ขายฝากที่ดินประโคนชัย ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

เมื่อมีปัญหาการเงินรุมเร้าเข้ามาจนไม่สามารถหาทางออกได้โฉนดที่ดินสามารถช่วยเหลือคุณได้ในยามคับขันเมื่อต้องการ เงินด่วน โดยคุณนำเอาโฉนดที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือนำไปขายฝากเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเงินมาหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาการเงินได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบให้ปวดหัว

หากคุณคิดว่าการขายขาด การซื้อขายที่ดิน ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับคุณ เพราะคุณยังอยากเก็บที่ดินแปลงนั้นไว้ในประโยชน์ในอนาคตอยู่ การขายฝากอาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณมากกว่า เพราะนอกจากจะได้เงินไวแล้วยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ และคุณไม่ต้องเสี่ยงว่าจะถูกยึดหากชำระเงินตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

ในบทความนี้ เพื่อนแท้ เงินด่วนประโคนชัย จะแนะนำการขายฝากที่ดินประโคนชัยโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดิน เพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากที่ดินประโคนชัยหลายที่จำเป็นที่ต้องจดขายฝากเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืม แต่หากคุณกู้สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนไม่จำเป็นต้องจดขายฝากหรือจดจำนองให้เสียเวลา เพียงถ่ายโฉนดที่ดินเข้ามาให้เราประเมินและรอเราติดต่อกลับไปว่าคุณได้วงเงินเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็เข้ามาเซ็นสัญญาและรับเงินกลับบ้านได้เลย

ขายฝากที่ดินประโคนชัย

ขายฝากที่ดินประโคนชัย เป็นการนำที่ดินมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่น และสามารถไถ่ถอนที่ดินของตนเองคืนได้เมื่อครบกำหนดวาระ โดยจะขยายเวลาการชำระได้นานสูงสุด 10 ปี และจะต้องทำสัญญาขึ้นมาระหว่างการตกลงของผู้ขายฝากและผู้รับขายฝาก (คู่สัญญา)

โดยการทำสัญญาขายฝากประโคนชัยนั้นจะต้องไปดำเนินการที่สำนักกรมที่ดินต่อหน้าบุคลากรเท่านั้น เมื่อมีการลงลายมือชื่อของคู่กรณีแล้วกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที รวมไปถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินไปจนกว่าจะมีการไถ่ถอน

ขายฝากที่ดินประโคนชัย

สำหรับการขายฝากที่ดินประโคนชัยนั้นเป็นวิธีที่น่าดึงดูด เชื่อถือได้ และมีกฎหมายรองรับ และได้วงเงินสูง แต่ข้อเสียคือเมื่อมีการเซ็นสัญญาแล้วกรรมสิทธิจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทำให้ผู้ขายฝากไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ในขณะที่มีการผ่อนชำระ นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าธรรมเนียมและภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมหากขยายเวลาชำระ

แน่นอนว่าการขายฝากที่ดินจะมีค่าธรรมเนียมมากกว่าการจำนำหรือการจำนองที่ดินประโคนชัย ยิ่งถ้าหากมีการขอขยายระระเวลาชำระออกไปนานเท่าไหร่ก็จะต้องเสียเงินมากขึ้นเท่านั้นทำให้ไม่คุ้มค่าหากมองในระยะยาว แม้ว่าคุณแน่นใจแล้วว่าอยากจะเลือกวิธีขายฝากที่ดิน แต่เราอยากให้คุณศึกษาบทความข้างล่างนี้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณอีกครั้ง

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. คิดราคาที่ดิน โดยการนำไปประเมิน ณ สำนักกรมที่ดิน โดยผู้ขายฝากจะได้รับเงิน 40%-70% ของราคาประเมินที่ดิน

 3. การขายฝากที่ดินประโคนชัยจะต้องทำตกลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างคู่สัญญาก่อน และจะต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
 4. การเซ็นสัญญาขายฝากจะต้องเซ็นต่อเจ้าหน้าที่พนักงานกรมที่ดินเท่านั้น และเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จแล้วกรรมสิทธิในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากและผู้ขายฝากเองก็จะได้รับเงินกลลับบ้าน
 5. ระหว่างรอการไถ่ถอนผู้ขายฝากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนให้กับผู้รับขายฝากตามที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้และหากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาสามารถกระทำได้ซึ่งจะสามารถขยายได้ไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดจากราคาประเมินที่ดินเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมถึงภาษีแคว้น เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3.3 จากราคาขายฝาก
 4. อากรณ์ไปรษณียากรคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของราคาขายฝาก และหากภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่ได้เสียค่าอากรณ์ไปรษณียากร

สำหรับการขายฝากที่ดินประโคนชัยถือเป็นการทำนิติกรรมค้าขายอีกรูปแบบหนึ่ง  แต่ทว่าการขายฝากที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มเติมมากกว่าการทำนิติกรรมแบบอื่น เช่น การต่อสัญญา การเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทุกครั้งที่มีการขายฝากจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินประโคนชัย

หากมีความประสงค์ที่จะขายฝากที่ดินจำเป็นต้องตระเตรียมเอกสารประกอบสัญญาให้ครบถ้วน โยเกสารที่จำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนที่ดินคืนผู้ขายฝากที่ดินประโคนชัยจะต้องเป็นผู้ไปไถ่ถอนคืนด้วยตนเอง โดยจะต้องไปติดต่อขอไถ่ถอนยังสำนักกรมที่ดิน พร้อมทั้งนำทรัพย์สินไถ่ถอนไปให้พร้อมด้วยซึ่งสามมารถใช้เป็นเช็คหรือเงินสดก้ได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่น เช่น อัญมณี เพชร แหวน ทอง แทนได้

หากผู้ขายฝากที่ดินประโคนชัยไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ตามกำหนดที่มีระบุไว้ในสัญญา สามารถเจร๗กับผู้ขายฝากเพื่อขยายเวลาออกไปได้อีก โดยคู่สัญญาจะต้องมีหลักฐานขยายเวลาและเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อเป็นหลักฐาน และจะสามารถขยายเวลาออกไปได้สูงสุดเพียง 10 ปี

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • บัตรประชาชนพร้อมทั้งทะเบียนบ้าน
 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินประโคนชัย

 • เงินต้นและสินไถ่ตามจำนวนที่ตกลงในสัญญา

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ถอนที่ดิน
 • ผู้ขายฝากที่ดินประโคนชัย
 • ทายาทของผู้ขายฝากที่ดิน
 • บุคคลอื่นๆ ที่สัญญาระบุไว้

ขายฝากที่ดินประโคนชัย ที่ไหนดี

การขายฝากที่ดินคือการทำข้อตกลงเงื่อนไขร่วมกันของคู่กรณีซึ่งมีการลงลายมือชื่อโดยจะต้องไปดำเนินการ ณ สำนักกรมที่ดินในเขตอำเภอนั้นๆ และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังข้างต้นด้วย นอกจากนั้นการขายฝากจำเป็นต้องเขียนจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดด้วยทุกครั้ง

หากผู้ขายฝากที่ดินประโคนชัยไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดไถ่ถอน ต้องขอต่อเลื่อนเวลากำหนดชำระกับผู้ขายฝากก่อนหากตกลงกันได้แล้วต้องไปทำสัญญากันต่อที่สำนักกรมที่ดิน และจำเป็นที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนว่ามากกว่ารอบแรกแน่นอน

หากการขายฝากไม่ใช่คำตอบของคุณล่ะก็ เราอยากจะแนะนำสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วนประโคนชัย ซึ่งไม่ต้องเขียนจดจำนอง ไม่ต้องโอน แต่คุณจะได้รับเงินกลับบ้านทันทีหลังประเมินที่ดินเสร็จสิ้น นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ไม่ต้องไปกรมที่ดินและค่าบริการอื่นๆเหมือนการขายฝากด้วย

สินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนนอกจากจะกู้ง่ายแล้ว ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.60% ต่อเดือน ให้คุณผ่อนนานสูงสุดถึง 60 เดือน และให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาทเลยทีเดียว กรรมสิทธิ์ทุกอย่างยังคงเป็นของคุณและคุณสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ในระหว่างชำระเงินคืน

เพียงนำโฉนดที่ดินมาให้เราประเมินวงเงินเงินด่วน ให้พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อคุณก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันนั้นเลย เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก เพราะกู้ง่าย ได้เงินไว ไม่ต้องจดจำนอง และไม่ต้องใช้คนค้ำประกันให้ยุ่งยาก

รับจำนองที่ดินประโคนชัย

จำนองที่ดินประโคนชัยจำเป็นที่ต้องเขียนจำนองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือที่รู้จักกันคือการทำสินเชื่อกู้ยิมโยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และหากมองหาแหล่งจำนองที่ดินควรพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ดอกเบี้ยราคาถูก
 2. อนุมัติไว
 3. ได้เงินทันที
 4. ให้วงเงินสูง
 5. ถูกกฎหมาย

สินเชื่อโฉนดที่ดินประโคนชัยเป็นสินเชื่อที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ได้รับ้เงินทันที อนุมัติง่าย ได้เงินไว ดังนั้นหากต้องการเงินด่วนให้นึกถีงเพื่อนแท้เงินด่วนประโคนชัยนะครับ

รับจำนำโฉนดประโคนชัย

กำลังมองหาแหล่งจำนำที่ดินประโคนชัยอยู่หรือเปล่า หากใช่คุณควรเลือกสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ที่ได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย เนื่องจากการจำนำที่ดินที่ไม่ถูกกฎหมายจะมีความเสี่ยงต่างๆมากมายและทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาด้วย หากต้องการจำนำที่ดินที่เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายลองมาปรึกษาเพื่อนแท้เงินด่วนสาขาประโคนชัยดูก่อนนะครับ กู้ง่าย ได้ไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

สรุป - ขายฝากที่ดินประโคนชัย

ไม่อยากขายขาดที่ดินเพราะยังเสียดายและต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินในอนาคตอยู่ การขายฝากจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ยังมีสินเชื่อที่อนุมัติง่ายและดีกว่าคือสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วน นอกจากนั้นยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก และยังสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้เอง

ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้เงินด่วนควรนึกถึงสินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นลำดับแรกเพราะไม่มีเรื่องค่าธรรมเนียมมาให้คุรปวดหัว ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิให้กับเรา คุณสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ปกติระหว่างการชำระค่างวด เพียงแค่นำโฉนดมาให้เราประเมินราคารออนุมัติและรับเงินกลับบ้านทันที

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม