ขายฝากที่ดินชัยภูมิ ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ที่สามารถใช้ทำมาหากินได้หลากหลาย เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดและเป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ นอกจากมีนั้นยังสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ด้วย หลายคนเมื่อมีปัญหาการเงินอยากได้เงินด่วนจึงมักนำที่ดินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเสมอ

หลายคนแค่ต้องการนำที่ดินใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันแต่ไม่อยากขายขาด เพราะยังจะใช้ประโยชน์ในอนาคตและมีแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินอยู่ จึงเลือกวิธีการขายฝากเพราะเป็นทางออกที่ไม่ต้องขายที่ดินและยังสามารถไถ่ถอนคืนได้อยู่ ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแลละมีความเสี่ยงต่ำต่อการถูกยึดที่ดินนั่นเองครับ

สินเชื่อที่ดินชัยภูมิ ไม่ต้องจดขายฝาก

ในเนื้อหานี้เพื่อนแท้เงินด่วนชัยภูมิจะชี้แนะการขายฝากที่ดินชัยภูมิโดยปกติ พร้อมด้วยกรรมวิธีขาย ค่าธรรมเนียมที่จำต้องจ่าย แล้วก็ขั้นตอนการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

สินเชื่อที่ดินส่วนมากจะต้องไปจดขายฝาก ณ สำนักกรมที่ดิน แต่ทว่าที่เพื่อนแท้เงินด่วนชัยภูมิไม่ต้องจดขายฝากหรือจำนองเลย เพียงนำโฉนดมาให้เราประเมินราคา หลังจากนั้นคุณก็เข้ามาทำสัญญาและรับเงินกลับบ้านทันทีโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหาการเงินย่อมต้องการใช้เงินด่วนให้เร็วที่สุด

ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

ขายฝากที่ดินชัยภูมิเสมือนกับการซื้อขายที่ดินอย่างหนึ่ง คือผู้ขายฝากจะต้องทำสัญญาและรับเงินจากผู้รับขายฝาก แต่ในขณะที่ยังไม่มีการไถ่ถอนผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์จากที่ดินแปลงที่นำมาขายฝากได้เลยจนกว่าจะไถ่ถอนคืนแล้วเท่านั้น และหากถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนได้ที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที

หากผู้ขายฝากไม่อยากเสียที่ดินให้กับผู้รับขายฝากสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้นานสูงสุด 10 ปี นับจากวันที่มีการเซ็นสัญญาต่อเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น และในระหว่างการชำระหนี้ของผู้ขายฝากนั้นผู้รับขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด

ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

การขายฝากเป็นวิธีที่ง่าย ได้เงินไว น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้จนกว่าจะทำการไถ่ถอน และมีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่ยังสู้สินเชื่อบางอย่างไม่ได้ เพราะยังต้องเสียเวลาไปจดขายฝาก ซึ่งบางสินเชื่อไม่ต้องจดก็ได้เงินเหมือนกัน

การขายฝากบางทีอาจมองน่าดึงดูดในทางของการได้เงินสดเร็ว วงเงินสูงขึ้นยิ่งกว่าการจำนองที่ดิน รวมทั้งน่าไว้วางใจเพราะว่ากระทำลงทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการ ณ กรมที่ดิน แต่ว่าการขายฝากเป็นการลงทะเบียนค้าขายที่ดินที่มาด้วยข้อตกลงว่าเจ้าของเดิมสามารถซื้อไถ่คืนกลับได้ 

การขายฝากเป็นวิธีที่ง่าย ได้เงินไว น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้จนกว่าจะทำการไถ่ถอน และมีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่ยังสู้สินเชื่อบางอย่างไม่ได้ เพราะยังต้องเสียเวลาไปจดขายฝากที่ดิน ซึ่งบางสินเชื่อไม่ต้องจดก็ได้เงินเหมือนกัน

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ส่งโฉนดที่ดินให้ผู้รับขายฝากประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40%-70% ของราคาที่ดิน
 3. การขายฝากที่ดินชัยภูมิคู่สัญญาจะต้องตกลงเงื่อนไขและดอกเบี้ยให้เข้าใจร่วมกันก่อน และอกเบี้ยจะต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปี
 4. คู่สัญญาจะต้องไปดำเนินการเซ็นสัญญา ณ กรมที่ดิน และหลังจากนั้นที่ดินจะตกเป็นของผู้รับฝากที่ดินทันที และผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินตามราคาประเมินที่ดินกลับบ้านและไม่มีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินจนกว่าจะนำเงินมาไถ่ถอนคืน
 5. ผู้ขายฝากต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากทุกเดือนตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และนอกจากนั้นหากครบกำหนดเวลาไถ่คืนแล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสามารถเจรจาต่อรองกับผู้รับขายฝากให้ขยายเวลาออกไปอีกได้เป็นเวลา 10 ปี แต่ควรมีการทำสัญญาขึ้นมาใหม่และเซ็นชื่อของคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินเงินทุน
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามกฏเกณฑ์ของเงินภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยจะคิดจากราคาประเมิน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาขายฝาก ซึ่งรวมภาษีเขตดินแดนแล้ว
 4. อากรณ์ตราไปรษณียากรร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินเงินหรือราคาขายฝาก (หากมีการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วจะได้รับการงดเว้นค่าอากรณ์ไปรษณียากร)

การขายฝากที่ดินชัยภูมิเป็นการทำนิติกรรมจำหน่ายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมและภาษีค่อนข้างสูงหากเปรียบเทียบกับการจำนำหรือการจำนองที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเนื้อหาข้างต้นหากมีการขายฝากแต่ละครั้ง

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขายฝากที่ดินชัยภูมิที่คุณต้องเตรียมไว้ให้ครบก่อนเซ็นสัญญา โดยจะมีเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. โฉนดที่ดิน

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

หากครบกำหนดเวลาไถ่ถอนที่ดินชัยภูมิคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องไปดำเนินการไถ่ถอน ณ สำนักที่ดิน โดยผู้ขายฝากจะต้องนำเงินตามจำนวนที่ได้มีการตกลงกันก่อนหน้านี้ไปคืนให้กับผู้รับขายฝากด้วย ซึ่งจะใช้เป็นเงินสดหรือว่าเป็นเช็คก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนได้

หากผู้ขายฝากที่ดินมีความประสงค์ขอให้ผู้รับขายฝากขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินออกไปอีกก็สามารถทำได้ โดยการตกลงกันทั้งสองฝ่ายและไปเซ็นเอกสารสัญญาร่วมกัน ณ สำนักที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐาน โดยจะสามารถขยายเวลาออกไปได้นานสูงสุด 10 ปี หากเกิน 10 นี้ไปจะไม่สามารถขยายเวลาได้อีกและที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากโดยปริยาย

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • เงินเพื่อใช้ไถ่ถอนที่ดิน
 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินชัยภูมิ
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝากที่ดินชัยภูมิ
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ถอนที่ดิน
 • ทายาทของผู้ขายฝากที่ดิน
 • บุคคลอื่นตามที่สัญญาระบุ

ขายฝากที่ดินชัยภูมิ ที่ไหนดี

การขายฝากที่ดินชัยภูมิเป็นวิธีที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ไม่ว่ายังไงคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องไปดำเนินการเซ็นสัญญา ณ สำนักงานที่ดินตามเขตอำเภอของที่ดินแปลงนั้นๆ ต่อหน้าพนักงานราชการ โดยผู้ขายฝากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดหรือจากผู้ที่รับขายฝากเท่านั้น

หากผู้ขายฝากที่ดินไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องเจรจากับผู้รับฝากขายขอขยายเวลาไถ่ถอนที่ดินชัยภูมิเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนว่าผู้ขายฝากนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมและมากกว่าในตอนแรก ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าภาษีโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาชัยภูมิเรามีสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่คนชัยภูมิให้ความสนใจและใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่นำโฉนดที่ดินมาให้เราประเมินหลักทรัพย์โดยไม่ต้องจดจำนอง ไม่ต้องโอนโฉนดที่ดิน กรมที่ดินก็ยังเป็นของคุณ คุณก็ได้เงินโอนเข้าบัญชีทันที ซึ่งคุณสามารถปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

สินเชื่อโฉนดที่ดินชัยภูมิไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างกับการขายฝากอย่างสิ้นเชิง เพราะคุณยังสามารถทำประโยชน์ต่อที่ดินได้ ที่สำคัญสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วน๙ยภูมิดอกเบี้ยเพียง 0.60% ต่อเดือน ให้คุณผ่อนนาน 60 งวด และวงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท

นอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกระยะเวลาการไถ่ถอนได้ด้วยตัวเองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือหากไม่สะดวกใช้บริการเงินด่วนที่สาขาชัยภูมิ คุณสามารถนำโฉนดที่ดินเข้ามาให้เราประเมินหลักทรัพย์ให้ก่อนในสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ

รับจำนองที่ดินชัยภูมิ

รับจำนองที่ดินชัยภูมิเป็นการนำเอาโฉนดที่ดินมาเขียนจดจำนองเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือที่เรารู้จักกันคือการกู้ยืมเพื่อใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเองครับ หากคุณต้องการหาแหล่งจำนองที่ดินชัยภูมิที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังนี้

 1. มีกฎหมายรองรับ
 2. ให้วงเงินสูง
 3. ได้รับเงินทันที
 4. อนุมัติไว
 5. อัตราดอกเบี้ยถูก

ต้องการสถาบันการเงินที่รับจำนองที่ดินที่สามารถให้คุณได้ตามคุณสมบัติข้างต้นอยู่ใช่ไหม สินเชื่อที่ดินแลกเงินของเพื่อนแท้เงินด่วนชัยภูมิสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอน เพราะเป็นสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการอยู่ในขณะนี้ และอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเชื่อถือได้แน่นอนครับ

รับจำนำโฉนดชัยภูมิ

จำนำที่ดินก็คือการใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นอย่างเช่นเงินสด ซึ่งจำเป็นต้องเลือกสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ที่มีกฎหมายรองรับเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเสียที่ดินหรือเสียเงินมากเกินความจำเป็น และหากต้องการหาแหล่งจำนำที่ดินที่ถูกกฎหมายต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนชัยภูมิ เพราะกู้ง่าย ได้ไว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

สรุป - ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

ไม่อยากขายขาดที่ดินให้กับผู้อื่น แต่อยากได้เงินด่วนโดยการใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ก่อนและยังอยากไถ่ถอนคืนในอนาคต การขายฝากจึงเป็นทางออกที่หลายคนตัดสินใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถขยายเวลาได้นานถึง 10 ปี และดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 15% ต่อปีเท่านั้น

แต่การขายฝากที่ดินชัยภูมิก็มีข้อเสียหากมีการขยายเวลากำหนดชำระออกไปอีก ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเสียค่าบริการและภาษีในจำนวนมาก และหากเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น เช่น จำนำที่ดิน จำนองที่ดิน หรือสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วนแล้วยังเสียเปรียบอยู่มาก หากไม่อยากเสียเงินเกินจำเป็นลองเปลี่ยนมาใช้บริการกับเพื่อนแท้เงินด่วนดูนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม