ขายฝากที่ดินนางรอง ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม
ทรัพย์สินที่ดินนอกจากจะเป็นแหล่งที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ทำธุรกิจต่างๆ แล้ว หากมีเหตุฉุกเฉิน จวนตัว ต้องการเงินด่วน สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดให้พอหมุนเวียนในมือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่พากันรุมเร้าเข้ามา ในปัจจุบันมีทั้งธนาคารและนายทุนนางรองขายฝากที่ดินมากมาย ที่เป็นตัวเลือกให้คนมีที่ดินที่ต้องการเงินสามารถนำที่ดินเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

หากกำลังมองหาการซื้อขายที่ดิน แต่ยังคงเสียดายไม่อยากขายขาด เพราะว่ามีแผนจะเก็บที่ดินนี้ใช้ในอนาคต การฝากขายที่ดินที่เป็นการทำนิติกรรมซื้อขายเหมือนกัน แต่ให้เวลาผู้ฝากขายในการกลับมาไถ่ที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนด อาจเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับการซื้อขายที่ดินในแบบที่คุณต้องการ  

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนนางรองจะแนะนำการขายฝากที่ดินนางรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

ที่อื่นอาจจะต้องจดขายฝากแต่ที่เพื่อนแท้เงินด่วน ไม่จำเป็นต้องจด เพียงเเค่กดสมัครสินเชื่อกับเรา แล้วรอทางเราติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง และเตรียมโฉนดของท่านไว้ ไม่ต้องขายฝาก ยังมีสิทธิ์ในการทำกินหรือปรับปรุงที่ดินได้ตามต้องการ

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ขายฝากที่ดินนางรอง

ขายฝากที่ดินนางรอง เป็นการซื้อขายที่ดินอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขายฝากสามารถไปไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝากที่ดิน หรืออาจขยายได้ถึง 10 ปีนับจากวันที่มีการจดทะเบียน ในการขายฝาก คู่สัญญาเกิดระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

หลังการจดทะเบียนที่กรมที่ดินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที และสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินก็จะตกเป็นของผู้มีกรรมสิทธิ์ไปโดยปริยาย

ขายฝากที่ดินนางรอง

การขายฝากอาจดูน่าสนใจในแง่ของการได้เงินสดเร็ว วงเงินสูงกว่าการจำนองที่ดิน และน่าเชื่อถือเพราะทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฌ กรมที่ดิน แต่การขายฝากเป็นการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินที่มาด้วยเงื่อนไขว่าเจ้าของเดิมสามารถซื้อไถ่ถอนกลับคืนได้ 

ซึ่งการทำสัญญาชนิดนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการจำนองที่ดินนางรอง และการต่อสัญญาอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการขยายเวลา ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในระยะยาว หากพิจารณาถี่ถ้วนแล้วว่าจะขายฝากที่ดิน ด้านล่างบทความจะแนะนำขั้นตอนในการขายฝากที่ดินนางรอง

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

  1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
  2. ที่ดินจะมีการประเมินราคา พร้อมตีราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยการขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40% – 70% ของราคาที่ประเมินไว้
  3. การขายฝากที่ดินนางรอง คู่สัญญา (ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก) ต้องไปเจรจาซื้อขายราคา อัตราดอกเบี้ยซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และทำสัญญาขายฝาก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
  4. หลังทำสัญญาแล้วเสร็จ กรรมสิทธิ์ของที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก และผู้ขายฝากจะได้เงินตามที่ตกลงทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นจนกว่าจะมีการไถ่ถอน
  5. ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจนถึงกำหนดของระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินคืน หากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เวลาสูงสุดของการขายฝากที่ดินนางรอง คือ 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
  2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์
  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก
  4. อากรณ์แสตมป์ ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก (หากชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และได้รับการยกเว้นแล้ว ผู้ขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์แสตมป์)

การขายฝากที่ดินนางรองเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแบบหนึ่ง แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอย่างอื่นค่อนข้างมาก และการต่อสัญญาทุกครั้งต้องมีการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องใหม่ แต่โดยทั่วไป การจดทะเบียนขายฝาก ผู้ขายฝากต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินนางรอง

เอกสารที่ผู้ขายฝากที่ดินนางรองต้องใช้ระหว่างการดำเนินการการฝากขาย กรมที่ดินให้ผู้ขายฝากเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้

  1. โฉนดที่ดินฉบับจร