ขายฝากที่ดินด่านขุนทด ไม่ต้อง จดขายฝาก ที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

เมื่อปัญหาการเงินถาโถมเข้ามาจนหาทางออกไม่ได้และไม่สามารถหยิบยืมจากคนรู้จักได้ ทางออกหนึ่งที่จะช่วยคุณหากต้องการ เงินด่วน ได้ก็คือที่ดิน เพียงนำที่ดินมาขายฝาก จำนำ จำนอง หรือจะนำมายื่นกู้สินเชื่อโฉนดที่ดิน ก็จะได้รับเงินกลับบ้านง่ายๆ ซึ่งตอนนี้มีผู้ ขายฝากที่ดินด่านขุนทด เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นทางออกของปัญหาการเงินที่ดี เพราะได้เงินรวดเร็วและดอกเบี้ยต่ำ

การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากคุณไม่อยากขายที่ดินให้กับผู้อื่นเพราะยังใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ และการขายฝากที่ดินก็เป็นนิติกรรมแบบเดียวกับการซื้อขายที่ดินแต่ยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจเวลาต้องการเงินด่วน

ในบทความนี้ เพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทด จะแนะนำการขายฝากที่ดินด่านขุนทดโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

หากเลือกวิธีการขายฝากที่ดินจะต้องทำการจดขายฝากด้วย ซึ่งทำให้เสียเวลาและได้เงินล่าช้า แต่ถ้าหากกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินกับเพื่อนแท้เงินด่วนไม่จำเป็นต้องจดขายฝากหรือจดจำนองให้ยุ่งยาก เพียงแค่ติดต่อสอบถามเพื่อประเมินหลักทรัพย์ก็ทราบผลอนุมัติทันที และแน่นอนว่าคุณจะได้รับเงินภายในวันนั้นเลย

ขายฝากที่ดินด่านขุนทด

การเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินสดหรือการขายฝากที่ดินด่านขุนทดที่ผู้ขายฝากที่ดินสามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา และยังสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการขึ้นทะเบียนสำหรับการขายฝาก ที่คู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อยินยอมร่วมกัน

เมื่อได้ทำการเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานราชการแล้ว สิทธิและการทำประโยชน์จะเป็นของผู้รับฝากทันที นอกจากนั้นสิทธิครอบคครองและสิทธิประโยชน์และกรมสิทธิ์ในที่ดินก็จะตกเป็นของผู้รับฝากขายด้วยเช่นกัน

ขายฝากที่ดินนางรอง

การขายฝากที่ดินจะช่วยให้คุณได้วงเงินสูงกว่าการจำนำหรือจำนองที่ดิน ได้เงินไว และน่าเชื่อถือเพราะต้องขึ้นทะเบียนต่อหน้าพนักงานราชการของสำนักงานกรมที่ดิน และการขายฝากถือเป็นการลงบัญชีค้าขายที่ดินที่มีข้อแม้เพราะต้องรอให้ผู้ขายฝากมาไถ่ถอนเท่านั้น

และหากผู้ขายฝากอยากจะขยายเวลาเพิ่มต้องก็จะต้องเสียเงินเพิ่มด้วยจำนองที่ดินด่านขุนทด ซึ่งหากมองระยะยาวถือว่าไม่คุ้มแน่นอน ดังนั้นการขายฝากที่ดินจึงไม่เหมาะกับทุกคนเพราะหลายต่อหลายคนไม่อยากเสียเงินเพิ่ม และบทความนี้จะเสนอวิธีการขายฝากที่ดินเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

ขั้นตอนในการ ขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ผู้รับฝากจะประเมินราคาให้ และผู้ขายฝากจะได้เงินประมาณ 40-70% ของราคาที่ดิน

 3. คู่สัญญาต้องตกลงราคาขายฝากและอัตราดอกเบี้ยไม่ให้เกินกว่า 15% ต่อปี
 4. เซ็นสัญญาต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เมื่อเซ็นสัญญาที่ดินจะเป็นของผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากจะได้เงินกลับบ้านทันที และผู้ขายฝากจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้จนกว่าจะไถ่ถอนคืน

 5. ผู้ขายฝากที่ดินด่านขุนทดจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าจะมีการไถ่ถอนคืน และสามารถขยายเวลาออกไปได้ 10 ปี และจะต้องมีหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝากด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ต้องจ่ายภาษีรายได้หักในที่จ่ายตามค่าธรรมเนียมประมวลรัษฎากร ซึ่งจะคิดจากราคาประเมินเงินทุน

 3. ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยจะคิดร้อยละ 3.3 จากราคาขายฝากหรือราคาประเมินเงินทุน
 4. ต้องจ่ายค่าอากรณ์ตราไปรษณียากรร้อยละ 0.5 จากราคาขายฝากหรือราคาประเมินเงินทุน

การขายฝากที่ดินด่านขุนทดเป็นการทำนิติกรรมที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นๆ แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมสูง เมื่อเลื่อนเวลาไถ่ถอนก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ขายฝากจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องได้เสียตามเนื้อหาข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินด่านขุนทด

หากจะขายฝากที่ดินจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และแกสารที่ต้องใช้ได้แก่

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากขาย พร้อมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินคืน คู่สัญญาจะต้องไปติดต่อไถ่ถอน ณ สำนักกรมที่ดินต่อเจ้าหน้าที่พนักงานราชการเท่านั้น และผู้ขายฝากจะต้องเตรียมเงินตามที่มีระบุไว้ในสัญญา และควรจะใช้เป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้แต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่นๆแทนได้

หากผู้ขายฝากที่ดินด่านขุนทดไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ทันเวลาและอยากจะขยายเวลาออกไปอีก ต้องเจรจากับผู้รับขายฝากว่าจะต้องขอเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกและเมื่อตกลงกันได้แล้วก็กำหนดระยะเวลาใหม่แต่ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ซึ่งคู่กรณีจะต้องทำเป็นหนังสือขึ้นมา 2 ฉบับและเซ็นต่อหน้าพนักงานของกรมที่ดินเท่านั้น

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินด่านขุนทด
 • เงินต้นที่ใช้ไถ่ถอนซึ่งเป็นเงินสดหรือเช็ค
 • บัตรประประชาชนและทะเบียนบ้าน

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • เจ้าตัวผู้ขายฝาก
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลอื่นที่ระบุในสัญญา

ขายฝากที่ดินด่านขุนทด ที่ไหนดี

การทำสัญญาขายฝากที่ดินด่านขุนทดระหว่างคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลจะต้องไปดำเนินการเซ็นสัญญาที่สำนักงานกรมที่ดินในเขตพื้นที่ดินนั้นๆพร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญา ซึ่งจะต้องทำนิติกรรรมต่อหน้าพนักงานพร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าภาษีที่มีกำหนดไว้สำหรับการขายฝาก

เมื่อถึงกำหนดชำระแต่ผู้ขายฝากยังไม่มีเงินมาไถ่ที่ดิน ต้องขอเลื่อนเวลากันผู้รับซื้อฝากเพิ่มเติมและแน่นอนว่าจะต้องเสียค่าภาษีและค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นกว่าการขายฝากในรอบแรก จนทำให้คุณรู้สึกไม่คุ้มค่า

แต่ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินในส่วนนี้และไม่อยากเสียสิทธิประโยชน์ในที่ดิน เพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทดมีบริการสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินสด ก็คือการนำที่ดินเข้ามาทำรายการที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาใดก็ได้ ซึ่งคุณจะไม่เสียค่าบริการใดๆและได้รับเงินกลับบ้านแบบเต็มจำนวนไม่ต้องไป กรมที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินที่เพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทด ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.6% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 60 งวด ให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท กู้ได้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องจดจำนองและจดขายฝาก นอกจากนั้นคุณยังมีสิทธิในการทำประโยชน์ต่อที่ดินแม้ว่าจะยังชำระไม่หมดก็ตาม ที่สำคัญคุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาจ่ายได้เอง

อยากกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินกับเพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทดใช้เพียงแค่นำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดินเข้ามาประเมินหลักทรัพย์และเซ็นสัญญารับเงินด่วนกลับบ้านได้เลย หากไม่สะดวกรับเงินสดให้เตรียมเลขที่บัญชีมาด้วยหลังทำสัญญาเสร็จสิ้นเราจะโอนเข้าบัญชีให้เลยภายใน 10 นาที

รับจำนองที่ดินด่านขุนทด

การจำนองที่ดินด่านขุนทดคือการนำโฉนดที่ดินมาเขียนจำนองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และในด่านขุนทดก็มีสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์หลายแห่งรับจำนองที่ดิน ซึ่งหากคุณอยากจำนองต้องพิจารณาจากตัวเลือกดังต่อไปนี้

 1. ถูกกฎหมาย
 2. อนุมัติไว
 3. ได้เงินทันที
 4. ดอกเบี้ยราคาถูก
 5. ให้วงเงินสูง

หากถามว่าที่ไหนตอบโจทย์มากที่สุดต้องยกให้เพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทด เพราะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ ได้วงเงินสูง อนุมัติง่าย ได้ไว และกำลังเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปหากคุณอยู่ใกล้หรือมีที่ดินอยู่ด่านขุนทดแล้วอยากได้เงินด่วนสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินกับเพื่อนแท้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว

รับจำนำโฉนดด่านขุนทด

ในด่านขุนทดมีสถาบันการเงินที่รับจำนำที่ดินหลายแห่ง คุณจำเป็นต้องเลือกให้ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการโดนยึดโฉนดและไม่ต้องเสียเงินเกินความจำเป็น สำคัญควรจะถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ น่าเชื่อถือ อนุมัติง่าย และได้เงินไว ซึ่งเพื่อนแท้เงินด่วนสาขาด่านขุนทดเชื่อถือได้เพราะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุป - ขายฝากที่ดินด่านขุนทด

ต้องการเงินด่วนแต่ไม่ต้องการขายที่ดิน การขายฝากถือเป็นวิธีที่คนนิยมเพราะหลายคนเคยใช้บริการและไม่อยากลองกู้สินเชื่ออื่น นอกจากนั้นยังสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกไม่มีความเสี่ยงว่าจะถูกยึดที่ดินเพราะระยะเวลาไถ่ถอนมีมากถึง 10 ปีเลยทีเดียว และในขณะเดียวกันก็เสียดอกเบี้ยไม่สูงมากนักเพราะเสียดอกเบี้ยเพียง 15% ต่อปีเท่านั้น

แต่การขายฝากก็มีข้อเสียเช่นกัน เพราะเมื่อคุณขยายเวลาการไถ่ถอนก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มขึ้นด้วย หลายคนก็ไม่อยากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ จึงเปลี่ยนมากู้สินเชื่อโฉนดที่ดินกับเพื่อนแท้เงินด่วนด่านขุนทดที่กู้ได้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง แต่ไม่ต้องจดจำนอง และไม่เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกับการขายฝาก

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม