ขายฝากที่ดิน นางรอง ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ทรัพย์สินที่ดินนอกจากจะเป็นแหล่งที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ทำธุรกิจต่างๆ แล้ว หากมีเหตุฉุกเฉิน จวนตัว ต้องการเงินด่วน สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดให้พอหมุนเวียนในมือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่พากันรุมเร้าเข้ามา ในปัจจุบันมีทั้งธนาคารและ นายทุนนางรอง ขายฝากที่ดิน มากมาย ที่เป็นตัวเลือกให้คนมีที่ดินที่ต้องการเงินสามารถนำที่ดินเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

หากกำลังมองหา การซื้อขายที่ดิน แต่ยังคงเสียดายไม่อยากขายขาด เพราะว่ามีแผนจะเก็บที่ดินนี้ใช้ในอนาคต การ ฝากขายที่ดิน นางรอง ที่เป็นการทำนิติกรรมซื้อขายเหมือนกัน แต่ให้เวลาผู้ฝากขายในการกลับมาไถ่ที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนด อาจเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับการซื้อขายที่ดินในแบบที่คุณต้องการ  

ในบทความนี้ เพื่อนแท้ เงินด่วนนางรอง จะแนะนำการขายฝากที่ดินนางรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดิน เพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

ที่อื่นอาจจะต้องจดขายฝากแต่ที่เพื่อนแท้เงินด่วน ไม่จำเป็นต้องจด เพียงเเค่กดสมัครสินเชื่อกับเรา แล้วรอทางเราติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง และเตรียมโฉนดของท่านไว้ ไม่ต้องขายฝาก ยังมีสิทธิ์ในการทำกินหรือปรับปรุงที่ดินได้ตามต้องการ

ขายฝากที่ดิน นางรอง

ขายฝากที่ดินนางรอง เป็นการซื้อขายที่ดินอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขายฝากสามารถไปไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝากที่ดิน หรืออาจขยายได้ถึง 10 ปีนับจากวันที่มีการจดทะเบียน ในการขายฝาก คู่สัญญาเกิดระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

หลังการจดทะเบียนที่กรมที่ดินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที และสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินก็จะตกเป็นของผู้มีกรรมสิทธิ์ไปโดยปริยาย

ขายฝากที่ดินนางรอง

การขายฝากอาจดูน่าสนใจในแง่ของการได้เงินสดเร็ว วงเงินสูงกว่าการจำนองที่ดิน และน่าเชื่อถือเพราะทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฌ กรมที่ดิน แต่การขายฝากเป็นการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินที่มาด้วยเงื่อนไขว่าเจ้าของเดิมสามารถซื้อไถ่ถอนกลับคืนได้ 

ซึ่งการทำสัญญาชนิดนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการจำนองที่ดินนางรอง และการต่อสัญญาอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการขยายเวลา ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในระยะยาว หากพิจารณาถี่ถ้วนแล้วว่าจะขายฝากที่ดิน ด้านล่างบทความจะแนะนำขั้นตอนในการขายฝากที่ดินนางรอง

ขั้นตอนในการ ขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ที่ดินจะมีการประเมินราคา พร้อมตีราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยการขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40% – 70% ของราคาที่ประเมินไว้
 3. การขายฝากที่ดินนางรอง คู่สัญญา (ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก) ต้องไปเจรจาซื้อขายราคา อัตราดอกเบี้ยซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และทำสัญญาขายฝาก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
 4. หลังทำสัญญาแล้วเสร็จ กรรมสิทธิ์ของที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก และผู้ขายฝากจะได้เงินตามที่ตกลงทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นจนกว่าจะมีการไถ่ถอน
 5. ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจนถึงกำหนดของระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินคืน หากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เวลาสูงสุดของการขายฝากที่ดินนางรอง คือ 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการ ขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก
 4. อากรณ์แสตมป์ ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก (หากชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และได้รับการยกเว้นแล้ว ผู้ขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์แสตมป์)

การขายฝากที่ดินนางรองเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแบบหนึ่ง แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอย่างอื่นค่อนข้างมาก และการต่อสัญญาทุกครั้งต้องมีการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องใหม่ แต่โดยทั่วไป การจดทะเบียนขายฝาก ผู้ขายฝากต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ ขายฝากที่ดิน นางรอง

เอกสารที่ผู้ขายฝากที่ดินนางรองต้องใช้ระหว่างการดำเนินการการฝากขาย กรมที่ดินให้ผู้ขายฝากเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากขาย และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้ขายฝากที่ดินนางรองต้องไปไถ่ทรัพย์สินคืน ให้ไปติดต่อไถ่ทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน โดยจำนวนเงินที่นำไปไถ่ทรัพย์ควรนำไปเท่ากับที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจเป็นเงินสด หรือเช็ค โดยจะใช้ทรัพย์สินอื่นในการใช้จ่ายแทนเงินสดไม่ได้

หากผู้ไถ่ทรัพย์ไม่สามารถไถ่ทรัพย์ขายฝากที่ดินนางรองได้ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา สามารถทำข้อตกลงเพื่อขอเลื่อนระยะเวลาที่ต้องการไถ่ทรัพย์ได้นานถึง 10 ปีสำหรับที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝากที่ดินมายื่นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินนางรอง
 • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • เงินต้นและสินไถ่ที่เป็นเงินสดหรือเช็ค

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝาก
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลอื่นตามที่สัญญาระบุไว้ว่าไถ่ได้

ขายฝากที่ดิน นางรอง ที่ไหนดี

การฝากขายที่ดิน ไม่ว่าจะทำระหว่างบุคคล หรือนิติบุคคล การทำสัญญาขายฝากที่ดินนางรองล้วนต้องไปจดทะเบียนการขายฝากกับคู่สัญญาที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา สำนักงานที่ดินอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่คุณอยู่ พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนที่แนะนำไปก่อนหน้า ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในการทำรายการ หรือตามที่ผู้รับซื้อฝากเรียกร้อง 

และหากคุณไม่สามารถไถ่ที่ดินได้ทันตามที่สัญญาขายฝากที่ดินนางรองกำหนด ก็ต้องนำสัญญาไปต่อขยายเวลาซึ่งจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียม และภาษีมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณต้องจ่าย อาจมากกว่าที่คุณได้รับจากการขายฝากในแรกเริ่ม

อย่างไรก็ตาม ที่เพื่อนแท้เงินด่วน มีทีมงานมืออาชีพที่เต็มใจให้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินสด ซึ่งเป็นบริการกู้ยืมเงินที่คุณสามารถนำโฉนดที่ดินเข้ามาทำรายการที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาใกล้บ้านคุณได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สูงเหมือนการขายฝากที่ดินที่กรมที่ดิน

อีกทั้งเรายังคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด ซึ่งเริ่มต้นเพียง 0.6% ต่อเดือน และเราอนุมัติไว ไม่ต้องจดขายฝากที่ดินนางรอง คุณจะยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดิน และสิทธิอื่นๆ ที่จะทำประโยชน์บนพื้นดิน ภายในเวลาผ่อนที่ยาวนานถึง 48 เดือน ซึ่งคุณสามารถเลือกระยะเวลาจ่ายได้เอง

เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการเงินด่วนและผู้ค้ำประกัน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง โฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือ น.ส.3 ก. ตัวจริงมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และบัญชีธนาคารในวันทำสัญญาสินเชื่อที่ดิน หรือคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน สาขาใกล้บ้าน

รับ จำนองที่ดิน นางรอง

การรับจำนองคือการนำโฉนดมาจดจำนองเพื่อรับเงิน หรือก็คือการทำสินเชื่อเงินกู้โดยใช้หลักทรัพย์ ที่เป็นโฉนดมาค้ำประกัน แล้วที่ไหนในนางรองรับจดจำนองละ ควรเลือกยังไง จดจำนองที่ไหนดี ที่นางรองการเลือกที่จดจำนองควรเลือกยังไงแบบไหนดี โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นที่มีตัวเลือกเยอะ เราต้องดู 5 ข้อนี้

 1. ถูกกฎหมาย
 2. ดอกเบี้ยราคาถูก
 3. ให้วงเงินสูง
 4. อนุมัติไว
 5. ได้เงินทันที
ถ้าต้องการที่ไหนรับจำนองที่ดินนางรอง ก็ต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนนางรอง เพระเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยราคาถูกแค่ 0.60% ได้วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท อนุมัติได้ไวใน 10 นาที และสำหรับใครที่รีบใช้เงิน ทำสัญญาเสร็จได้รับเงินทันที ที่เพื่อนแท้เงินด่วนเท่านั้น

รับ จำนำโฉนด นางรอง

ที่ไหนในนางรองที่รับจำนำที่ดินที่ไหนดี การจำนำโฉนดนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกที่ดีๆ และควรจะเป็นที่ถูกกฎหมาย เพราะถือว่ามีความเสี่ยงมาก อาจจะทำให้เสียโฉนดไปได้เลย แต่ถ้ากำลังมองหาที่รับจำนำโฉนดที่นางรองอยู่ละก็ ลองมาที่เพื่อนแท้สิ ถูกกฎหมาย ได้เงินสูงถึง 300,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกที่สุดเเล้ว 0.60% ได้เงินไวอีกตั้งหาก อนุมัติวงเงินได้ใน 10 นาที

สรุป - ขายฝากที่ดิน นางรอง

จะซื้อขายที่ดินแต่ยังเสียดาย การขายฝากที่ดินนางรองดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนชั่วคราวแต่ยังต้องการไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้คืนในเวลาหนึ่งๆ ตามที่กำหนดสัญญา โดยการไถ่ทรัพย์สินคืนอาจขยายได้มากถึง 10 ปี พร้อมทั้งผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีตามกฎหมาย หรือมากกว่าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้รับซื้อฝาก

อย่างไรก็ตาม การต่อสัญญาขายฝากที่ดินนางรองปีต่อปี ผู้ขายฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกครั้ง รวมถึงค่าภาษีต่างๆ ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ขายฝากจึงควรศึกษาและอ่านข้อตกลงให้ถี่ถ้วน แต่ถ้าคุณต้องการเงินด่วน และยังคงตัดสินใจเลือกหาที่ขายฝากไม่ได้ ที่เพื่อนแท้เงินด่วน มีบริการสินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่คุณสามารถนำโฉนดที่ดินที่มีอยู่มา จำนำโฉนด นางรอง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยต่ำ ได้ที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาใกล้บ้านของคุณ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม