ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

หากคุณกำลังมองหาเงินด้วยมีเรื่อง ต้องการเงินด่วน และกำลังหาทางหาเงินจากที่ดินที่มีอยู่ คุณจะต้องเจอกับตัวเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจำนำ จนอง หรือ ขายฝากที่ดิน สุดท้ายเเล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกขายฝาก เพราะได้เงินเยอะกว่าตัวเลือกอื่นๆอย่างมาก นายทุนกาฬสินธุ์ ซึ่งก็มีหลายคนที่สนใจในการขายฝากเพราะสามารถหาที่ดินมาทำประโยชน์ต่อได้อีกเยอะเลย

หากกำลังมองหาการซื้อขายที่ดิน เพื่อหาเงินมาใช้ยามฉุก อาจจะต้องดูทั้งข้อดีข้อเสียว่าการขายฝากนั้นมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องคำนึงถึงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่มีสัญญาระยะยาวหรือภาษีที่ต้องเสียรายปี เพราะฉะนั้นการซื้อขายที่ดิน นั้นจำเป็นที่จะต้องดูข้อมูลให้ดีๆว่าจะตอบโจยท์ความต้องการใช้เงินของคุณหรือเปล่า

สินเชื่อที่ดินกาฬสินธุ์ ไม่ต้องจดขายฝาก

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนกาฬสินธุ์จะแนะนำการขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ โดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคนหรือถ้าคุณคิดว่าการขายฝากมีข้อเสียที่คุณไม่โอเค ก็สามารถมาเลือกใช้บริการกับเพื่อนแท้เงินด่วนกาฬสินธุ์ ไม่จำเป็นต้องจดขายฝากได้รับวงเงินเต็มๆ สูงสุดถึง 300,000 บาท ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็กู้ได้กับเพื่อนแท้ ดอกเบี้ยถูก อนุมัติไว้ พร้อมติดต่อกลับไปใน 24 ชั่วโมง

ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์

ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ เป็นการซื้อขายที่ดินอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขายฝากสามารถไปไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝากที่ดิน หรืออาจขยายได้ถึง 10 ปีนับจากวันที่มีการจดทะเบียน ในการขายฝาก คู่สัญญาเกิดระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

หลังการจดทะเบียนที่กรมที่ดินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที และสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินก็จะตกเป็นของผู้มีกรรมสิทธิ์ไปโดยปริยาย

ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

การขายฝากอาจดูน่าสนใจในแง่ของการได้เงินสดเร็ว วงเงินสูงกว่าการจำนองที่ดิน และน่าเชื่อถือเพราะทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฌ กรมที่ดิน แต่การขายฝากเป็นการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินที่มาด้วยเงื่อนไขว่าเจ้าของเดิมสามารถซื้อไถ่ถอนกลับคืนได้ 

ซึ่งการทำสัญญาชนิดนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการจำนองที่ดินกาฬสินธุ์ และการต่อสัญญาอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการขยายเวลา ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในระยะยาว หากพิจารณาถี่ถ้วนแล้วว่าจะขายฝากที่ดิน ด้านล่างบทความจะแนะนำขั้นตอนในการขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ที่ดินจะมีการประเมินราคา พร้อมตีราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยการขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40% – 70% ของราคาที่ประเมินไว้
 3. การขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ คู่สัญญา (ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก) ต้องไปเจรจาซื้อขายราคา อัตราดอกเบี้ยซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และทำสัญญาขายฝาก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
 4. หลังทำสัญญาแล้วเสร็จ กรรมสิทธิ์ของที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก และผู้ขายฝากจะได้เงินตามที่ตกลงทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นจนกว่าจะมีการไถ่ถอน
 5. ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจนถึงกำหนดของระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินคืน หากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เวลาสูงสุดของการขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ คือ 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก
 4. อากรณ์แสตมป์ ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก (หากชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และได้รับการยกเว้นแล้ว ผู้ขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์แสตมป์)

การขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์เป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแบบหนึ่ง แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอย่างอื่นค่อนข้างมาก และการต่อสัญญาทุกครั้งต้องมีการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องใหม่ แต่โดยทั่วไป การจดทะเบียนขายฝาก ผู้ขายฝากต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์

เอกสารที่ผู้ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ต้องใช้ระหว่างการดำเนินการการฝากขาย กรมที่ดินให้ผู้ขายฝากเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากขาย และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ต้องไปไถ่ทรัพย์สินคืน ให้ไปติดต่อไถ่ทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน โดยจำนวนเงินที่นำไปไถ่ทรัพย์ควรนำไปเท่ากับที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจเป็นเงินสด หรือเช็ค โดยจะใช้ทรัพย์สินอื่นในการใช้จ่ายแทนเงินสดไม่ได้ 

หากผู้ไถ่ทรัพย์ไม่สามารถไถ่ทรัพย์ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ได้ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา สามารถทำข้อตกลงเพื่อขอเลื่อนระยะเวลาที่ต้องการไถ่ทรัพย์ได้นานถึง 10 ปีสำหรับที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝากที่ดินมายื่นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์
 • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • เงินต้นและสินไถ่ที่เป็นเงินสดหรือเช็ค

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝาก
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลอื่นตามที่สัญญาระบุไว้ว่าไถ่ได้

ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ ที่ไหนดี

การฝากขายที่ดิน ไม่ว่าจะทำระหว่างบุคคล หรือนิติบุคคล การทำสัญญาขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ล้วนต้องไปจดทะเบียนการขายฝากกับคู่สัญญาที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา สำนักงานที่ดินอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่คุณอยู่ พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนที่แนะนำไปก่อนหน้า ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในการทำรายการ หรือตามที่ผู้รับซื้อฝากเรียกร้อง 

และหากคุณไม่สามารถไถ่ที่ดินได้ทันตามที่สัญญาขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์กำหนด ก็ต้องนำสัญญาไปต่อขยายเวลาซึ่งจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียม และภาษีมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณต้องจ่าย อาจมากกว่าที่คุณได้รับจากการขายฝากในแรกเริ่ม

อย่างไรก็ตาม ที่เพื่อนแท้เงินด่วน มีทีมงานมืออาชีพที่เต็มใจให้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินสด ซึ่งเป็นบริการกู้ยืมเงินที่คุณสามารถนำโฉนดที่ดินเข้ามาทำรายการที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาใกล้บ้านคุณได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สูงเหมือนการขายฝากที่ดินที่กรมที่ดิน

อีกทั้งเรายังคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด ซึ่งเริ่มต้นเพียง 0.6% ต่อเดือน และเราอนุมัติไว ไม่ต้องจดขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ คุณจะยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดิน และสิทธิอื่นๆ ที่จะทำประโยชน์บนพื้นดิน ภายในเวลาผ่อนที่ยาวนานถึง 48 เดือน ซึ่งคุณสามารถเลือกระยะเวลาจ่ายได้เอง

เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการเงินด่วนและผู้ค้ำประกัน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง โฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือ น.ส.3 ก. ตัวจริงมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และบัญชีธนาคารในวันทำสัญญาสินเชื่อที่ดิน หรือคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน สาขาใกล้บ้าน

รับจำนองที่ดินกาฬสินธุ์

การรับจำนองคือการนำโฉนดมาจดจำนองเพื่อรับเงิน หรือก็คือการทำสินเชื่อเงินกู้โดยใช้หลักทรัพย์ ที่เป็นโฉนดมาค้ำประกัน แล้วที่ไหนในกาฬสินธุ์รับจดจำนองละ ควรเลือกยังไง จดจำนองที่ไหนดี ที่กาฬสินธุ์ การเลือกที่จดจำนองควรเลือกยังไงแบบไหนดี โดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีตัวเลือกเยอะ เราต้องดู 5 ข้อนี้

 1. ถูกกฎหมาย
 2. ดอกเบี้ยราคาถูก
 3. ให้วงเงินสูง
 4. อนุมัติไว
 5. ได้เงินทันที
ถ้าต้องการที่ไหนรับจำนองที่ดินกาฬสินธุ์ ก็ต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนกาฬสินธุ์ เพระเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยราคาถูกแค่ 0.60% ได้วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท อนุมัติได้ไวใน 10 นาที และสำหรับใครที่รีบใช้เงิน ทำสัญญาเสร็จได้รับเงินทันที ที่เพื่อนแท้เงินด่วนเท่านั้น

รับจำนำโฉนดกาฬสินธุ์

ที่ไหนในกาฬสินธุ์ที่รับจำนำที่ดินที่ไหนดี การจำนำโฉนดนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกที่ดีๆ และควรจะเป็นที่ถูกกฎหมาย เพราะถือว่ามีความเสี่ยงมาก อาจจะทำให้เสียโฉนดไปได้เลย แต่ถ้ากำลังมองหาที่รับจำนำโฉนดกาฬสินธุ์อยู่ละก็ ลองมาที่เพื่อนแท้สิ ถูกกฎหมาย ได้เงินสูงถึง 300,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกที่สุดเเล้ว 0.60% ได้เงินไวอีกตั้งหาก อนุมัติวงเงินได้ใน 10 นาที

สรุป - ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์

จะซื้อขายที่ดินแต่ยังเสียดาย การขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนชั่วคราวแต่ยังต้องการไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้คืนในเวลาหนึ่งๆ ตามที่กำหนดสัญญา โดยการไถ่ทรัพย์สินคืนอาจขยายได้มากถึง 10 ปี พร้อมทั้งผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีตามกฎหมาย หรือมากกว่าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้รับซื้อฝาก

อย่างไรก็ตาม การต่อสัญญาขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์ปีต่อปี ผู้ขายฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกครั้ง รวมถึงค่าภาษีต่างๆ ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ขายฝากจึงควรศึกษาและอ่านข้อตกลงให้ถี่ถ้วน แต่ถ้าคุณต้องการเงินด่วน และยังคงตัดสินใจเลือกหาที่ขายฝากไม่ได้ ที่เพื่อนแท้เงินด่วน มีบริการสินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่คุณสามารถนำโฉนดที่ดินที่มีอยู่มาจำนำโฉนดกาฬสินธุ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยต่ำ ได้ที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาใกล้บ้านของคุณ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม