ขายฝากที่ดินโคราช ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ประโยชน์จากที่ดินนั้นมีมีหลายอย่าง เช่น ทำเกษตร สร้างที่อยู่อาศัย หรือซื้อไว้เพื่อเกร็งกำไรในอนาคต นอกจากนั้นเวลาที่มีปัญหาการเงิน ต้องการเงินด่วน คุณสามารถนำที่ดินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยซึ่งไม่ใช่การขายขาดแต่เป็นเพียงการนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ถือเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเป็นจำนวนมากในขณะนี้

ไม่อยากซื้อขายที่ดินให้กับผู้อื่น อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการขายฝากที่ดินโคราช เพราะการขายฝากที่ดินถือเป็นการทำนิติกรรมคล้ายๆกับการซื้อขายแต่ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนคืนได้ และในช่วงที่ปัญหาการเงินถาโถมเข้ามาก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันที นอกจากนั้นยังอนุมัติง่ายและได้รับเงินอย่างรวดเร็ว

สินเชื่อที่ดินโคราช ไม่ต้องจดขายฝาก

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนโคราชจะแนะนำการขายฝากที่ดินโคราชโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากจำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งหลายคนไม่อยากจดขายฝากเพราะเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆร่วมด้วย แต่สินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินของเพื่อนแท้เงินด่วนไม่ต้องจดขายฝากเพียงแค่นำโฉนดที่ดินเข้ามาให้เราประเมินหลักทรัพย์และเซ็นสัญญาก็รับเงินกลับบ้านทันที และสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เหมือนเดิม

ขายฝากที่ดินโคราช

การขายฝากที่ดินโคราชเปรียบเสมือนการซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีการขายฝากเรียบร้อยแล้วผู้ขายฝากจะไม่มีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนคืน ซึ่งระยะเวลาการไถ่ถอนสามารถทำได้ภายใน 10 ปีเท่านั้นหากเกิน 10 ปีไปแล้วไม่มีการไถ่ถอนที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากอย่างสมบูรณ์

เมื่อมีการลงลายมือชื่อในสัญญาขายฝากแล้วเจ้าของที่ดินจะเปลี่ยนเป็นของผู้รับขายฝากรวมไปถึงกรรมสิทธิในที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินก็จะเป็นของผู้รับขายฝากด้วยเช่นกัน หากผู้ขายฝากจะทำประโยชน์ต่อที่ดินได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการไถ่ถอนคืนแล้วเท่านั้น

ขายฝากที่ดินโคราช

เมื่อมีปัญหาการเงินทุกคนจะใช้วิธีการขายฝากที่ดินเพราะมองว่ามันน่าดึงดูด สามารถทำได้เลยหากมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่ต้องมีคนค้ำประกันก็ได้ ได้เงินเร็ว และยังได้วงเงินสูงกว่าการจำนองที่ดินอีกด้วย แต่หารขายฝากก้มีข้อจำกัดบางอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน

ซึ่งข้อจำกัดของการขายฝากที่ดินโคราชนั้นคือค่าใช้จ่ายที่มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆหากมีการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาออกไปอีก หากมองในระยะยาวถือไม่ไม่คุ้มค่าและถือเป็นการเสียเงินที่เปล่าประโยชน์ด้วย และบทความต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับคุณได้อย่างลงตัว

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ผู้รับขายฝากประเมินราคาให้ และผู้ขายฝากจะได้รับเงิน 40%-70% ของราคาประเมิน
 3. คู้สัญญาตกลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยร่วมกัน โดยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด

 4. ทำสัญญาต่อเจ้าหน้าที่สำนักกรมที่ดิน โดยจะมีการทำสัญญาลักษณ์จดขายฝากไว้ที่หลังโฉนด เมื่อเซ็นสัญญาแล้วสิทธิประโยชน์ในที่ดินจะเป็นของผู้รับขายฝากทันที และผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินกลับบ้านตามที่ได้ตกลงกันไว้

 5. ในระหว่างการไถ่ถอนผู้ขขายฝากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากทุกเดือนจนกว่าจะมีการไถ่ถอน และหากต้องการขยายเวลาไถ่ถอนก็สามารถทำได้นานสูงสุด 10 ปี แต่ต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับใหม่เพื่อเป็นหลักฐาน

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร โดยคิดจากราคาประเมิน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดเป็น 3.3 จากราคาประเมิน ซึ่งส่วนนี้จะรวมภาษีแคว้นร่วมด้วย
 4. อากรณ์ตราไปรษณียากรจะคิดเป็น 0.5 ของราคาประเมิน และหากคุณจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะได้รับการงดเว้น

วิธีการขายฝากที่ดินโคราชเปรียบเสมือนการซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง และสิ่งที่ผู้ขายฝากจำเป็นต้องเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ดังเนื้อหาข้างต้น นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดมากมาย เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าบริการที่สูงมาก หากมีการต่อสัญญาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใหม่หมดทุกอย่าง

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินโคราช

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการขายฝากที่ดินโคราชก็คือเอกสารประกอบต่างๆ ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย ซึ่งเอกสารมีดังนี้

 1. โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

การไถ่ถอนที่ดินนั้นจะต้องใช้เป็นเงินสดหรือเป็นเช็คเท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้เป็นทรัพย์สินอื่นๆแทนได้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดชำระผู้ขายฝากโคราชจะต้องไปไถ่ถอนที่สำนักกรมที่ดินต่อหน้าพนักงานราชการ และหลังจากนั้นผู้ไถ่ถอนก็จะได้กรรมสิทธิ์ในการทำประโยชน์ต่อที่ดินกลับคืนมา

หากผู้ขายฝากที่ดินโคราชไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาและไม่อยากเสียที่ดินให้กับผู้รับขายฝาก สามารถขอขยายเวลาออกไปอีกได้เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งคู่กรณีจะต้องมีการเซ็นสัญญาอีกครั้งและผู้ขายฝากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเดิมด้วย

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • หนังสือสัญญา
 • เงินสดหรือเช็ค
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝากที่ดินโคราช
 • บุคคลที่สัญญาระบุไว้ว่าไถ่ถอนได้
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิไถ่ถอนคืน

ขายฝากที่ดินโคราช ที่ไหนดี

ขายฝากที่ดินโคราชเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายรูปแบบหนึ่งที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการขายฝากเป็นการทำสัญญาที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส เพราะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานของกรมที่ดินในเขตอำเภอนั้นๆ พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนั้นยังสามารถเจรจาต่อรองกับผู้รับขายฝากได้อีกด้วย 

ซึ่งผู้ขายฝากที่ดินโคราชสามารถขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินได้ หากหาเงินมาไถ่ถอนไม่ทัน แต่ข้อจำกัดก็คือหากขอเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอนแล้วตัวผู้ขายฝากเองจะต้องเสียค่าบริการต่างพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมที่มากกว่าปกติหากเปรียบเทียบกับครั้งแรก

สินเชื่อโฉนดที่ดินโคราชหากนำมาเปรียบเทียบกับการขายฝากแล้วยังได้เปรียบในหลายๆเรื่อง ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องไปกรมที่ดิน ไม่เสียค่าบริการและไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ แม้จะเป็นการกู้ซ้ำหลายรอบหรือจะรีไฟแนนซ์ใหม่ก็ไม่เสียเงินเพิ่มเติม ทำให้หลายคนสนใจและเปลี่ยนมาใช้บริการของสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วนโคราชมากขึ้น

เพราะสินชื่อโฉนดที่ดินดอกเบี้ยเริ่มต้นพียง 0.60% ต่อเดือน ให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท กู้ง่าย ได้ไว ที่สำคัญไม่ต้องเขียนขายฝากและไม่ต้องจดจำนองให้วุ่นวาย และในระหว่างการชำระค่างวดคุณสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เหมือนเดิมกรรมสิทธิทุกอย่างยังคงเป็นของคุณ

สินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินด่วนสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่นำโฉนดที่ดินมาให้เราประเมินวงเงิน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการกู้สินเชื่อดังข้างต้น และเซ็นเอกสารรับเงินกลับบ้านทันที หรือคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับ

รับจำนองที่ดินโคราช

การจำนองที่ดินคือการกู้ยืมเพื่อใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยการนำโฉนดที่ดินมาเขียนจำนองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และหากคุณกำลังมองหาแหล่งรับจำนองที่ดินโคคราชเรามีวิธีการเลือกที่น่าเชื่อถือให้คุณพิจารณา ดังนี้

 1. ดอกเบี้ยราคาถูก
 2. ให้วงเงินสูง
 3. เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย
 4. อนุมัติไว
 5. ได้รับเงินทันที

ต้องการเงินด่วนอนุมัติไวต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาโคราช เพราะมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ถูกกฎหมาย กู้ง่ายได้ไว ให้วงเงินสูง เมื่อเซ็นสัญญาเสร็จคุณจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 10 นาที โดยไม่หักค่าบริการใดๆ ต้องการเงินด่วนต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนเท่านั้น

รับจำนำโฉนดโคราช

เมื่อมีปัญหาการเงินควรหาสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายและเป็นที่รู้จักมีคนเคยใช้บริการมาก่อนจะเป็นผลดีกับผู้กู้ เพราะหากกู้กับสถาบันการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายอาจจะส่งผลเสียและมีความเสี่ยงมากมายหรืออาจจะโดนยึดที่ดินได้ แต่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาโคราชเรารับจำนำโฉนดที่ดินถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ และอนุมัติง่ายรวดเร็วทันใจให้คุณได้เลือกใช้บริการอีกแห่งหนึ่ง

สรุป - ขายฝากที่ดินโคราช

ต้องการเงินด่วนชั่วคราวจึงใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะไม่อยากขายขาดให้กับใคร การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการกันมานาน แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้ไม่อยากขายฝากอีกต่อไป เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าบริการต่างๆที่ต้องเสียเพิ่มมากขึ้นเกินความจำเป็นและถูกมองว่าไม่คุ้มค่า

ดังนั้นจึงมองหาสินเชื่ออื่นที่สามารถทดแทนกันได้และไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนเหมือนกับการขายฝาก สินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วนโคราชจึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่าย ได้ไว และไม่ต้องจดจำนองให้ยุ่งยากอีกด้วย มีปัญหาการเงินให้มาปรึกษาเพื่อนแท้เงินด่วนนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม