อนำเงินด่วนที่ได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือแม้แต่นำไปใช้หนี้นอกระบบ คุณจะต้องมองหาสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและต้องมีการจดขายฝาก ณ สำนักงานกรมที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานด้วย ซึ่งการขายฝากจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากคุณเลือกขายฝากกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีคนเลือกใช้บริการเป็นจำนวนมากคุณจะสามารถเจรจาต่อรองได้ เช่น การขอปรับโครงสร้างหนี้ การขอเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอน โปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีตัวบุคคลเป็นผู้ขายฝากอาจจะเสี่ยงต่อการถูกยึดที่ดินได้และไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

การขายฝากที่ดินที่กรมที่ดินบ้านกรวดส่วนมากแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงหากเทียบกับการจำนำหรือจำนอง และหากขยายเวลาไถ่ถ่อนก็ต้องเสียเงินเพิ่มมากกว่าในตอนแรกซึ่งจะทำให้ผู้ขายฝากต้องเสียเงินซ้ำซ้อนซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสียเงินมากมายขนาดนั้น แต่ที่เพื่อนแท้เงินด่วนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจดขายฝากให้เสียเวลา คุณจะได้รับเงินกลับบ้านเต็มจำนวนแน่นอน

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนมีทั้งแบบจำนำและแบบจำนองที่ดินให้คุณได้เลือกใช้บริการ ซึ่งเราคิดดอกเบี้ยเพียง 0.60% ต่อเดือน ให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท กู้ง่าย ได้ไว ไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ หากคุณกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินกับเรากรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์และคุณสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ระหว่างรอการไถ่ถอน

นอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ด้วยตัวเอง เพียงนำโฉนดที่ดินมาให้เราประเมินวงเงิน เซ็นเอกสารเสร็จก็รอรับเงินภายใน 10 นาที ต้องการเงินด่วนที่ไม่สอบถามจุดประสงค์ในการใช้จ่าย ต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาบ้านกรวดเท่านั้น

รับจำนองที่ดินบ้านกรวด

การรับจำนองเป็นการนำโฉนดที่ดินมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ซึ่งที่บ้านกรวดมีที่รับจำนองที่ดินเป็นจำนวนมากและหนึ่งในสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายและมีผู้ใช้บริการมากที่สุดก็คือเพื่อนแท้เงินด่วนบ้านกรวด ซึ่งการจำนองที่ดินบ้านกรวดกับเพื่อนแท้เงินด่วนมีข้อดีดังนี้

 1. เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย
 2. อัตราดอกเบี้ยราคาถูก
 3. ให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
 4. อนุมัติไวภายใน 10 นาที
 5. ได้เงินทันทีไม่ต้องอข้ามวัน

แน่นอนว่าสินเชื่อถูกกฎหมาย่อมดีกว่าเสมอ หากคุณกำลังมองหาที่รับจำนองที่ดินบ้านกรวดต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนบ้านกรวด เพราะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเขียนจดจำนอง ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่เช็คเครดิตบรูโร ถือเป็นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รับจำนำโฉนดบ้านกรวด

ที่รับจำนำโฉนดที่ดินบ้านกรวดที่ถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือเพื่อนแท้เงินด่วนบ้านกรวด ซึ่งคุณจะไม่เสี่ยงต่อการถูกยึดที่ดินหรือเสียโฉนดที่ดินอย่างแน่นอน ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินหรือค่าธรรมเนียมสูงๆเหมือนการขายฝาก ต้องการจำนำที่ดินเพื่อรับเงินด่วนภายในวันให้นึกถึงเพื่อนแท้เงินด่วนสาขาบ้านกรวด

สรุป - ขายฝากที่ดินบ้านกรวด

ต้องการเงินด่วนสินเชื่อโฉนดที่ดินจึงใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ไม่อยากขายขาดให้ผู้อื่น จึงเลือกวิธีขายฝากที่ดินแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปเมื่อขอขยายเวลาไถ่ถอน ซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อผู้ขายฝากแน่นอน แต่ยังมีสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วนที่ให้วงเงินสูง อนุมัติไว และไม่เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันการขายฝาก

นอกจากนั้นยังสามารถเจรจาต่อรองได้ทุกเมื่อหากคุณมีปัญหาการเงินซึ่งไม่อาจชำระให้เราได้ หรือขอปรับโครงสร้างหนี้กับเราได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาการเงินคุณควรเลือกวิธีการจำนำหรือจำนำโฉนดบ้านกรวดเป็นอันดับแรกเพื่อประโยชน์ในการใช้ที่ดินและไม่เสี่ยงต่อการโดนยึดที่ดิน เพื่อให้ได้เงินเร็วที่สุดเพื่อนำไปแก้ปัญหาการเงินของคุณเอง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม