ขายฝากที่ดินมหาสารคาม ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ปัญหาการเงินมักจะเข้ามาในยามที่ไม่ได้ตั้งตัวและจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ต้องการเงินด่วน เสมอ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอมลูก ค่าแซ่มแซมรถ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก แต่ที่ดินสามารถช่วยคุณได้ในยามที่ขัดสน หลายคนเลือกวิธีการขายฝากที่ดินเพราะได้เงินเร็ว วงเงินสูง และมีกฎหมายรองรับ การขายฝากจึงเป็นทางออกที่หลายคนนึกถึงเป็นลำดับแรก

การซื้อขายที่ดินมหาสารคามตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการเงินด่วน เพราะไม่ต้องขายขาดที่ดินและยังสามารถไถ่ถอนที่ดินของตนคืนมาได้ และเมื่อหาทรัพย์มาไถ่ถอนไม่ทันก็สามารถขยายเลาออกไปได้ สามารถตกลงเงื่อนไขร่วมกันได้ แต่การขายฝากนั้นจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนกลับคืนแล้วเท่านั้น

เพื่อนแท้เงินด่วนมหาสารคาม แนะนำว่าก่อนที่คุณจะขายฝากที่ดินมหาสารคามเราอยากให้คุณได้อ่านบทความนี้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคุณจะรู้วิธีการขายฝาก การไถ่ถอน รวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่ายว่ามีอะไรบ้าง

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากที่ดินมหาสารคามจะต้องเขียนจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดที่ดินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และต้องไปจด ณ สำนักกรมที่ดิน แต่ถ้าคุณกู้สินเชื่อที่ดินกับเพื่อนแท้เงินด่วนไม่จำเป็นต้องเขียนจดขายฝากก็ได้รับเงินด่วนเช่นกัน นอกเหนือไปกว่านั้นคือคุณยังสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ดังเดิม

ขายฝากที่ดินมหาสารคาม

ขายฝากที่ดินมหาสารคาม เมื่อขายฝากที่ดินแล้วคุณสามารถไถ่ถอนกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้ขายฝากสามารถเจรจาขอขยายเวลาออกไปได้สูงสุด 10 ปี ซึ่งคู่กรณีจะต้องเซ็นสัญญาและต้องไปดำเนินการ ณ สำนักกรมที่ดินพร้อมทั้งตกลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยใหม่ด้วย

หลังจากเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที ผู้ขายฝากไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนคืน และนอกจากนั้นผู้ขายฝากที่ดินมหาสารคามจะได้รับเงินตามจำนวนที่ได้ตกลงกันก่อนหน้านี้ซึ่งจะได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดิน

ขายฝากที่ดินมหาสารคาม

การขายที่ดินมหาสารคามอาจจะน่าดึกดูดเพราะได้เงินไว วงเงินสูง เชื่อถือได้เพราะต้องเขียนจดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับ แต่ทว่าการขายฝากนั้นไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้สำหรับผผู้ที่จำเป็นต้องทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก็ไม่ควรเลือกวิธีการขายฝาก 

นอกจากนั้นขายฝากที่ดินยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการจำนำหรือจำนองที่ดินมหาสารคาม เมื่อมีการขยายเวลาการไถ่ถอนเกิดขึ้นต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นอย่างเห็นได้ชัด หากคุณมีโฉนดที่ดินควรเลือกวิธีการจำนำที่ดินหรือการจำนองจะดีกว่าเพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ส่งโฉนดที่ดินให้ผู้ขายฝากประเมินราคาที่ดินให้ ซึ่งจะได้วงเงินไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินมหาสารคาม
 3. คู่สัญญาตกลงเงื่อนเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยร่วมกัน ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
 4. ไปสัญญาจดขายฝาก ณ สำนักกรมที่ดิน และผู้ขายฝากรับเงินกลับบ้านตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้
 5. ผู้ขายฝากที่ดินมหาสารคามจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากทุกๆเดือนจนกว่าจะถึงเวลาไถ่คืน และผู้ขายฝากสามารถขอเลื่อนเวลาไถ่ถอนได้สูงสุด 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
 2. ผู้ขายฝากต้องจ่ายภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย ของหลักเกณฑ์ของเงินภาษีตามประมวลรัษฎากร โยจะคิดตามราคาประเมินที่ดิน
 3. ผู้ขายฝากต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะโดยจะรวมภาษีแคว้นร่วมด้วย ซึ่งจะต้องจ่ายจำนวนร้อยละ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน
 4. ผู้ขายฝากต้องจ่ายค่าอากรณ์ตราไปรษณียากรจำนวนร้อยละ 0.5% จากราคาประเมิน และหากผู้ขายฝากจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วไม่ต้องจ่ายค่าอากรณ์ตราไปรษณียากรซ้ำอีก

การขายฝากที่ดินมหาสารคามเปรียบเสมือนการค้าขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถไถ่ถอนคืนได้ แต่ทว่ามีค่าธรรมเนียมและภาษีสูงกว่าประเภทอื่นๆ รวมถึงต้องทำการจดขายฝากซึ่งทำให้เสียเวลาและได้รับเงินล่าช้า

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินมหาสารคาม

ไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดๆก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เอกสารประกอบด้วย ซึ่งการขายฝากที่ดินก็เช่นกัน และเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนบ้าน

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนที่ดินมหาสารคาม ผู้ขายฝากและผู้รับขายฝากต้องไปไถ่ทรัพย์ที่สำนักงานกรมที่ดิน ซึ่งต้องนำสินทรัพย์ไถ่ถอนไปด้วยซึ่งสามารถใช้เป็นเช็คหรือเงินสดได้ แต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่นแทนได้ เช่น ทอง เพชร หรือเครื่องประดับอื่นๆแทนได้

หากผู้ขายฝากที่ดินมหาสารคามไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ตามเวลาที่ตกลงกันไว้ สามารถขอเลื่อนเวลาได้ 10 ปี โยคู่กรณีจะต้องทำหนังสือและเซ็นสัญญาใหม่ต่อหน้าพนักงานกรมที่ดิน หากเกิน 10 ปีไปแล้วที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากอย่างสมบูรณ์

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • เงินต้นพร้อมทั้งสินไถ่ที่เป็นเงินสดหรือเป็นเช็ค
 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินมหาสารคาม
 • ทะเบียนบ้านพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ถอนที่ดิน
 • ผู้ขายฝากที่ดินมหาสารคาม
 • ทายาทของผู้ขายฝากที่ดิน
 • บุคคลอื่นๆ ที่สัญญาระบุไว้

ขายฝากที่ดินมหาสารคาม ที่ไหนดี

การฝากขายที่ดิน ขายฝากที่ดินคือการทำสัญญาขายฝาก โดยมีเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ต้องการจะขายฝากและผู้ซื้อ ไม่ว่าจะนิติบุคคลหรือธนาคาร ก็สามารถมาทำสัญญาซื้อขายได้ โดยการทำสัญญาซื้อขายนั้น จะมีเงื่อนไขเด่นๆอยู่ คือ ผู้ขายจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้น จนกว่าจะหมดสัญญาซื้อขาย หรือจนกว่าจะนำเงินมาไถ่ถอน และการขายฝากนั้นจะได้วงเงินค่อนข้างสูง แต่ก็ต้องแลกกับกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสัญญายาวนานระยะเวลา 2ปี 5ปี หรือ 10ปี และการทำสัญญาที่ดินต้องไปที่กรมที่ดินเพราะมีการจดขายฝาก จึงจำเป็นต้องไปทำสัญญาที่กรมที่ดิน

แต่ว่า ที่เพื่อนแท้เงินด่วน เรามีบริการที่ดีพอที่จะสู้กับการขายฝากได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปและไม่ต้องกังวลเรื่องติดสัญญาใดๆ ที่จะทำให้คุณเสียสิทธิ์ในที่ดินในระหว่างการกู้กับเรา เพราะเรามีสินเชื่อดีๆอย่างสินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และได้วงเงินสูงมากๆ ต้องที่เพื่อนแท้เท่านั้น

ถ้าคุณสนใจ กำลังมองหาการขายฝาก ลองมาปรึกษาเราดูฟรีๆ ว่าที่ดินของคุณกับวงเงินที่เราอนุมัติให้ จะทำให้คุณพอใจได้หรือเปล่า วงเงิน 0.60% และอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 300,000 บาท และผ่อนได้ยาวๆ 48 เดือน เพราะฉะนั้นหายไม่อยากไปจดจำนองกรมที่ดินให้ยุ่งยาก ลองมาหาเราดู เพี่อนแท้เงินด่วน

เพียงแค่ให้เอกสารแค่ 3 อย่าง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และโฉนด ตัวจริงทั้งหมด ก็สามารถเข้ามาทำสินเชื่อกับเราได้เลยทันที เพราะถ้ากำลังมองหาเงินด่วน มาหาเรารับรองได้เงินด่วนทันที เราเป็นบริษัทถูกกฎหมายด้วยนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการตามหนี้โหด หรือดอกเบี้ยพุ่งสูงไม่รู้ตัว มาทำสินเชื่อกับเรารับรองสบายใจหายห่วง เพราะเราเป็นเพื่อนแท้ทางการเงินสำหรับคุณ

รับจำนองที่ดินมหาสารคาม

ที่เพื่อนแท้เรารับจำนองที่ดิน ใช้เอกสารน้อย แถมยังกู้ง่ายได้ไว จะจดจำนองหรือจะไม่จดกได้เช่นกันต่างกันแค่ดอกเบี้ยที่ต่ำลง สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหน หรือต้องการใช้คนค้ำหรือไม่ เพราะที่เพื่อนแท้เงินด่วนมหาสารคาม มีข้อดีดังนี้

 1. ดอกเบี้ยราคาถูก
 2. อนุมัติไว
 3. ได้เงินทันที
 4. ให้วงเงินสูง
 5. ถูกกฎหมาย

ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ได้เงินไว ถูกกฎหมายและข้อดีต่างๆอีกมากมาย อยากให้มาลองใช้บริการสินเชื่อกับเราที่เพื่อนแท้เงินด่วนมหาสารคาม โฉนดที่ดินของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันที

รับจำนำโฉนดมหาสารคาม

การรับจำนำโฉนดที่ดินในมหาสารคาม อาจจะมีหลายที่และมีตัวเลือกให้กับผู้ใช้บริการ แต่การจำนำโฉนดที่ดินนั้นจะต้องนำโฉนดที่ดินตัวจริงไปไว้กับตัวโรงจำนำและยังมีการต่อดอกเบี้ยและค่างวดที่แพงรวมถึงดอกเบี้ยที่สูงอีกต่างหาก แต่การเลือกมาจำนองกับที่เพื่อนแท้เงินด่วนมหาสารคามอาจจะตอบโจทย์กว่าสำหรับคนที่มีโฉนดที่ดินในจังหวัดมหาสารคามนั้นเพราะการจำนองกับเรานั้น ให้วงเงินที่สูงกว่าและดอกเบี้ยที่ต่ำ ไม่ต้องมาคอยต่อดอกเบี้ยและมีระยะเวลาการผ่อนที่นานกว่าและมีอัตราการจ่ายต่อเดือนที่ชัดเจน

สรุป - ขายฝากที่ดินมหาสารคาม

จะขายที่ดินไปเลยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วน เลยอาจจะมองหาการขายฝากซึ่งอาจจะตอบโจทย์มากกว่า แต่ว่าหากคุณอยากจะทำสิ่งต่างๆในที่ดินของคุณแต่คุณอาจจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในการใช้งานที่ดินนั้นๆ การจำนองจึงอาจจะตอบโจทย์คุณได้มากกว่า โดยเฉพาะการจำนองกับเพื่อนแท้เงินด่วนมหาสารคาม ที่จะให้วงเงินที่สูง และดอกเบี้ยที่ต่ำ

เพราะการขายฝากอาจจะต้องเสียทั้งค่าภาษี ค่าต่อสัญญาแบบปีต่อปี ค่าภาษีอากร ที่ไม่ว่าจะมองยังไง ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อโฉนดที่ดินที่เพื่อนแท้เงินด่วน ที่นอกจากคุณจะได้วงเงินที่คุณพอใจแล้ว ยังสามารถมีกรรมสิทธิ์ต่างๆในที่ดินของคุณอย่างเต็มที่อีกด้วย เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะขายฝากที่ดิน ลองมาปรึกษาการขอสินเชื่อกับเราที่เพื่อนแท้เงินด่วนมหาสารคามดูก่อน เพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสดีๆในการได้เงินด่วน ที่ทั้งถูก ดี เร็ว รับลองคุณจะคุ้มค่า เพราะเราให้เงินด่วนได้สมชื่อ เพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม